Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Het vermelden van de verschuldigde belasting

In de praktijk is een drietal methoden te onderscheiden in verband met de verwerking van vennootschapsbelasting in de aangifte:

1.Uitsluitend de in enig jaar betaalde en/of ontvangen vennootschapsbelasting verwerken.

2.De in de commerciële jaarrekening opgenomen vennootschapsbelasting verwerken.

3.De juiste vennootschapsbelasting in het vermogen verwerken.

 

De derde methode is de meest zuivere en geeft een inzicht in de exacte grootte van het fiscale vermogen per einde van het boekjaar. De eerste en tweede methode leiden, indien consequent toegepast, eveneens tot berekening van hetzelfde fiscaal resultaat. Nextens laat gebruik van alle drie methoden toe.

De uitleg hierna is vooral handig als u de voorkeur geeft aan de derde (zuivere methode). De verwerking van de exacte schuld kan binnen het programma dan op de volgende wijze geschieden:

 

Werkwijze

U vult allereerst de Jaarstukken, Specificaties en vervolgens de aangifte in.

U gaat na of de (fiscale) vermogensopstellingen aan het begin en aan het eind van het jaar sluiten. Dit wordt op de schermen van Balans getoond, maar u kunt het ook bekijken bij Menu Extra/Aansluitingen of met toets F4.

Ook dient het saldo van de fiscale winstberekening volgens vermogensvergelijking gelijk te zijn aan de winst volgens de Winst en verliesrekening  (zie Aangifte/1 Fiscale winst).

 

Een eenvoudig voorbeeld, zonder schuld of vordering Vpb op de balans:

 

 

In de Balans is hier al rekening gehouden met de betaalde Vpb over dit boekjaar, ook bij de winstreserves. Dit bedrag is dan ook  ingevuld bij Opgaaf/Niet-aftrekbare bedragen:

 

Het saldo van de niet-aftrekbare bedragen wordt bijgeteld in de vermogensvergelijking, die moet sluiten met het saldo de winst- en verliesrekening.

Methode 1 of 2 toepassen (commerciële cijfers in Balans).

De aangifte kan nu eventueel worden verzonden, waarbij de Balans en Winst- en verliesrekening worden verstuurd met commerciële cijfers (methode 1 of 2).  De verschuldigde vennootschapsbelasting is nu 3.000.

 

Methode 3 (daadwerkelijk verschuldigde Vpb opnemen in Balans).

Bij Opgaaf/13 Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting staat nu de verschuldigde Vpb (3.000) over dit jaar en het verschil (1.800) met de onttrokken Vpb:

 

 

Als u nu gebruik wilt maken van de exacte verschuldigde Vpb over dit boekjaar  kunt u dit op twee manieren doen:

 

A. Gebruikmaken van automatische doorrekening van het correctiebedrag

Vul het bedrag bij Correctie op Vpb dit jaar berekend (1.800) in achter Correctie op Vpb over dit boekjaar:

 

Het gevolg is dat automatisch

Dit bedrag als fiscale afwaardering wordt afgetrokken van de winstreserve per einde boekjaar.

Dit bedrag wordt gecorrigeerd op de vorderingen of schulden Vpb zodat de Balans ook in evenwicht is.

Dit bedrag wordt bijgeteld bij de niet-aftrekbare bedragen, zodat de vermogensvergelijking gelijk blijft.

 

Het is goed om te weten de Belastingdienst één (opgeteld) bedrag vraagt, namelijk Vpb over dit boekjaar.  Onze splitsing in Onttrekking over dit boekjaar en Correctie op Vpb stelt ons in staat om de correctie automatisch door te rekenen. In verzending gaat het saldo van de twee bedragen mee.

 

 

Deze automatische fiscale correctie is ook te zien in het subscherm Winstreserves Berekend:

 

B Alternatieve methode zonder gebruik te maken van het correctiebedrag

 

Een alternatief is om het correctieveld niet te gebruiken maar de correctie zelf op twee plaatsen aan te brengen.

1. Vul bij Onttrekking Vpb over dit boekjaar de daadwerkelijk verschuldigde Vpb in (3.000) en negeer even het verschil dat nu onderaan het scherm wordt getoond.

 

2. Vul bij Jaarstukken/Kortlopende schulden/Vennootschapsbelasting zelf onder +/- fiscaal het correctiebedrag (1.800) in:

 

Dit bedrag wordt nu als fiscale correctie op de Vpb-schuld doorgerekend, maar tegelijk ook voor de winstreserves (maar nu als overige fiscale op- en afwaardering).

 

 

Een voordeel van deze methode is dat na conversie volgend jaar dit bedrag goed zichtbaar is.

 

Conclusie

U kunt rekening houden met de ingehouden Vpb maar ook met de daadwerkelijke verschuldigde Vpb.

Als u het verschil tussen beiden als correctie opvoert levert dit een verschil op tussen de fiscale en de commerciële balans.

Dit verschil wordt (automatisch) gecorrigeerd in de niet-aftrekbare bedragen, zodat de vermogensvergelijking gelijk blijft (en dus de verschuldigde Vpb).