Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Service

Veelgestelde vragen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Zie ook de uitgebreide introductie instructie Aangifte Venootschapsbelasting in Nextens.

 

De balans sluit bij elk onderdeel, maar in de fiscale eenheid is er één euro verschil

Waar moet ik in de winst- en verliesrekening de betaalde of ontvangen vennootschapsbelasting invullen?

Welke onderdelen van de aangifte Vpb worden verzonden in de elektronische aangifte?

Soms meldt het VPB Programma dat de gegevens van vorig jaar niet worden verzonden en soms wel. Hoe zit dat?

Moet ik bij een fiscale eenheid ook de balans en winst- en verliesrekening van de moedermaatschappij en alle dochtermaatschappijen invullen?

Hoe verwerk ik bij een fiscale eenheid consolidatieverschillen zoals onderlinge resultaten?

Enkele aandachtspunten bij het maken van een aangifte Vpb

Waarom rekent het programma niet met een percentage van het betaalde bedrag bij de investeringsaftrek?

 

De balans sluit bij elk onderdeel, maar in de fiscale eenheid is er één euro verschil

Dit komt door onevenwichtige exclusie. U kunt er zelf voor zorgen dat bepaalde regels in de verschillende balansen niet worden doorgeteld naar de fiscale eenheid, bijvoorbeeld onderlinge vorderingen en schulden. Als u nu bij de moeder een ander totaalbedrag (bijvoorbeeld de waarde van de dochters) aan de actief zijde via exclusie weglaat dan in totaal bij de dochters aan de passiefzijde ontstaat er in de FE een verschil. Eén euro duidt dan meestal op een door afronding lagere totaalwaarde dan de som van de samenstellende delen.

Dit is dus geen rekenfout in het programma. Corrigeer eventueel via een correctiepost in de consolidatie. In het printmenu is onder eigen dossier een optie opgenomen om alle exclusieposten af te drukken, zodat u kunt beoordelen bij welke post u een (afrondings)verschil hebt.

 

Waar moet ik in de winst- en verliesrekening de betaalde of ontvangen vennootschapsbelasting invullen?

De betaalde of terugontvangen Vpb is  fiscaal geen aftrekpost of opbrengst, en nu de Belastingdienst geen commerciële gegevens van de onderneming in het elektronische aangiftebiljet opvraagt, hoeft de Vpb niet meer te worden vermeld.

Als u toch gebruik wilt maken van de mogelijkheid om vpb commercieel in te vullen, kunt u deze op de commerciële winst- en verliesrekening als ‘overige opbrengsten’ of ‘andere kosten’ op te nemen. In de specificatie kan dan worden vermeld welke aanslagen en bedragen dit betreft. Uiteraard dient de Vpb te worden geëlimineerd door het betreffende bedrag negatief op te nemen in de rubriek fiscaal +/-.

In de praktijk komt het voor dat in een aanslag vennootschapsbelasting rente begrepen is. Bij ontvangen rente is dit een bate, bij betaalde rente een last. Let op dat deze rente niet dient te worden geëlimineerd, maar uitsluitend de Vpb plus eventuele verhogingen.

 

Welke onderdelen van de aangifte Vpb worden verzonden in de elektronische aangifte?

Vanaf de aangifte 2010 worden er veel minder gegevens verzonden:

In de jaarstukken alleen de fiscale totaalbedragen per rubriek, dus geen specificaties meer, i.h.a. geen commerciële cijfers en geen op- en afwaarderingen. Verder vermelden we regelmatig welke gegevens voor eigen gebruik zijn, zoals de specificatie van de te verrekenen verliezen.

De afdruk van de gegevens geeft een goed beeld van de verzonden posten.

Bij dochters van een fiscale eenheid worden vanaf 2011 uitsluitend commerciële cijfers verzonden.

Soms meldt het VPB Programma dat de gegevens van vorig jaar niet worden verzonden en soms wel. Hoe zit dat?

De Belastingdienst beschikt via de aangifte van vorig jaar in de meeste gevallen al over de balansgegevens van het begin van het jaar. Deze worden dan ook standaard gebruikt, tenzij de beginbalans afwijkt van de aangifte van vorig jaar. Nextens  bevat op het scherm Aangifte/Belastingberekening/Berekening belastbaar bedrag een vraag over afwijking van de beginbalans van vorig jaar. Als u deze vraag met ja beantwoordt, verwacht de Belastingdienst alle balansgegevens van het begin van het boekjaar en worden deze dus ook meegezonden. Als u de vraag niet of met nee beantwoordt, worden de balansgegevens van het begin van het boekjaar niet verzonden. De gegevens van de resultatenrekening van vorig jaar kunnen vanaf de aangifte 2010 niet meer worden verzonden.

 

Moet ik bij een fiscale eenheid ook de balans en winst- en verliesrekening van de moedermaatschappij en alle dochtermaatschappijen invullen?

