Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

De aangifte Vpb (binnenlandse belastingplicht)

Deze aangifte is bestemd voor binnenlands belastingplichtigen die aangifte moeten doen voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Een lichaam is binnenlands belastingplichtig als het door de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) als zodanig is aangewezen en in Nederland is gevestigd. Ook een lichaam dat is opgericht naar Nederlands recht maar waarvan de feitelijke leiding buiten Nederland wordt gevoerd, wordt geacht in Nederland te zijn gevestigd.

De belastingplichtige ontvangt geen papieren aangiftebiljet meer, maar uitsluitend een ‘uitnodiging tot het doen van aangifte’. Er is ook geen ontheffingsbiljet meer.

Wij houden een indeling aan die ook grotendeels wordt gevolgd door de Belastingdienst in de papieren representatie van de elektronische aangifte.

 

Indeling en nummering

Omdat een leesbare papieren aangifte als controlemiddel, als representatie van de verzonden gegevens en ter presentatie aan de klant noodzakelijk is, hebben wij voor een afdrukindeling gekozen die aansluit bij de elektronische verzending én extra afdruk voor aansluiting met de ingevoerde gegevens. Zo bevatten de jaarstukken en de specificaties daarbij die gegevens die bij een fiscale eenheid meerdere keren kunnen voorkomen.

 

Jaarstukken met uitgebreide spliting van rubrieken

Vanaf 2010 heeft de Belastingdienst een groot aantal rubrieken van de jaarstukken 'samengevoegd' met als argument dat minder rubrieken tot vermindering van de administratieve lasten zou leiden. Zo werden bijvoorbeeld de rubrieken Deelnemingen binnnenland en Deelnemingen buitenland samengevoegd tot Deelnemingen. Wij geven een dergelijke samenvoeging aan door een subnummering:

 

De splitsing in 3a1 en 3a2 betekent dat deze twee rubrieken bij verzending één rubriek worden. Hetzelfde geldt voor 3d1 en 3d2.

 

Afdruk in meerdere vormen

Op verzoek van gebruikers bleef de oude, gesplitste presentatievorm van de rubrieken van Balans en Winst- en verliesrekening gehandhaafd, evenals de mogelijkheid om in de oude vorm af te drukken.

Het programma bevat nu twee vormen van rapportage: aansluitend bij de invoer (Jaarstuk uitgebreid) en weergevend wat verzonden wordt (FIscale vermogensopstelling).

Onder Printonderdelen voor eigen dossier kunt u ook nog uitsluitend commerciële cijfers afdrukken.

 

Vraagnummers

Scherm- en helpteksten verwijzen naar vraagnummers zoals wij deze hebben gekozen en afdrukken. De ‘elektronische aangifte’ heeft geen ‘vraagnummers’. De papieren aangifte bestaat niet meer.

 

Onderdelen van de winstaangifte

De winstaangifte voor de Vpb bestaat uit de volgende elementen:

De aangifte Vpb inclusief alle bijlagen, ja/nee-vragen en specificaties.

De mogelijkheid om fiscale cijfers te verzenden.

Elektronische verzending van de complete winstaangifte, inclusief alle bijlagen

Voor fiscale eenheden geldt de verplichting om, samen met de geconsolideerde jaarrekening (fiscaal) van de fiscale eenheid, (in één bestand) jaarrekeningen van de moeder- en de dochtermaatschappijen in te sturen. Bij de jaarrekeningen van de moeder- en de dochtermaatschappijen worden alleen de commerciële cijfers verzonden.

 

Verzendcontroles

De winstaangifte in elektronische vorm vervangt elke vorm van papieren rapportage naar de Belastingdienst. Bovendien wordt aan de elektronische winstaangifte een groot aantal consistentie-eisen gesteld, bijvoorbeeld het sluiten van de balans met betrekking tot activa en passiva, zowel commercieel als fiscaal.

Voor een aantal rubrieken van de balans geldt dat deze niet met negatieve bedragen mogen worden gevuld. De aangifte kan dan niet elektronisch worden verzonden. Het programma meldt voor welke posten dit geldt.

