Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Andere specificaties

Innovatiebox

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Algemeen

Voordelen uit immateriële activa waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verleend, worden sinds 1 januari 2007 op verzoek voor een deel meegenomen in de heffingsgrondslag. vanaf 2018 is dat 7/25,5 deel (tot 2017 was dat 5/25,5 deel)

Daardoor ontstaat een effectieve heffing van 7%. Het gaat om octrooien die aan u zijn verleend, en die betrekking hebben op immateriële activa die voor uw rekening en risico worden ontwikkeld. Bij het toepassen van de Innovatiebox kan het gaan om een Nederlands octrooi, maar ook om een patent dat in het buitenland is verleend. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden aangemerkt als octrooi. Als buitenlandse rechten vergelijkbaar zijn met Nederlandse kwekersrechten, dan komen ook deze buitenlandse rechten in aanmerking voor de Innovatiebox. Ook voordelen die voortkomen uit een immaterieel actief zonder een octrooi, maar dat wel voortgekomen is uit een speur en ontwikkelingstraject. De octrooibox geldt niet voor merken, logo's en daarmee vergelijkbare vermogensbestanddelen. U maakt de keuze voor de innovatiebox per immaterieel activum. De innovatiebox wordt echter niet per activum toegepast, maar voor alle immateriële activa in de innovatiebox samen. Voor de octrooibox geldt een drempel en een maximum. Zie ook hierna bij gebroken boekjaar en bij forfaitberekening

 

Voordelen uit octrooien

De uit de activa genoten voordelen kunnen bestaan uit royalty's, maar ook uit andere opbrengsten. Het inkomen dat met het immaterieel activum wordt behaald, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het verleende octrooi. U beoordeelt dit aan het einde van het boekjaar waarin de octrooibox voor het eerst voor het immateriële activum geldt.

 

Specificatie

De specificatie dient om de berekende waarde van de voortbrengingskosten te genereren in de aangifte. Vul in de kaartenbak de activa in waarvoor de innovatiebox wordt gekozen.

 

Drempel

Bij de toepassing van de verlaagde belastingheffing op de voordelen geldt een ingroeiregeling. Dit houdt in dat u de voortbrengingskosten van immateriële activa niet hoeft te activeren om van de octrooibox gebruik te kunnen maken. De voordelen die u met die activa hebt behaald, komen echter pas in de innovatiebox als deze voordelen uitkomen boven de drempel van de totale voortbrengingskosten van die activa.

 

In te lopen voortbrengingskosten

Als de voordelen in een boekjaar lager zijn dan de in te lopen voortbrengingskosten, wordt het resterende bedrag (het saldo in te lopen voortbrengingskosten aan het einde van dit boekjaar) meegenomen naar het volgende boekjaar. Alleen het deel van de voordelen dat uitkomt boven de in te lopen voortbrengingskosten in het boekjaar (de drempel), valt onder de effectieve heffing van 5%

 

Voordelen in de periode van octrooi-aanvraag

Deze voordelen mogen vanaf de aangifte 2012 in mindering worden gebracht op de drempel.

 

Voeging en ontvoeging

Als een vennootschap heeft gekozen voor de innovatiebox en vervolgens opgaat in een fiscale eenheid, gaat zowel de ongebruikte boxruimte als de eventueel nog resterende drempel van de te voegen maatschappij over op de fiscale eenheid. Bij ontvoeging van een lichaam met een immaterieel activum waarop een octrooi is verleend, gaat de resterende drempel over op de ontvoegde dochtermaatschappij. De boxruimte blijft in principe achter bij de fiscale eenheid. De betrokken vennootschappen kunnen er gezamenlijk om verzoeken om het deel van de ongebruikte boxruimte dat toe te rekenen is aan het immateriële activum dat de fiscale eenheid verlaat, te laten volgen. Dat deel van de ongebruikte boxruimte gaat dan mee met de ontvoegde maatschappij die over het immateriële activum beschikt.

