Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Consolidatie

Voegingen en ontvoegingen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Voegingen en ontvoegingen

Voor het doen van elektronische aangiften voor fiscale eenheden stelt de Belastingdienst als eis dat van de fiscale eenheid een geconsolideerde balans per einde boekjaar en een geconsolideerde winst- en verliesrekening over dat boekjaar wordt opgegeven.

Daarnaast dienen de  balansen en winst- en verliesrekeningen van zowel de moedermaatschappij als alle tot de fiscale eenheid behorende dochtermaatschappijen (inclusief de in dat jaar gevoegde en ontvoegde maatschappijen) te worden opgegeven.

 

Geen aparte tab

Nextens bevat geen aparte tab voor gevoegde en ontvoegde dochters. Omdat u voor deze dochters toch ook jaarstukken moet invullen hebben we de gegevens over voeging en ontvoeging opgenomen binnen de jaarstukken van deze dochters.

 

Apart aangifte over periode niet in fiscale eenheid

Voor de gevoegde en ontvoegde dochters geldt dat over de periode waarin geen deel uit werd gemaakt van de fiscale eenheid apart aangifte moet worden gedaan.

 

Let op!

In de loop van het boekjaar gevoegde en ontvoegde dochters dienen veelal ook in het onderdeel Deelnemingen te worden opgenomen. Zie ook het tweede scherm van Fiscale Eenheid voor enkele ja/nee vragen.

 

Voeging

1 Maak bestanden dochter aan

Voeg bij het onderdeel Fiscale Eenheid de dochter toe die in de loop van het jaar is gevoegd.

 

2 Markeer dochter als gevoegd

Kies in het onderdeel Jaarstukken de gevoegde dochter (via het dropdown-menu bovenaan het scherm) en markeer op het eerste scherm de dochter als gevoegd (dit geeft toegang tot het volgende scherm) en vul de voegingsdatum in (vanaf Vpb 2018)

 

 

3 Specificatie voeging dochtermaatschappij

Vul op scherm 2 nog enkele aanvullende gegevens van de nieuw gevoegde dochter in.

 

 

Dit scherm is dus alleen zichtbaar als op het eerste scherm (Gegevens jaarstuk) via het rolmenu bovenaan de juiste dochter (gemarkeerd als gevoegd) aan staat.

 

4 Jaarstuk gevoegde dochter invullen

Vul de beginbalans in op het voegingstijdstip. Vul de eindbalans in per einde boekjaar:

 

 

Vul ook het resultaat van de gevoegde dochter over de periode van de datum van voeging tot einde boekjaar in.

 

We zien de doorrekening in het jaarstuk van de fiscale eenheid:

 

De eindbalans wordt wel doorgerekend, op dat moment is de dochter immers deel van de fiscale eenheid. Deze beginbalans (per voegingsmoment!) wordt automatischy niet doorberekend in de consolidatie.  Aan het begin van het boekjaar van de fiscale eenheid maakte de dochter er immers nog geen deel van uit (maar was stond bijvoorbeeld als deelneming op de balans). De beginbalans hoeft dus niet via exclusie te worden verwijderd. Nextens doet deze voegingseliminatie automatisch.

Hierna is de werking van het programma alsof er geen voeging heeft plaatsgevonden, maar de dochter al deel uitmaakte van de fiscale eenheid. Alle berekeningen gelden dus alsof het een bestaande dochter was, u kunt gebruikmaken van de verschillende exclusiemethodes die het programma biedt.

 

Let op!

Vul de fiscale reserves niet in de dochter in, maar beperk u tot de commerciële cijfers. De beginstand wordt doorgeteld in de fiscale eenheid, wat bij een  gevoegde dochter tot een verkeerde presentatie leidt.

