Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Algemeen

Jaarstukkenrepresentatie

Scroll Vorig Top Volgend Meer

 

Onderstaand model, afkomstig van de technische specificaties van de Belastingdienst, beschrijft het jaarstuk voor een enkelvoudige aangifte en de geconsolideerde aangifte in de fiscale eenheid. De cijfers in de kolommen verwijzen naar beschrijvingen in de gegevensspecificaties.

Onze invoer is hier en daar uitgebreider om beter te kunnen aansluiten bij administratieve systemen en het verleden. Bij verzending worden bepaalde posten samengenomen en verzonden volgens onderstaand schema. De afdruk van het jaarstuk in verzendvorm laat dit zien.

Daaronder vindt u het model voor de moeder/dochters in de fiscale eenheid, waar vanaf 2011 juist alleen de kolom commercieel verzonden kan worden.

De onderstaande represenstatie gold t/m 2016. In 2017 is de rubriek Oudedagsverplichting toegevoegd aan de Voorzieningen in 2018 is de rubriek Boekverlies op Activa toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

Per einde

 

Per begin

 

 

 

 

 

 

boekjaar

 

boekjaar

 

 

 

 

 

 

Jaarstukken (fiscaal)

Jaarstukken (fiscaal)

 

 

 

 

Kosten voortbrenging

EB

 

SB

 

1

Immateriële vaste activa

 

 

fiscaal

 

 

 

 

1a

Goodwill

 

 

119092-EB

119091-EB

 

119091-SB

 

1b

Overige immateriële vaste activa

 

 

119106-EB

119105-EB

 

119105-SB

 

1c

Totaal immateriële vaste activa

 

 

 

119067-EB

 

119067-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Materiële vaste activa

 

Kosten aanschaf (fiscaal)

Restwaarde (fiscaal)

 

 

 

2a

Gebouwen en terreinen

 

 

 

520514-EB

 

520514-SB

 

2b

Machines en installaties

 

119130-EB

507413-EB

119129-EB

 

119129-SB

 

2c

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

520516-EB

520517-EB

520515-EB

 

520515-SB

 

2d

Totaal materiële vaste activa

 

 

 

119112-EB

 

119112-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Financiële vaste activa

 

 

Nominale waarde

 

 

 

3a

Deelnemingen

 

 

 

520510-EB

 

520510-SB

 

3b

Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen

 

 

520520-EB

520512-EB

 

520512-SB

 

3c

Langlopende vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520521-EB

520513-EB

 

520513-SB

 

3d

Overige financiële vaste activa

 

 

119198-EB

119197-EB

 

119197-SB

 

3e

Totaal financiële vaste activa

 

 

 

119164-EB

 

119164-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Voorraden

 

 

 

 

 

 

 

4a

Voorraden

 

 

 

520509-EB

 

520509-SB

 

4b

Onderhanden werk

 

 

 

119211-EB

 

119211-SB

 

4c

Totaal voorraden

 

 

 

119202-EB

 

119202-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vorderingen

 

 

Nominale waarde

 

 

 

5a

Vorderingen op handelsdebiteuren

 

 

119233-EB

119232-EB

 

119232-SB

 

5b

Vordering omzetbelasting

 

 

 

119242-EB

 

119242-SB

 

5c

Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen

 

 

520518-EB

520505-EB

 

520505-SB

 

5d

Kortlopende vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520519-EB

520506-EB

 

520506-SB

 

5e

Overige vorderingen

 

 

 

119271-EB

 

119271-SB

 

5f

Totaal vorderingen

 

 

 

119229-EB

 

119229-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Effecten

 

 

 

119281-EB

 

119281-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Liquide middelen

 

 

 

119286-EB

 

119286-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Totaal activa

 

 

 

119064-EB

 

119064-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ondernemingsvermogen

 

 

 

 

 

 

 

9a

Gestort en opgevraagd kapitaal

 

 

 

119308-EB

 

119308-SB

 

9b

Informeel kapitaal

 

 

 

119311-EB

 

119311-SB

 

9c

Agio

 

 

 

119315-EB

 

119315-SB

 

9d

Winstreserves

 

 

 

119325-EB

 

119325-SB

 

9e

Egalisatiereserve

 

 

 

119328-EB

 

119328-SB

 

9f

Herinvesteringsreserve

 

 

 

119337-EB

 

119337-SB

 

9g

Belaste compartimenteringsreserve

 

 

 

641887-EB

 

641887-SB

 

9h

Overige fiscale reserves

 

 

 

119352-EB

 

119352-SB

 

9i

Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen

 

 

 

119302-EB

 

119302-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

10a

Garantievoorzieningen

 

 

 

119366-EB

 

119366-SB

 

10b

Lijfrente- en pensioenvoorzieningen

 

 

 

520503-EB

 

