Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Opgaaf

Opgaaf: Verliesverrekening

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Nieuw vanaf de aangifte 2014 is de noodzaak om bij een fiscale eenheid een specificatie van de verliezen te geven. Om een en ander mogelijk te maken hebben we het verliesscherm in tweeën gesplitst voor Carry back en Carry forward. Zie ook Uitsluiting van verliesverrekening bij Belangenwijziging algemeen.

Zie voor een theoretische behandeling Verliezen algemeen.

 

Toelichting Belastingdienst

In sommige situaties is het mogelijk om een (deel van het) verlies van een fiscale

eenheid te verrekenen met winst van een van de gevoegde maatschappijen van een jaar

waarin zo’n maatschappij nog zelfstandig belastingplichtig was. Om deze verrekeningen

beter te kunnen verwerken, dient m.i.v. 2014 in de aangifte VPB een splitsing te worden

gemaakt van de, zowel voorwaarts als achterwaarts, te verrekenen verliezen.

 

Opgaaf 3.1 Carry back

Een berekend verlies over dit jaar zal worden verrekend met de winst van het  voorgaande jaar. Resteert daarna nog een verlies, dan is dit restant verlies verrekenbaar met toekomstige winsten. De achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot 1 jaar. De Belastingdienst stelt de verliezen vast met een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

 

Carry back bij Fiscale eenheid en voeging

De instructie van de Belastingdienst impliceert dat bij een Fiscale eenheid altijd een specificatie van de carry back moeten volgen (ook als er geen sprake is van carry back naar gevoegde dochters).

Als er sprake is van verliezen die kunnen worden teruggewenteld aan recent gevoegde dochters in de Fiscale eenheid vult u deze onderaan het scherm in.

 

Naam dochter (niet verzonden)

Voor eigen gebruik, niet in verzending. Als de Fiscale eenheid recent is gevormd geldt wat hierboven staat ook voor de voorvoegingsverliezen van de moeder. Hier kan dus ook de naam van de moedermaatschappij worden ingevuld.

 

Fiscaal nr. recent gevoegde dochter

Het Fiscaal nummer van de recent gevoegde dochter. Dit dient een correct fiscaal nummer te zijn. Er is (nog) geen officiële controle op het voorkomen van het fiscaal nummer bij de jaarstukken, maar uiteraard dient van de gevoegde dochter wel een jaarstuk aanwezig te zijn.

 

Belastbaar bedrag (voorgaand jaar) dochter

Het belastbare bedrag van vorig jaar per dochter kan niet verzonden worden. Dit wordt gezamenlijk verstuurd met dat van de holding.

 

Verrekening per dochter

Let op. Het gaat hier om het bedrag per dochter van het verrekenbare verlies de met de voorvoegingswinst van de betreffende dochter. Het programma controleert of u in totaal meer verliezen invult dan dit jaar daadwerkelijk in de Fiscale eenheid aan verliezen worden geleden. Er is geen controle op een eventueel belastbaar bedrag van vorig jaar van de gevoegde dochter.

 

Verrekenbaar verlies Fiscale eenheid

Het binnen de Fiscale eenheid verrekenbare verlies wordt vervolgens automatisch berekend (en gemaximeerd op het belastbare bedrag van de fiscale eenheid van vorig jaar). In het onderstaande geval kan van het totale  verlies van de fiscale eenheid (79.600) allereerst 33.333 verrekend worden met de winst van de Fiscale eenheid van vorig jaar. Verder kan van de gevoegde dochter nog 3.333 worden verrekend, omdat de dochter zelf winst heeft voor de voeging.

 

Hieronder deze gegevens in verzending, bij de fiscale eenheid wordt een specificatie gegeven van de per maatschappij te verrekenen verliezen.

 

 

Overrule bedrag carry back

Ingeval bijvoorbeeld door een voeging dit jaar een deel van het verlies niet verrekenbaar is met winst over het voorgaande jaar kunt u, door in de kolom Gebruik afwijkend bedrag het verlies te vermelden dat teruggewenteld kan worden, bereiken dat met het juiste bedrag gerekend wordt. Als u -1 invult wordt geen verlies verrekend. Het verschil zal worden toegevoegd aan het restant verlies dat verrekenbaar is met toekomstige winsten. Het verdient aanbeveling een en ander afzonderlijk toe te lichten op een bijlage, bijvoorbeeld in de rubriek Opgaaf\Algemene vragen a1 Verlangt u in 2018 een expliciete uitspraak van de Belastingdienst.

 

Andere verliesverrekening bij belangenwijziging

Vanaf 2011 zijn de mogelijkheden tot verliesverrekening binnen het jaar beperkt bij een belangenwijziging gedurende het jaar. In het jaar van de belangenwijziging wordt het resultaat over twee periodes afzonderlijk berekend. Het gaat om de periode tot aan de belangenwijziging en de resterende periode. Als tot aan de belangenwijziging een verlies is geleden, wordt dat aan het voorafgaande jaar toegerekend. Een verlies ná de belangenwijziging wordt toegerekend aan het volgende jaar. Deze verrekening geschiedt op een lager niveau dan de carry back. De inspecteur zal de belastbare winst in het volgende/voorgaande jaar verminderen. Het automatisme van carry back geldt dus niet.

Zie ook de informatie bij Belangenwijziging en hierna.