Ja. Dat is verplicht. Het is echter niet verplicht om alle fiscale cijfers op het niveau van de moeder en de dochters in te vullen. Desgewenst kunt u  volstaan met het invullen van de commerciële jaarrekening bij de moeder en de dochters (keuzescherm bij het Jaarstuk ervan) en de op- en afwaarderingen alleen te vermelden in de geconsolideerde aangifte, zodat daarvan de fiscale cijfers worden verzonden.

Van de dochters wordt vanaf 2011 alleen de kolom commerciële cijfers verzonden (nadere specificaties zoals uitleg van schulden/vordering bij omzetbelasting zijn dan ook niet nodig op dit niveau - maar wel op het niveau van de fiscale eenheid).

 

Hoe verwerk ik bij een fiscale eenheid consolidatieverschillen zoals onderlinge resultaten?

Er zijn drie methodes beschikbaar om te consolideren. De handleiding en de Help bij het tabblad ‘Fiscale eenheid’ bieden uitgebreide instructie. Alle bewerkingen met betrekking tot consolidatie zijn onder één menukeuze (Jaarstukken) opgenomen. Het eerste (bovenliggende) jaarstuk betreft altijd de consolidatie, de volgende (onderliggende) de moeder-maatschappij en de successievelijke dochters.

Denk aan de volgende hulpmiddelen om meer inzicht in de verwerking te krijgen:

Totaaloverzicht commercieel en fiscaal via het Alt+F7-scherm met de mogelijkheid om te wisselen tussen de onderdelen van de fiscale eenheid en via hyperlinks naar de betreffende rubrieken te springen.

De afdruk van alle ingevoerde gegevens, met markering van de exclusiebedragen en berekening van rubriekstotalen met en zonder exclusie.

Denk ook aan het F3-scherm om rubrieken te zoeken.

 

Enkele aandachtspunten bij het maken van een aangifte Vpb

De willekeurige afschrijving dient op een apart blad nader te worden gespecificeerd, zie onder Andere specificaties.

Let op dat de balanspost omzetbelasting (fiscaal) dient te worden gespecificeerd (zie de hyperlink Nadere specificatie op de schermen ‘Schulden en overlopende passiva’ en ‘Vorderingen en overlopende activa’).

Het verzenden van fiscale cijfers is voor de dochters niet meer  mogelijk. Alleen de kolom commercieel wordt vanaf 2011 verzonden. De invoermogelijkheden zijn wel gelijk gebleven.

Het aantal tekstuele specificatiemogelijkheden is gering.

De verplichte elektronische aangifte geldt alleen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het aangiftebiljet voor de buitenlandse belastingplichtige mag juist niet elektronisch worden verzonden. De voor het C-biljet specifieke afdruk wordt nog toegevoegd in Nextens..

 

Waarom rekent het programma niet met een percentage van het betaalde bedrag als de investering nog niet in gebruik is genomen.

Deze misvatting komt nog vaak voor. Bij het niet ingebruik nemen van een investering is er inderdaad een maximeringsregel voor de toe te passen investeringsaftrek. De regel is echter dat de investeringaftrek in zijn geheel wordt gemaximeerd op het betaalde bedrag en niet op een percentage daarvan. Een andere misvatting is dat bij gebroken boekjaren twee verschillende percentages kunnen gelden voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Die regel geldt nog wel voor de IB maar niet meer voor de VPB.

 

Hoe zorg ik voor een belaste afname van de Herinvesteringsreserve?

1. Verminder het bedrag van de aangekochte activa met de afname van de herinvesteringsreserve (via fiscale correctie)

2. Vul de afname van de herinvesteringsreserve in bij Jaarstukken/Herinvesteringsreserve

3. Vul de afname van de herinvesteringsreserve ook in bij Jaarstukken/Afboeking  herinvesteringsreserve

Zie ook de uitleg bij Herinvesteringsreserve en Fiscale reserves.

 

Toelichting

Op deze wijze ontstaat er een belaste afname bij het onderdeel Aangifte, maar deze wordt in de kapitaalsvergelijking (dus vooraf) gecompenseerd door een fiscale correctie op de activa, die doorwerkt naar het fiscaal ondernemingsvermogen én in de resulatenrekening.

 

 

Meegeven verliezen aan een dochter, waar moet ik de bedragen vermelden?

Hiervoor is geen aparte specificatie. U kunt bij de betreffende vraag (1. Fiscale eenheid) een tekstuele toelichting geven die wordt meegestuurd.

 

Hoe geef ik aan de Belastingdienst door dat de onderneming is geliquideerd?

Hiervoor is geen vraag in het aangiftebericht beschikbaar. Dit hoeft niet via de aangifte worden vermeld.

 

Haal meer uit de help