520503-SB

 

10c

Overige voorzieningen

 

 

 

119389-EB

 

119389-SB

 

10d

Totaal voorzieningen

 

 

 

119363-EB

 

119363-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Langlopende schulden

 

 

 

 

 

 

 

11a

Converteerbare leningen

 

 

 

119403-EB

 

119403-SB

 

11b

Obligaties

 

 

 

119407-EB

 

119407-SB

 

11c

Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen

 

 

 

520493-EB

 

520493-SB

 

11d

Langlopende schulden aan participanten en maatschappij waarin wordt deelgenomen

 

520494-EB

 

520494-SB

 

11e

Schulden aan kredietinstellingen

 

 

 

119411-EB

 

119411-SB

 

11f

Overige langlopende schulden

 

 

 

520495-EB

 

520495-SB

 

11g

Totaal langlopende schulden

 

 

 

520496-EB

 

520496-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kortlopende schulden

 

 

 

 

 

 

 

12a

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

 

 

119415-EB

 

119415-SB

 

12b

Omzetbelasting

 

 

 

119443-EB

 

119443-SB

 

12c

Loonheffingen

 

 

 

520497-EB

 

520497-SB

 

12d

Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen

 

 

 

520498-EB

 

520498-SB

 

12e

Kortlopende schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

 

520499-EB

 

520499-SB

 

12f

Overige kortlopende schulden

 

 

 

520500-EB

 

520500-SB

 

12g

Totaal kortlopende schulden

 

 

 

520501-EB

 

520501-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Totaal passiva

 

 

 

119299-EB

 

119299-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies- en winstrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarstukken (fiscaal)

 

14

Opbrengsten

 

 

 

DB

 

 

 

14a

Netto-omzet

 

 

 

119474-DB

+

 

 

14b

Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk

 

 

 

119478-DB

+

 

 

14c

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

 

 

119498-DB

+

 

 

14d

Overige opbrengsten

 

 

 

119502-DB

+

 

 

14e

 

 

Som van de bedrijfsopbrengsten

 

 

119471-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.

 

 

 

 

 

 

 

15a

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

 

 

119509-DB

+

 

 

15b

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

 

 

119513-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Personeelskosten

 

 

 

 

 

 

 

16a

Lonen en salarissen

 

 

 

119527-DB

+

 

 

16b

Sociale lasten

 

 

 

119535-DB

+

 

 

16c

Pensioenlasten

 

 

 

119539-DB

+

 

 

16d

Overige personeelskosten

 

 

 

119543-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16e

Ontvangen uitkeringen en loonsubsidies

 

 

 

119520-DB

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Afschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

17a

Goodwill, afschrijvingen

 

 

 

520479-DB

+

 

 

17b

Overige immateriële vaste activa, afschrijvingen

 

 

 

520480-DB

+

 

 

17c

Gebouwen en terreinen, afschrijvingen

 

 

 

520481-DB

+

 

 

17d

Machines en installaties, afschrijvingen

 

 

 

119562-DB

+

 

 

17e

Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving

 

 

 

520482-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

 

 

520477-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

 

 

 

520478-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Overige bedrijfskosten

 

 

 

 

 

 

 

20a

Autokosten en transportkosten

 

 

 

119581-DB

+

 

 

20b

Huisvestingskosten

 

 

 

119585-DB

+

 

 

20c

Onderhoudskosten van overige materiële vaste activa

 

 

 

119589-DB

+

 

 

20d

Verkoopkosten

 

 

 

119593-DB

+

 

 

20e

Andere kosten

 

 

 

119603-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Som van de bedrijfslasten

 

 

 

 

=

520484-DB

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Financiële baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

22a

Opbrengsten van vorderingen op groepsmaatschappijen

 

 

 

520469-DB

+

 

 

22b

Opbrengsten van vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520470-DB

+

 

 

22c

Opbrengsten van overige vorderingen

 

 

 

119619-DB

+

 

 

22d

Opbrengsten van banktegoeden

 

 

 

119615-DB

+

 

 

22e

Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)

 

 

 

119623-DB

+

 

 

22f

Kwijtscheldingswinst

 

 

 

520471-DB

+

 

 

22g

Waardeverandering van vorderingen

 

 

 

520472-DB

+

 

 

22h

Waardeverandering van effecten

 

 

 

520473-DB

+

 

 

22i

Kosten van schulden aan groepsmaatschappijen

 

 

 

520474-DB

-

 

 

22j

Kosten van schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

 

520475-DB

-

 

 

22k

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

 

 

119635-DB

-

 

 

22l

 

 

Som van de financiële baten en lasten

=

520476-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

 

 

 

 

520483-DB

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Resultaat uit deelnemingen

 

 

 

 

 

520467-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Buitengewone baten

 

 

 

 

 

 

 