 

Verzenden van de beginbalans alleen bij wijzigingen

De beginbalans wordt uitsluitend verzonden als bij het onderdeel Aangifte\1 Fiscale winst wordt aangegeven dat er een wijziging in het beginvermogen is, door de vraag Aangifte 1/Fiscale winst Wijkt het beginvermogen af van de aangifte van vorig jaar? met Ja te beantwoorden.

Een voorbeeld hiervan is de aangifte Vpb over het eerste jaar van een fiscale eenheid (in het geval dat de dochtermaatschappij in de fiscale eenheid wordt opgenomen bij aanvang van het boekjaar van de moedermaatschappij).

In het geval van oprichting van een vennootschap (al dan niet met inbreng van een onderneming) moeten de gegevens bij aanvang van het boekjaar altijd worden verzonden aan de Belastingdienst. Wijzigingen die voortvloeien uit toevoegingen aan de rubrieken van de aangifte gelden niet als reden. De fiscale cijfers van de winst- en verliesrekening van vorig jaar worden niet verzonden.

 

Afdrukken van de verzonden gegevens

In het afdrukscherm maken vrijwel alle onderdelen deel uit van de te verzenden gegevens. Enigszins afwijkend is de afdruk van het onderdeel Balans, dat op verzoek van gebruikers is toegevoegd.

 

Automatismen

Het programma hanteert vrijwel altijd het principe dat wat kan worden afgeleid niet nogmaals hoeft te worden ingevuld. De verschillende manieren waarop Vpb-aangiften worden gemaakt eisen echter een grote flexibiliteit op dit punt. In de bespreking van de verschillende onderdelen hierna volgen enkele opmerkingen over de samenhang tussen gegevens en de speciale manier van invullen in Nextens.

Totalen uit de specificaties Aandeelhouders en Houdster-, licentie- en financieringsactiviteiten worden niet automatisch overgenomen in het invulgedeelte voor het biljet. U dient dat zelf te doen. Wel geeft het programma in enkele Aansluitingschermen de totalen van de Specificaties weer en eventuele verschillen met de in het biljet en de Opgaaf ingevulde waarden.

Overschrijven (overrulen)
De in de specificatie Voorkoming dubbele belasting ingevulde bedragen worden automatisch doorberekend in het onderdeel Aangifte\16 Elders belast. U kunt deze automatismen afzetten door bij Aangifte\16 Elders belast zelf afwijkende bedragen in te vullen. (Dit kunt u ook doen bij het veld ‘Of vul een afwijkend bedrag in’ in specificatie Voorkoming dubbele belasting\Overzicht en overrulen.) Als u een negatief bedrag invult (bijv. -1), dan zet het programma de berekening af. Dit zal overigens veelal tot beoordeling door de inspecteur leiden.

 

Invullen van commerciële en fiscale cijfers

Bij aangiften Vennootschapsbelasting was tot 2009 het gebruik van de kolommen commercieel en mutatie commercieel/fiscaal in het algemeen verplicht (in tegenstelling tot de IB). Voor de dochters in een fiscale eenheid kon worden volstaan met alleen de commerciële cijfers. Vanaf de aangifte 2010 zijn de kolommen commerciële gegevens en fiscale op- en afwaardering én de mogelijkheid om tekstuele toelichting per rubriek te verzorgen vervallen in verzending, zodat alleen de kolom fiscaal kon worden verzonden!

We hebben de invoerschermen steeds gelijk gelaten aan voorgaande jaren, zodat u zelf een correcte aansluiting tussen commercieel en fiscaal kunt verzorgen, kunt importeren uit commerciële cijfers en een helder overzicht heeft van de samenstelling van de posten.

Dit geeft ons overigens ook de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens te gebruiken voor deponering van Jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel.

Vanaf de aangifte 2011 geldt er voor de dochters in de fiscale eenheid weer de verplichting om uitsluitend de kolom commercieel te verzenden! Het heeft dan ook weinig zin om in dochters fiscale reserves te vermelden. Bij voegingen en ontvoegingen is dat zelfs af te raden.

 

Aantallen

Specificaties hebben meestal een door de Belastingdienst vastgesteld maximum van 99 regels. Bij de specificatie Deelnemingen is het maximum vanaf de aangifte 2010 ook 99 (u kunt wel meer invullen, het overschot wordt in record 99 samengeteld) en het aantal jaarstukken in de Fiscale Eenheid is maximaal 999 (waarvan 997 voor de dochters).