Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Opgaaf

Opgaaf: Niet-aftrekbare bedragen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

In vier invulschermen vult u de niet-aftrekbare bedragen in. Het totaalbedrag wordt automatisch doorgeboekt naar de Aangifte 1g, waar het bedrag wordt betrokken in de berekening van de fiscale winst via kapitaalsvergelijking (vermogensvergelijking).
 

Schema kapitaalsvergelijking

Ondernemingsvermogen bij einde van het boekjaar      A

Mutaties kapitaal terugbetalingen                    B

                                             + ------

Totaal eindvermogen en terugbetalingen                           C

Ondernemingsvermogen bij begin van het boekjaar      D

Stortingen van kapitaal                              E

                                             + ------

Totaal beginvermogen en stortingen                               F

                                                         -/-------

Vermogensverschil                                                 G

Niet aftrekbare bedragen                                          H  <====

                                                         + -------

Saldo fiscale winstberekening                                     I

 

Het bedrag van I moet gelijk zijn aan het saldo van de Winst- en verliesrekening.

 

4 Aan dividendbelasting onderworpen winstuitkeringen

Bij de niet-aftrekbare dividenduitkeringen kunt u vanaf de aangifte 2009 tot 99 regels invoeren. Het aantal van drie uit de voorgaande jaren was een beperking van het datamodel van de Belastingdienst.

 

Bij ‘Aan dividendbelasting onderworpen winstuitdelingen’ gaat het om dividenduitkeringen, zoals:

– normale dividenden;

– interim-dividenden;

– bonusaandelen uit de winst(reserves);

– vermomde dividenden.

 

Vraag

Eerder bestond de vraag: "Geldt voor (een deel van de winstuitdelingen) de deelnemingsvrijstelling en is daarom inhouding van dividendbelasting achterwege gebleven?"  Deze vraag vind je niet terug in Nextens. Hoe moet ik dit invullen?

 

Deze vraag is in het aangiftebericht van 2010 vervallen, en in de toelichtingen is hier niets over te lezen. U kunt o.i. de dividenduitkering nog steeds bij "Aan dividendbelasting onderworpen winstuitdelingen"  vermelden zonder een bedrag bij de dividendbelasting in te vullen.

 

Bij dividenden door dochtermaatschappijen betaalbaar gesteld aan andere aandeelhouders dan de moedermaatschappij gaat het om situaties waarbij tussen de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij wel een fiscale eenheid bestaat, maar waarbij de moedermaatschappij geen 100%-belang in de dochtermaatschappij heeft. Vermeld het dividend dat de dochtermaatschappij in deze situatie uitkeert aan anderen dan de moedermaatschappij. Dit dividend is niet aftrekbaar.

 

In het onderdeel niet-aftrekbare bedragen (bijvoorbeeld beloningen aan commissarissen) zijn de tussentellingen vervallen. We hebben de berekening van het niet-aftrekbare berekening wel in stand gehouden, maar printen ze niet (omdat ze niet worden verzonden). Helemaal consequent zijn we hier niet in, want onze splitsing bij de niet-aftrekbare vennootschapsbelasting printen we voor de controleerbaarhheid wel gesplitst.

 

5 Winstuitdelingen aan cooperaties

Het bedrag van de uitdelingen door coöperaties of verenigingen op cooperatieve grondslag aan leden-rechtspersonen verminderd met de winstuitdelingen aan leden-natuurlijke personen die onder voorwaarde dat deze uitdelingen afkomstig zijn uit winst die de cooperatie als verlengstuk van haar leden heeft gemaakt.

 

6 Andere winstuitdelingen

De overige openlijke of vermomde winstuitdelingen inclusief giften die niet als kosten kunnen worden aangemerkt, niet zijnde aan dividendbelasting onderworpen uitdelingen of winstuitdelingen door cooperaties. Het bedrag van het dividend dat betaalbaar gesteld is op aandelen in een dochtermaatschappij in de fiscale eenheid aan aandeelhouders die geen deel uitmaken van de fiscale eenheid. Dit bedrag wordt aangemerkt als uitdeling van winst van de fiscale eenheid.Besluit fiscale Eenheid, art. 10

Bron Wet VPB 1969, art 10, lid 1

7 Beloningen aan commissarissen

Commissarissenbeloningen zijn in principe volledig aftrekbaar. Voor een commissaris die ook aanmerkelijkbelanghouder is in de vennootschap geldt een beperking. Zie art. 11 Vpb.  De beloning is echter geheel aftrekbaar als ze is toegekend:

– voor de toezichthoudende taak die is uitgeoefend voor nietaandeelhouders;

– voor het bijkomstig uitoefenen van de bestuurstaak, bijvoorbeeld als adviseur.

 

8 Niet aftrekbaar deel tantiemes

Het niet aftrekbare bedrag dat aan bestuurders en overig personeel als tantieme ten laste van de winst is gebracht.

9 Vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen

Het bedrag dat na saldering met het aftrekbare deel resteert als vergoeding voor kapitaalverstrekking aan oprichters, aandeelhouders, leden of deelgerechtigden en is verstrekt als rente op inleggelden, rente op aandelen of op enigerlei andere vorm ten laste van de winst is gebracht en als niet van de winst aftrekbaar bedrag wordt aangemerkt. Bron Wet VPB 1969, art 10, lid 1, letter c

10 Uitkeringen ingevolge voorschriften

Het bedrag dat in verband met uitkeringen, op grond van de in akte van oprichting of stichtingsakte opgenomen statutaire of reglementaire bepalingen, ten laste van de winst is gebracht voor zover zij naar hun aard niet tot de bedrijfskosten horen. Bron Wet VPB 1969, art 10, lid 1, letter b

 

Voorbeeld

Het geval bij een (belastingplichtige) vereniging die op basis van haar statuten verplicht is een deel van de (bruto)winst of omzet te besteden aan liefdadige instellingen. Zo‘n uitkering is dan niet aftrekbaar.

 

11 Resultaat op tijdelijk ingekochte aandelen

Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking voordelen uit hoofde van als tijdelijke belegging ingekochte eigen aandelen en aandelen in een vennootschap die voor tenminste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige.

Een negatief voordeel is niet aftrekbaar. Een positief voordeel is niet belast. Vul in het geval van een positief voordeel een negatief bedrag als 'niet aftrekbaar' in. Bron art. 10c Wet Vpb

 

12 Kosten aankoop resterende aandelen

De kosten voor of in verband met de verwerving van aandelen in een dochtermaatschappij in de fiscale eenheid, die nog niet in het bezit zijn van de fiscale eenheid. Deze kosten komen bij het bepalen van de winst niet in aftrek voor zover ze zonder fiscale eenheid ook niet in aftrek zouden komen. Bron Art. 10, tweede lid Besluit fiscale eenheid.

 

13 Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting

Zie Winstreserves en belasting  voor het invullen bij Opgaaf 13 van het saldo van de vennootschapsbelasting zoals berekend na Aangifte 15 berekende belasting.

Deze belastingen zijn niet aftrekbaar van de winst. vermeld achtereenvolgens:

– de vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting die door betaling of passivering ten laste van het vermogen zijn gekomen;

– de vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting die op vorige jaren betrekking hebben en door betaling of passivering in dit jaar ten laste van het vermogen zijn gekomen.

 

Het aangiftebericht van de belastingdienst laat één totaalbedrag toe. De splitsing in ons programma is voor uw eigen gemak.

 

Haal meer uit de help