25a

Voordelen door ontvoeging dochtermaatschappij of beëindiging fiscale eenheid

 

119669-DB

+

 

 

25b

Boekwinst op activa

 

 

 

119663-DB

+

 

 

25c

Overige buitengewone baten

 

 

 

119674-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Buitengewone lasten

 

 

 

 

 

 

 

26a

Afboeking herinvesteringsreserve op gekochte activa

 

 

 

119688-DB

-

 

 

26b

Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen

 

 

 

627935-DB

-

 

 

26c

Overige buitengewone lasten

 

 

 

119706-DB

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Buitengewone resultaten

 

 

 

 

 

520468-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Saldo fiscale winstberekening

 

 

 

 

 

119464-DB

=

 

Model Moeder/Dochter met alleen commerciële velden

 

 

 

 

 

 

Per einde

 

Per begin

 

 

 

 

 

 

boekjaar

 

boekjaar

 

 

 

 

 

 

EB

 

SB

 

1

Immateriële vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

1a

Goodwill

 

 

 

119091-EB

 

119091-SB

 

1b

Overige immateriële vaste activa

 

 

 

119105-EB

 

119105-SB

 

1c

Totaal immateriële vaste activa

 

 

 

119067-EB

 

119067-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Materiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

2a

Gebouwen en terreinen

 

 

 

520514-EB

 

520514-SB

 

2b

Machines en installaties

 

 

 

119129-EB

 

119129-SB

 

2c

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

 

 

520515-EB

 

520515-SB

 

2d

Totaal materiële vaste activa

 

 

 

119112-EB

 

119112-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Financiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

3a

Deelnemingen

 

 

 

520510-EB

 

520510-SB

 

3b

Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen

 

 

 

520512-EB

 

520512-SB

 

3c

Langlopende vorderingen op participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520513-EB

 

520513-SB

 

3d

Overige financiële vaste activa

 

 

 

119197-EB

 

119197-SB

 

3e

Totaal financiële vaste activa

 

 

 

119164-EB

 

119164-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Voorraden

 

 

 

 

 

 

 

4a

Voorraden

 

 

 

520509-EB

 

520509-SB

 

4b

Onderhanden werk

 

 

 

119211-EB

 

119211-SB

 

4c

Totaal voorraden

 

 

 

119202-EB

 

119202-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vorderingen

 

 

 

 

 

 

 

5a

Vorderingen op handelsdebiteuren

 

 

 

119232-EB

 

119232-SB

 

5b

Vordering omzetbelasting

 

 

 

119242-EB

 

119242-SB

 

5c

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

 

 

520505-EB

 

520505-SB

 

5d

Vorderingen op participanten/maatschappijen waarin wordt deelgenomen

 

520506-EB

 

520506-SB

 

5e

Overige vorderingen

 

 

 

119271-EB

 

119271-SB

 

5f

Totaal vorderingen

 

 

 

119229-EB

 

119229-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Effecten

 

 

 

119281-EB

 

119281-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Liquide middelen

 

 

 

119286-EB

 

119286-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Totaal activa

 

 

 

119064-EB

 

119064-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ondernemingsvermogen

 

 

 

 

 

 

 

9a

Gestort en opgevraagd kapitaal

 

 

 

119308-EB

 

119308-SB

 

9b

Informeel kapitaal

 

 

 

119311-EB

 

119311-SB

 

9c

Agio

 

 

 

119315-EB

 

119315-SB

 

9d

Winstreserves

 

 

 

119325-EB

 

119325-SB

 

9e

Egalisatiereserve

 

 

 

119328-EB

 

119328-SB

 

9f

Herinvesteringsreserve

 

 

 

119337-EB

 

119337-SB

 

9g

Belaste compartimenteringsreserve

 

 

 

641887-EB

 

641887-SB

 

9h

Overige (fiscale) reserves

 

 

 

119352-EB

 

119352-SB

 

9i

Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen

 

 

 

119302-EB

 

119302-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

10a

Garantievoorzieningen

 

 

 

119366-EB

 

119366-SB

 

10b

Lijfrente- en pensioenvoorzieningen

 

 

 

520503-EB

 

520503-SB

 

10c

Overige voorzieningen

 

 

 

119389-EB

 

119389-SB

 

10d

Totaal voorzieningen

 

 

 

119363-EB

 

119363-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Langlopende schulden

 

 

 

 

 

 

 

11a

Converteerbare leningen

 

 

 

119403-EB

 

119403-SB

 

11b

Obligaties

 

 

 

119407-EB

 

119407-SB

 

11c

Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen

 

 

 

520493-EB

 

520493-SB

 

11d

Langlopende schulden aan participanten en maatschappij waarin wordt deelgenomen

520494-EB

 

520494-SB

 

11e

Schulden aan kredietinstellingen

 