 

Voeging op 1 januari

Ook als de voeging plaatsvond op de eerste dag van van het boekjaar van de fiscale eenheid geldt dit als een voeging in de loop van het boekjaar! Ook dan maakt dus de gevoegde dochter op het beginmoment van het boekjaar nog geen deel uit van de fiscale eenheid en gelden alle regels die hierboven zijn genoemd.

 

5 Wellicht verschil fiscaal beginvermogen moedermaatschappij door voeging

Mogelijk wijkt ook het geconsolideerde beginvermogen van de fiscale eenheid nu af van het eindvermogen van vorig jaar. Dat is het geval als de waarde van de dochter (vorig jaar onder deelnemingen in de moeder) afwijkt van het fiscale beginvermogen van de te voegen dochter. Als zo’n verschil geldt, dient dat tekstueel gespecificeerd te worden (zie Aangifte\Fiscale winst: Als het beginvermogen afwijkt). Bovendien zal de waardesprong moeten worden opgenomen in de beginbalans van de moeder. Zie Aangifte/Fiscale winst

 

6 Bijlage deelnemingen

Vul indien nodig ook de bijlage deelnemingen in. Het programma meldt discrepanties, maar er is geen automatische koppeling.

 

Ontvoeging

Bij ontvoeging gelden vrijwel dezelfde regels en procedures als bij voeging. Zie voor voorbeelden hiervoor.

 

1 Maak bestanden dochter aan

Voeg bij het onderdeel Fiscale Eenheid de dochter toe die in de loop van het jaar is ontvoegd.

 

2 Markeer dochter als ontvoegd

Kies in het onderdeel Jaarstukken de ontvoegde dochter (via het dropdown-menu bovenaan het scherm) en markeer op het eerste scherm de dochter als ontvoegd (dit geeft toegang tot een volgend scherm) en vul de ontvoegingsdatum in (vanaf Vpb 2018).

 

3 Specificatie ontvoeging of beëindiging fiscale eenheid

Verder dienen in Jaarstukken (op scherm 2 t/m 3, kies daarvoor eerst de ontvoegde dochter) nog enkele aanvullende gegevens van de ontvoegde dochter te worden vermeld.

 

4 Jaarstuk ontvoegde dochter invullen

Vul de de beginbalans van de dochter in. Deze wordt automatisch doorgeteld naar de consolidatie.

Vul vervolgens de eindbalans van de ontvoegde dochter in per ontvoegingstijdstip'. De eindbalans wordt automatisch niet doorgeteld in de consolidatie.

Vul het resultaat van de ontvoegde dochter in over de periode tot de datum van ontvoeging.

 

5 Wellicht verschil fiscaal beginvermogen moedermaatschappij door ontvoeging

Let op: Er kunnen geen consolidatiecorrecties einde boekjaar voor de ontvoegde dochter(s) zijn. Een rechtstreeks door de moeder gehouden dochter komt dan ná het tijdstip van verbreking bij de moedermaatschappij als deelneming op de balans. Commercieel tegen de commerciële waarde. Fiscaal tegen een waarde die in principe gelijk is aan de fiscale boekwaarde van de dochter bij de verbreking. Deze waardes zullen derhalve ook begrepen zijn in de post deelnemingen van de commerciële en fiscale geconsolideerde eindbalans.

 

6  Bijlage deelnemingen

Vul indien de dochter na ontvoeging nog een deelneming is ook de bijlage deelnemingen in. Het programma meldt discrepanties, maar er is geen automatische koppeling.

 

Voeging én ontvoeging binnen hetzelfde boekjaar van de fiscale eenheid

Aan de mogelijkheden van voeging en ontvoeging is de situatie toegevoegd waarbij het mogelijk is een voeging en een ontvoeging in één jaar te  hebben.  Dit is mogelijk in 2 situaties:

1. bij voeging per 1 januari van een bestaande dochter en ontvoeging in het boekjaar

2. bij voeging in de loop van het boekjaar van een nieuw opgerichte vennootschap die later in het boekjaar van de moeder wordt ontvoegd.