Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Jaarstukken

Jaarstukken: Winstreserves en belasting bij binnenlandse belastingplicht

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Zie ook de uitgebreide introductie instructie Aangifte Venootschapsbelasting in Nextens.

Jaarstuk 8f Winstreserves

Zie ook Balans vermogensopstelling en Fiscale reserves voor de overige rubrieken van deze pagina en Fiscale eenheid voor de manier waarop de geconsolideerde aangifte kan worden gemaakt. In verband met de mogelijkheid om alle fiscale op- en afwaarderingen te benoemen is het nodig om te werken vanuit de commerciële cijfers.

De winstreserve moet u altijd commercieel (dus inclusief de fiscale reserves en na aftrek van de reeds betaalde vennootschapsbelasting) via een eigen invulscherm invullen.

Vervolgens vult u in de invulschermen van de fiscale reserves de standen en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in.

Het totaal van dit bedrag wordt zowel aan het begin van het jaar als aan het eind van het jaar automatisch als fiscale correctie afgetrokken van de commerciële winstreserves.

Klik in 8 Fiscaal ondernemingsvermogen op de knop Winstreserves berekend. In dit scherm ziet u hoe de reserves worden gecorrigeerd.

 

Tip

Denk aan de mogelijkheid om totalen te tonen (zowel commercieel als fiscaal) met Alt+F7.

 

Tip

Druk het jaarstuk af om te zien hoe de samenhang is tussen winstreserves, fiscale reserves, fiscale op- en afwaarderingen en de correctie op de Vpb.

 

Het vermelden van de verschuldigde belasting

In de praktijk is een drietal methoden te onderscheiden in verband met de verwerking van vennootschapsbelasting in het aangiftebiljet, het verwerken van:

De juiste vennootschapsbelasting in het vermogen verwerken.
Uitsluitend de in enig jaar betaalde en/of ontvangen vennootschapsbelasting verwerken.
De in de commerciële jaarrekening opgenomen vennootschapsbelasting verwerkend.

 

De eerste methode is de meest zuivere en geeft een inzicht in de exacte grootte van het fiscale vermogen per einde van het boekjaar. De tweede en derde methode leiden, indien consequent toegepast, eveneens tot berekening van hetzelfde fiscaal resultaat. Nextens laat gebruik van alle drie methoden toe. Het is gebleken dat gebruikers veelal aan de eerste methode de voorkeur geven.

De verwerking van de exacte schuld kan binnen het programma op de volgende wijze geschieden.

 

Werkwijze vermelden van verschuldigde belasting

U vult allereerst de Jaarstukken, Specificaties en vervolgens de aangifte in.

Via Aansluitingen gaat u na of de fiscale vermogensopstellingen aan het begin en aan het eind van het jaar sluiten.

Ook dient de winst volgens de fiscale winstberekening gelijk te zijn aan het door het programma berekende bedrag bij Aangifte\1 Fiscale winst, 1h (Saldo fiscale winst).

Als er geen verschillen zijn gaat u naar Jaarstukken\Balans\8 Fiscaal ondernemingsvermogen. Bij vraag 8f zijn dan al als commercieel bedrag ingevuld Winstreserves (na aftrek van betaalde Vpb).

 

Vermeld de Onttrekking van Vpb over dit jaar bij bij Opgaaf\Niet-aftrekbare bedragen\13 Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting (en wordt daar weer bijgeteld). Onder aan het scherm staat nu de door het programma berekende Vpb over dit jaar. Het tweede bedrag onderaan het scherm is het bedrag dat nog in aanmerking moet worden genomen als u de exacte over dit jaar verschuldigde Vpb wilt verwerken.

Dit bedrag vult u dan in bij Toe te passen correctie op Vpb over dit jaar.  Dit bedrag wordt dan als fiscale afwaardering afgetrokken van de winstreserve per einde boekjaar en tegelijkertijd bij Opgaaf 13 (Onttrekking Vpb over 2018) bijgeteld, zodat u daar geen correctie meer hoeft aan te brengen. Het heeft dan ook geen invloed op de berekening van Vpb. Ook de aansluiting met de winst- en verliesrekening blijft in stand.

Voorbeeld

Uitwerking van het invullen van een Toe te passen correctie op Vpb over dit jaar van stel -770: de fiscale afwaardering van de winstreserve wordt 3.580 = 4.350 - 770.

 

Verwerking bij schulden en vorderingen

Nextens verrekent de toe te passen correctie van Vpb dit jaar ook automatisch met een schuld en/of vordering (in de kolom fiscale op- en afwaardering), zodat de balans in evenwicht blijft.

 

Verwerking in Winst- en verliesrekening

Er is geen gevolg gegeven aan het verzoek om een aparte post in de Winst- en verliesrekening op te nemen voor de betaalde vennootschapsbelasting (commercieel). De Belastingdienst stelt voor dat u dit desgewenst bij 18e Andere kosten invult (en tegenboekt in de kolom fiscaal +-/). Uiteraard dient de fiscale winst volgens de winst- en verliesrekening niet te wijzigen.

 

 Tip

 Kijk ook hier bij Winstreserves berekend voor de verwerking van de correctie op VPB. Druk het jaarstuk af voor een goed overzicht.

 

Haal meer uit de help