 

 

119411-EB

 

119411-SB

 

11f

Overige langlopende schulden

 

 

 

520495-EB

 

520495-SB

 

11g

Totaal langlopende schulden

 

 

 

520496-EB

 

520496-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kortlopende schulden

 

 

 

 

 

 

 

12a

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

 

 

119415-EB

 

119415-SB

 

12b

Omzetbelasting

 

 

 

119443-EB

 

119443-SB

 

12c

Loonheffingen

 

 

 

520497-EB

 

520497-SB

 

12d

Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen

 

 

 

520498-EB

 

520498-SB

 

12e

Kortlopende schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520499-EB

 

520499-SB

 

12f

Overige kortlopende schulden

 

 

 

520500-EB

 

520500-SB

 

12g

Totaal kortlopende schulden

 

 

 

520501-EB

 

520501-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Totaal passiva

 

 

 

119299-EB

 

119299-SB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies- en winstrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Opbrengsten

 

 

 

DB

 

 

 

14a

Netto-omzet

 

 

 

119474-DB

+

 

 

14b

Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk

 

 

119478-DB

+

 

 

14c

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

 

 

119498-DB

+

 

 

14d

Overige opbrengsten

 

 

 

119502-DB

+

 

 

14e

 

 

Som van de bedrijfsopbrengsten

 

 

119471-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.

 

 

 

 

 

 

 

15a

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

 

 

119509-DB

+

 

 

15b

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 

 

 

119513-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Personeelskosten

 

 

 

 

 

 

 

16a

Lonen en salarissen

 

 

 

119527-DB

+

 

 

16b

Sociale lasten

 

 

 

119535-DB

+

 

 

16c

Pensioenlasten

 

 

 

119539-DB

+

 

 

16d

Overige personeelskosten

 

 

 

119543-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16e

Ontvangen uitkeringen en loonsubsidies

 

 

 

119520-DB

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Afschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

17a

Goodwill, afschrijvingen

 

 

 

520479-DB

+

 

 

17b

Overige immateriële vaste activa, afschrijvingen

 

 

 

520480-DB

+

 

 

17c

Gebouwen en terreinen, afschrijvingen

 

 

 

520481-DB

+

 

 

17d

Machines en installaties, afschrijvingen

 

 

 

119562-DB

+

 

 

17e

Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving

 

 

 

520482-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

 

520477-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

 

 

 

520478-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Overige bedrijfskosten

 

 

 

 

 

 

 

20a

Autokosten en transportkosten

 

 

 

119581-DB

+

 

 

20b

Huisvestingskosten

 

 

 

119585-DB

+

 

 

20c

Onderhoudskosten van overige materiële vaste activa

 

 

 

119589-DB

+

 

 

20d

Verkoopkosten

 

 

 

119593-DB

+

 

 

20e

Andere kosten

 

 

 

119603-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Som der bedrijfslasten

 

 

 

 

=

520484-DB

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Financiële baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

22a

Opbrengsten van vorderingen op groepsmaatschappijen

 

 

520469-DB

+

 

 

22b

Opbrengsten van vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520470-DB

+

 

 

22c

Opbrengsten van overige vorderingen

 

 

 

119619-DB

+

 

 

22d

Opbrengsten van banktegoeden

 

 

 

119615-DB

+

 

 

22e

Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)

 

 

 

119623-DB

+

 

 

22f

Kwijtscheldingswinst

 

 

 

520471-DB

+

 

 

22g

Waardeverandering van vorderingen

 

 

 

520472-DB

+

 

 

22h

Waardeverandering van effecten

 

 

 

520473-DB

+

 

 

22i

Kosten van schulden aan groepsmaatschappijen

 

 

 

520474-DB

-

 

 

22j

Kosten van schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

520475-DB

-

 

 

22k

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

 

 

119635-DB

-

 

 

22l

 

 

Som van de financiële baten en lasten

=

520476-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

 

 

 

 

520483-DB

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Resultaat uit deelnemingen

 

 

 

 

 

520467-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Buitengewone baten

 

 

 

 

 

 

 

25a

Voordelen door ontvoeging dochtermaatschappij of beëindiging fiscale eenheid

 

119669-DB

+

 

 

25b

Boekwinst op activa

 

 

 

119663-DB

+

 

 

25c

Overige buitengewone baten

 

 

 

119674-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Buitengewone lasten

 

 

 

 

 

 

 

26a

Afboeking herinvesteringsreserve op gekochte activa

 

 

 

119688-DB

-

 

 

26b

Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen

 

 

 

627935-DB

-

 

 

26c

Overige buitengewone lasten

 

 

 

119706-DB

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Buitengewone resultaten

 

 

 

 

=

520468-DB

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Saldo fiscale winstberekening

 

 

 

 

=

119464-DB

=