 

Geen herrekening oude jaren

De wijziging van verschuldigde/terug te ontvangen vennootschapsbelasting over het jaar waarin de carry back wordt toegepast, wordt niet door ons berekend.

 

Opgaaf 3.2  Carry forward

Een verlies dat niet kan worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar, is voorwaarts verrekenbaar (carry forward: dat wil zeggen, verrekening met toekomstige winsten). De voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar. Het programma brengt het totaal van alle verliezen van voorgaande jaren over naar Aangifte\Belastbaarbedrag.

 

Carry forward bij Fiscale eenheid en voeging

Een nadere specificatie van voorvoegingsverliezen vult u onderaan het scherm in.

 

Het bovenste specificatiedeel van het scherm gebruikt u altijd voor de holding (of voor het bedrijf dat de enkelvoudige aangifte invult, maar als er geen sprake is van een Fiscale eenheid wordt deze specificatie niet verzonden).

 

Boekjaar

Als de specificatie moet worden verzonden (dit is het geval bij een Fiscale eenheid) moet u het boekjaar waar het verlies betrekking op heeft invullen. Er is geen controle met eerdere aangiften Vpb en niet verrekende verliezen die in voorgaande jaren zijn gespecificeerd in de (toen niet verplichte) specificatie dient u zelf over te nemen.

We controleren wel, op onlogische boekjaren.

 

Verlies, verrekening, resteert

Voor de holding (FE) of de enkelvoudige aangifte (bovenste deel van het scherm) kunt u het verlies invullen. Het verrekenbare bedrag wordt door het programma automatisch berekend. Bij de gevoegde dochters (onderste deel van het scherm) vult u de verrekening zelf in. Vul niet meer in dan verrekend kan worden. We gaan hier verder niet in op gevolgen van horizontale verliesverrekening binnen de fiscale eenheid e.d.

 

Fiscaal nr

Het gaat hier om gevoegde dochters. UIteraard dienen van deze dochters ook jaarstukken te zIjn opgenomen. Er is geen voorgeschreven controle hier op.

 

Afdruk/verzending

De afdruk van de Opgaaf geeft aan hoe in dit geval de verzending plaatsvindt:

Dit onderdeel verschijnt niet in de afdruk van de Opgaaf als het niet om een Fiscale eenheid gaat. De specificatie is wel af te drukken onder Overig (niet verzonden).

 

Uitsluiting van verliesverrekening bij belangenwijziging (algemeen)

Als ten opzichte van het begin van het oudste onverrekende verliesjaar het uiteindelijke belang in het lichaam voor meer dan 30% is gewijzigd (hierna: de belangenwijziging), geldt als hoofdregel dat de verliezen niet langer verrekenbaar zijn. Van een belangenwijziging is in het algemeen gesproken sprake als er een wijziging optreedt op het niveau van de natuurlijke personen die uiteindelijk (onmiddellijk of middellijk) de aandeelhouders zijn van het lichaam. Onder bepaalde omstandigheden kan ook een rechtspersoon het uiteindelijke belang bezitten. Uitgezonderde belangenwijzigingen zijn:

– verkrijgingen op grond van erfrecht of huwelijksgoederenrecht

– verkrijgingen door een natuurlijk of rechtspersoon die al aan het begin van het oudste onverrekende verliesjaar een belang in het lichaam had van ten minste 33 1/3%

De hoofdregel is in de volgende situaties van toepassing:

– De bezittingen van het lichaam hebben in het verliesjaar of in het winstjaar gedurende meer dan drie maanden voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen.

– De activiteiten van het lichaam direct voorafgaande aan de belangenwijziging zijn afgenomen tot minder dan 30% van de omvang van de activiteiten van het lichaam bij het begin van het  oudste onverrekende verliesjaar.

– Op het moment van belangenwijziging bestaat het voornemen de activiteiten in de komende drie jaar te laten inkrimpen tot minder dan 30% van de omvang van de activiteiten bij het begin van het oudste onverrekende verliesjaar.

Als de verliezen op grond van wat hiervoor is genoemd niet langer verrekenbaar zouden zijn, kunnen de verliezen op verzoek toch nog worden verrekend, tenminste als de winsten voortkomen uit de activiteiten die nog aanwezig waren ten tijde van de belangenwijziging.

 

Als er sprake is geweest van een belangenwijziging zoals hiervoor beschreven en het lichaam lijdt daarna een verlies, kan dat verlies niet  worden verrekend met de winsten van de voorliggende jaren (carry back) als:

– de activiteiten van het lichaam in de tussenliggende periode zijn gestaakt

– in het verlies- of winstjaar gedurende meer dan drie maanden de bezittingen van het lichaam voor meer dan 50% uit beleggingen bestonden

Verliezen van een lichaam worden alleen verrekend met winsten van volgende jaren als deze winsten voor minimaal 70% ten goede komen aan de natuurlijke personen die (on)middellijk aandeelhouder waren op het moment waarop de verliezen zijn geleden. Carry back van verliezen is niet mogelijk als in een lichaam een nieuwe onderneming is gestart, het belang voor meer dan 30% is overgegaan in andere handen en er een samenhang bestaat tussen  deze twee feiten.

Zie verder het scherm Aangifte/14 Belastbaar bedrag en de help over Belangenwijziging.

 

Zie voor een theoretische uiteenzetting Verliezen algemeen.

Haal meer uit de help