Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: » Geen topics boven dit niveau «

Deponeren van publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Verplichting deponeren jaarstukken vanaf boekjaar 2016

Vanaf boekjaar 2016 is het wettelijk verplicht om publicatiestukken voor de bedrijfsklassen micro en klein elektronisch te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is niet meer toegestaan om via e-mail of de post  een deponering te doen. Er moet gebruik worden gemaakt van SBR, standard business reporting. Voor de publicatiestukken over 2015 geldt deze verplichting nog niet, maar in Nextens hebben we hem wel mogelijk gemaakt.

 

Hergebruik van gegevens uit de aangifte Vpb bij deponeren

Vanaf Nextens Vpb 2015 bieden we de mogelijkheid om deponeringen in een groot aantal gevallen te doen, gebruikmakend van gegevens die al zijn ingevuld voor een Vpb aangifte. Bovendien geschiedt verzending met uw PKI-overheid certificaat en via Digipoort. Onder een extra tab KvK zijn enkele schermen opgenomen waarin de benodigde gegevens worden getoond en kunnen worden aangevuld.

 

Controles

De KvK-deponering heeft technisch weinig verplichte velden of controles. Wij passen uiteraard de verplichte controles toe én enkele logische, zoals het sluiten van de balans. Ook de ontvanger (Kamer van Koophandel) geeft bij bepaalde onregelmatigheden een leesbare storingsmelding (bijvoorbeeld KvK nummer bestaat niet).

 

Verzending en vergrendeling

Het verzenden en vergrendelen van een publicatiestuk regelt u vanaf 2017 op dezelfde wijze als de Vpb-aangifte via de Klaar met invoeren tab. Bij een fiscale eenheid wordt  de deponering per vennootschap gedaan. U selecteert de beteffende vennootschap via het keuzevinkje in de naam van het bedrijf.

 

 

Afdrukken

Een afdruk van de deponeringsstukken treft u aan onder Acties. Vanaf 2017 heeft de KvK-deponering een eigen rapportagescherm.

 

Taxonomie, bedrijfsklassen en voorwaarden

De taxonomie (gegevensset) die beschikbaar is voor deponering aan de Kamer van Koophandel is enorm uitgebreid. Voor allerlei rapportages, zoals deponeringen, zijn rapportagevormen beschikbaar, een bepaalde selectie uit de taxonomie (entrypoint). Wij ondersteunen voor deponeren de

KvK: Jaarverantwoording: publicatiestukken voor een micro-entiteit

en KvK: Jaarverantwoording: publicatiestukken kleine rechtspersonen (balans in horizontale opstelling).

Bovendien gebruiken we uit beide modellen niet alle mogelijke elementen. We hebben gekozen voor een selectie, die o.i. voldoende is voor deponering. Daarbij volgen we grotendeels de selectie die de Kamer van Koophandel zelf heeft gemaakt voor hun internetapplicatie voor zelfinvullers en de eisen die formeel worden gesteld aan de-poneringen voor de bedrijfsklassen Micro en Klein.

 

Voor bedrijfsklasse Klein zijn een verkorte balans en een beperkte toelichting verplicht. Voor bedrijfsklasse Micro kan volstaan worden met een beperkte balans. In vergelijking met ‘Klein’ zijn de onderdelen grondslagen, toelichtingen en niet in balans opgenomen verplichtingen niet nodig voor 'Micro'. Het is niet verplicht om Micro te deponeren als u onder die bedrijfsklasse valt. Nextens biedt dan ook de mogelijkheid om dan als Klein te deponeren (keuze op het scherm Onderneming).

 

Geen deponering vanuit Nextens voor bedrijfsklasse Middelgroot of Groot

De bedrijfsklassen Middelgroot en Groot hebben veel meer verplichte invulrubrieken, zoals de winst- en verliesrekening, uitgebreide toelichtingen, een bestuursverslag, een accountantsverklaring, enz. Deze bedrijfsklassen worden niet ondersteund door Nextens. Aan de hand van de gegevens die al zijn ingevuld voor de Vpb-aangifte stelt Nextens de bedrijfsklasse vast en bepaalt of deponering met Nextens op grond van de bedrijfsklasse mogelijk is.

 

Let op!

Het is (nog) niet mogelijk deponeringen te laten accorderen via ons klantenportaal of via derden.

Wij bieden de mogelijkheid om te deponeren voor de vennootschappen van de fiscale eenheid. Het is alleen mogelijk om enkelvoudige jaarrekeningen in te dienen. De geconsolideerde balans bij de fiscale eenheid wordt indien u deze instuurt als een enkelvoudige jaarrekening gedepondeerd. Geconsolideerde balansen worden niet ondersteund voor de KVK deponering in Nextens.

Let ook zelf op deadlines van indienen e.d.

U wordt ook niet gewaarschuwd als u na het deponeren nog relevante wijzigingen in de aangifte Vpb aanbrengt of omgekeerd.

Het is vanaf de KVK 2016 deponering mogelijk geworden om een definitieve deponering nogmaals in te zenden. Hiervoor is een vraag opgenomen op het scherm Overig (Heraanlevering in verband met onoverkomenlijke on-juistheden?). Naast dit vinkje dient u ook de datum van deponeren aan te passen. Als de datum van vaststelling niet is ingevuld kan wel meerdere keren een (voorlopige) deponering worden gedaan.

Bepaal ook zelf of het specificatieniveau dat wij gekozen hebben voor u voldoende is. Micro mag ook als Klein worden gedeponeerd.

Bepaal ook zelf of deponering voor uw organisatie nodig is en in welke mate. Er zijn verschillende organisaties die vrijstelling van deponering hebben. Er zijn ook organisaties die in afwijking van de algemene regels van bedrijfsgrootte toch moeten deponeren of in een hogere klasse moeten deponeren. U dient zelf vast te stellen of er deponeringsplicht bestaat op grond van het type organisatie (de rechtsvorm). Zie de informatie bij de Kamer van Koophandel.

Let op dat het mogelijk is om bij een fiscale eenheid onder voorwaarden de dochters niet te deponeren. Hierbij dient ondermeer een 403 verklaring gedeponeerd te worden. Dit gaat buiten Nextens om. U kunt de informatie hierover op www.kvk.nl vinden

Het is vanaf KvK-2017 ook mogelijk om deponeringen te doen als de aangifte in functionele valuta is.

Het e-mailadres dat u kunt invullen in het onderdeel KvK wordt door de Kamer van Koophandel gebruikt om een PDF-rapport van de deponering te sturen. Het is in zekere zin (mar niet altijd!) ook een controle of de deponering is gelukt.

Nextens ondersteunt geen andere deponeringsrapportages dan de twee genoemde. Dat betekent dus ook dat inrichtingsstukken niet kunnen worden verzonden. Hiervoor geldt overigens geen verplichting om elektronisch in te sturen.

 

Bij Micro toch Klein kiezen

Als Nextens vaststelt dat bedrijfsklasse Micro geldt, kunt u er toch voor kiezen om te deponeren voor bedrijfsklasse Klein, bijvoorbeeld als u van mening bent dat Micro te weinig informatie biedt.

 

Digitale deponeringen via SBR zijn direct zichtbaar in het Handelsregister.

 

Lees verder bij Nieuw in KvK