Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Importeren Jaarstukken

Omschrijving rubrieken

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Betekenis van de gebruikte labels

Deze lijst bevat alle rubrieken die kunnen voorkomen in de elektronische aangifte IB en VPB. Let op dat enkele posten exclusief voor VPB zijn gemarkeerd. De overige posten zijn zowel voor IB als voor VPB. De nummers zijn ooit afgeleid van een nummering van het jaarstuk maar hebben inmiddels verder geen betekenis meer. Ze zijn enkel een manier om de rubrieken te indentificeren. Uit onderhoudsoverwegingen laten wij ze in overleg met onze samenwerkingspartners zoveel mogelijk gelijk.

 

BALANS ACTIVA

Immateriële vaste activa

3a Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen  (ALLEEN VPB)

3b Kosten van onderzoek en ontwikkeling

3c Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

3d Goodwill

3e Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

3e1 Productierechten

3f Overige immateriële vaste activa

 

Materiële vaste activa

4a2 Willekeurig af te schrijven milieu-bedrijfsmiddelen (3.31-1 IB 2001)

4a4 Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik waarop wordt afgeschreven

4a5 Bedrijfsgebouwen die ter beschikking zijn gesteld waarop wordt afgeschreven

4a6 Bedrijfsgebouwen waarop níet wordt afgeschreven

4b Bedrijfsterreinen

4c Machines en installaties

4d Inventaris

4e Auto's en overige transportmiddelen

4f Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

4f1 Dieren

4f2 Plant en Pootgoed en Boomopstanden

4f3 Overige activa Landbouw

4g Overige materiële vaste activa

 

Financiële vaste activa

5a Deelnemingen binnenland (ALLEEN VPB)

5b Deelnemingen buitenland (ALLEEN VPB)

5d Vorderingen op groepsmaatschappijen (VPB)

5e Vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen (VPB)

5d Vorderingen op participanten en gelieerde maatschappijen (vast) (IB)

5e Vorderingen op aandeelhouders/participanten (IB)

5f Overige vorderingen

5g Overige financiële vaste activa

 

Voorraden

6a Grond- en hulpstoffen

6b Onderhanden werk

6c Gereed product en handelsgoederen

6d Vooruitbetaald op voorraden

6d1 Voorraad Dieren

6d2 Bloembollenkraam

6d3 Champignons

6d4 Veldinventaris

6d5 Overige voorraad Landbouw

 

Vorderingen

7a Vordering omzetbelasting

7b Vorderingen op handelsdebiteuren

7c Vorderingen op groepsmaatschappijen (VPB)

7d Vorderingen op participanten en deelnemingen (VPB)

7c Vorderingen op aandeelhouders/participanten (vlottend) (IB)

7d Vorderingen op deeln. en gelieerde maatschappijen (vlottend) (IB)

7f Overlopende activa

7g Vorderingen vennootschapsbelasting (ALLEEN VPB)

7h Overige vorderingen

 

8a Effecten

9a Banktegoeden

9b Overige liquide middelen

 

BALANS PASSIVA

 

Ondernemingsvermogen

11a Gestort en opgevraagd kapitaal (ALLEEN VPB)

11c Agio (ALLEEN VPB)

11d Herwaarderingsreserve

11e Wettelijke en stat. reserve (ALLEEN VPB)

11f Winstreserves/eigen ondernemingsvermogen

 

Voorzieningen

12a Garantievoorziening

12b Lijfrentevoorziening (ALLEEN VPB)

12c Pensioenvoorziening (ALLEEN VPB)

12d VUT-voorziening (ALLEEN VPB)

12x Oudedagsverplichting (ALLEEN VPB)  vanaf vpb aangifte 2017.

12e Milieuvoorziening (ALLEEN VPB)

12f Overige voorzieningen

Bij deze rubriek hebben we ervoor gekozen om 12b tm 12e voor de IB te laten vervallen. Indien de voorzieningen bestaan dienen deze dus naar 12f (Overige voorzieningen) te worden geëxporteerd.