 

Niet in aanmerking te nemen bedrag

Dit wordt berekend uit het gedeelte van de voordelen boven de drempel en binnen het maximum. Hierop wordt de factor (25-7)/25 toegepast. Het totaalbedrag wordt doorgesluisd en in aftrek gebracht in het onderdeel Aangifte (waardoor effectief 7/25-de deel wel meetelt). De opvatting dat er dus effectief 7% belasting wordt geheven is niet helemaal precies, dit hangt af van de rest van de winst en de tariefgrenzen.

 

Nieuw vanaf 2017

Vanaf 2017 zijn nieuwe regels gesteld m.b.t. kwalificerende voordelen waarbij een verband wordt gelegd met de grootte van de onderneming. In dit programma gaan we daar niet op in. U dient zelf te bepalen of voordelen in de innovatiebox vallen. Wel bieden we ondersteuning bij het berekenen van voordelen die met verbonden lichamen zijn gerealiseerd, door het berekenen van de zogenaamde Nexus Factor. Hiertoe laten we de voordelen per activum invullen (en niet meer in een totaalbedrag zoals in het verleden plaatsvond). De Belastingdienst vraagt niet om deze uitsplitsing, maar wil alleen een totaalbedrag van de in aanmerking te nemen voordelen zien. Dankzij onze manier van invullen kunt u de Nexus Factor automatisch laten berekenen, maar u kunt natuurlijk ook zelf het in aanmerking te nemen bedrag invullen (en dan de voortbrengingskosten van verbonden lichamen weglaten).

Niet meer in verzending

De belastingdienst heeft de berekening van de drempel innovatiebox geschrapt uit de verzending. Wel wordt nog gevraagd om de drempel per einde jaar.

 

Terugname innovatiebox bij voordeel innovatiebox achteraf geen recht

U wordt gevraagd om de voordelen  uit een immaterieel activum dat met toepassing van artikel 12ba is aangemerkt als kwalificerend immaterieel activum waarvan is komen vast te staan dat de aanvraag voor het octrooi of kwekersrecht niet wordt toegewezen in de aangifte in te vullen.

Nextens berekent automatisch het bijbehorende bedrag aan belastbare winst dat moet worden bijgeteld. Wij gaan er vanuit dat daarbij het percentage van 2017 geldt.

 

Forfait berekening

Vanaf 2013 geldt (uitvoeringsbesluit VPB art. 7aa) een forfaitaire regeling waarbij 25% van de winst (met een maximum van € 25.000) als in te lopen voortbrengingskosten mag worden genomen. Nextens maakt die berekening in beginsel automatisch als u hier Ja kiest.  U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin het immateriële activum wordt voortgebracht en in de twee volgende jaren.

Bij de forfaitberekening gebruiken wij als winst de winst vóór giftenaftrek (uiteraard exclusief de innovatieboxaftrek). Als dit bedrag negatief is wordt de keuze voor het forfait niet gebruikt (dit wordt in een waarschuwing weergegeven).

 

Samenwerkingsverbanden

De interpretatie van lid 2 levert problemen op. Om deze reden bieden we u de mogelijkheid om, nadat u gekozen hebt voor het forfait, aan te geven of er sprake is van een samenwerkingsverband. Is dit het geval dan gebruiken we voor de in aanmerking te nemen voordelen het door u in te tikken bedrag.

 

In verzending

Bij keuze van het forfait (zonder dat er sprake is van negatieve winst) wordt verzonden:

- een indicatie dat het forfait wordt toegepast

- het bedrag van de alsdan berekende voordelen

- voor het bedrag van voordelen onder de drempel wordt nul verzonden

Verder zijn er geen wijzigingen in de verzending.

 

De Belastingdienst heeft per regio en aanspreekpunt om vragen aan te stellen en vooraf zekerheid te bieden. Zie de informatie bij de  Belastingdienst.

 

Haal meer uit de help