Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

 

De bijlage KvK is in 2018 niet gewijzigd. In de loop van 2019 gaan we meer mogelijkheden bieden voor gevoegde en ontvoegde dochters in de fiscale eenheid, die voor de KvK een eigen boekjaar hebben.

 

Wetswijziging vereist tijdelijke oplossing

In september 2018 zijn in een wetswijziging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ook enkele kleine zaken meegenomen voor een verbeterde inrichting van de jaarrekening. Een voorbeeld is de verplichting om het bedrag van de langlopende schulden te splitsen in schulden met een looptijd tot 5 jaar en meer dan 5 jaar. Daarbij is vergeten om een ingangsdatum van die wijzigingen op te nemen, waardoor ze formeel meteen in werking zijn getreden. Dit houdt in dat een KvK-deponering over 2018 de nieuwe verplichte gegevens moeten bevatten. Het SBR-formaat van 2018 is daar echter niet geschikt voor en aanpassing daarvan zou een te grote inspanning van alle betrokkenen vereisen. Daarom is voor 2018 toegestaan om de benodigde informatie in toelichtingsvelden op te nemen. Het gaat daarbij om de volgende posten:

 

Bij kleine rechtspersonen

Indien er sprake is van “kosten van oprichting en uitgifte van aandelen”, dienen die opgenomen te worden onder immateriële vaste activa (artikel 2:365 lid 1 onder a). Vermeld in het invulveld Toelichting bij Immateriële vaste activa welk aandeel van het totaalbedrag betrekking heeft op "kosten van oprichting en uitgifte van aandelen".

Indien er sprake is van “opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal”, dienen die afzonderlijk weergegeven te worden (artikel 2:370 lid 1 onder d). Vermeld in het invulveld Toelichting bij Vorderingen welk bedrag daarvan betrekking heeft op opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal.

Het totaalbedrag aan langlopende schulden (meer dan vijf jaar) en het totaalbedrag aan kortlopende schulden (meer dan 1 jaar) in de balans dienen te worden uitgesplitst (artikel 2:375 lid 2). Gebruik dit jaar het invulveld Toelichting bij Langlopende schulden om deze te splitsen in schulden met een looptijd van meer dan één jaar en de schulden met een looptijd  van meer dan vijf jaar.

 

Bij micro rechtspersonen

Indien de micro-onderneming gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling om geen overlopende posten met betrekking tot de overige bedrijfskosten op te nemen, dient dit onderaan de balans vermeld te worden (artikel 2:395a lid 3). Gebruik hiervoor het Toelichtingenveld Aanvullende informatie micro onderneming op het scherm Overig.

Het totaalbedrag aan langlopende schulden en het totaalbedrag aan kortlopende schulden in de balans dienen te worden uitgesplitst (artikel 2:395a lid 4).

Aanbevolen wordt om deze splitsing aan te brengen in de toelichting op de jaarverantwoording bij “Informatieverschaffing over schulden". Dit veld ontbrak eerder in Nextens. Het is in een  update  toegevoegd.

 

De ontbrekende bedragvelden zullen in de SBR-taxonomie van 2019 worden opgenomen, zodat de instructie om tekstvelden te gebruiken alleen voor 2018 geldt. Overigens geldt ook dat reeds ingediende jaarrekeningen niet opnieuw hoeven te worden gedeponeerd. "Indien de jaarrekening over boekjaar 2018 reeds is vastgesteld en gedeponeerd, zal doorgaans niet gezegd kunnen worden dat door het ontbreken van de desbetreffende informatie de jaarrekening “in ernstige mate tekortschiet” in het geven van het door de wet vereiste inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon."

 

Lees hier de brief die deze tijdelijke oplossing beschrijft.