 

Langlopende schulden

13b Converteerbare leningen (ALLEEN VPB)

13c Obligaties

13d Schulden aan kredietinstellingen

13p Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen (ALLEEN VPB)

13q Langlopende schulden aan participanten en deelnemingen (ALLEEN VPB)

13x Overige langlopende schulden

 

Kortlopende schulden

13a Onderhandse leningen

13e Schulden aan leveranciers en handelskredieten

13f Schulden aan groepsmaatschappijen (VPB)

13h Schulden aan participanten en deelnemingen (VPB)

13f Schulden aan deelnemingen en gelieerde maatschappijen (IB)

13h Schulden aan aandeelhouders/participanten (IB)

13i Verschuldigde vennootschapsbelasting (ALLEEN VPB)

13j Verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen

13k Verschuldigde premies werknemersverzekeringen

13l Schulden omzetbelasting

13m Overlopende passiva

13n Overige kortlopende schulden

 

RESULTATENREKENING

 

Opbrengsten

15a Netto-omzet

15b Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk

15c Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

15o1 Subsidie agrarisch natuurbeheer

15o2 Werk voor derden

15o3 Voergeld

15p Overige opbrengsten

 

Kosten

16a Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

16b Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

 

Loonkosten

17a Lonen en salarissen

17a1 Beloning fiscale partner

17b Sociale lasten

17c Pensioenlasten

17d Overige personeelskosten

17e Af: ontvangen uitkeringen en subsidies

 

Afschrijvingen

18a Afschrijving goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen

18x Overige immateriële vaste activa

18b2 Willekeurige afschrijving op bedrijfsgebouwen volgens de milieu-lijst

18b4 Afschrijving op bedrijfsgebouwen die in eigen gebruik zijn

18b5 Afschrijving op bedrijfsgebouwen die ter beschikking zijn gesteld

18c Afschrijving bedrijfsterreinen

18d Afschrijving machines en installaties

18e Afschrijving inventaris

18f Afschrijving auto's en overige transportmiddelen

18f1 Afschrijving productierechten

18g Overige afschrijvingen

 

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

15m Waarderingsvermeerdering van materiële en immateriële vaste activa

19i Waarderingsvermindering van immateriële en materiële vaste activa

 

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa

15n Bijzondere waarderingsvermeerdering van vlottende activa

19j Bijzondere waarderingsvermindering van vlottende activa

 

Overige bedrijfskosten

19a Autokosten en transportkosten

19b Huisvestingskosten

19c Onderhoud overige materiële vaste activa

19d Verkoopkosten

19n Andere kosten

 

Financiële baten en lasten

15d Opbrengsten van vorderingen groepsmaatschappijen (VPB)

15f Opbrengsten van vorderingen op participanten en deelnemingen (VPB)

15d Opbrengsten van vorderingen op deeln. en gelieerde maatschappijen (IB)

15f Opbrengsten van vorderingen op aandeelhouders (IB)

15g Opbrengsten van rente op banktegoeden

15h Opbrengsten van overige vorderingen

15k Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)

15x Kwijtscheldingswinst

15l Waarderingsvermeerdering van vorderingen

19h Waarderingsvermindering van vorderingen

15o Waarderingsvermeerdering van effecten

19k Waarderingsvermindering van effecten

19e Kosten van schulden aan groepsmaatschappijen (VPB)

19f Kosten van schulden aan participanten en deelnemingen(VPB)

19e Kosten van schulden aan deelnemingen en gelieerde maatschappijen (IB)

19f Kosten van schulden aan aandeelhouders (IB)

19g Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

 

Resultaat uit deelnemingen

15i Positieve resultaten uit deelnemingen binnenland (ALLEEN VPB)

19l Negatieve resultaten uit deelnemingen binnenland (ALLEEN VPB)

15j Positieve resultaten uit deelnemingen buitenland (ALLEEN VPB)

19m Negatieve resultaten uit deelnemingen buitenland (ALLEEN VPB)

 

Buitengewone baten en lasten

20a2 Overige buitengewone baten

15e Boekwinst op activa

20b4 Boekverlies op activa (vanaf 2018)

20b5 Overige buitengewone lasten