Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Invullen van balans en winst- en verliesrekening

De rubrieken van de balans en winst- en verliesrekening kunt u niet in totaalbedragen invullen, maar slechts in aparte invulschermen. De totalen worden getoond op overzichtschermen.

De aparte invulschermen kunt u op drie manieren gebruiken: door te bladeren naar de volgende schermen (de inhoudsopgave links loopt mee), door klikken in de inhoudsopgave, of door op de omschrijvingregel te klikken.

 

Commercieel of fiscaal

Vul altijd het commerciële cijfer in. Vul indien nodig de fiscale op- en afwaarderingen in (dit is bij een dochteronderneming niet verplicht). Alleen het fiscale totaalbedrag per scherm wordt verzonden, bij dochters in de fiscale eenheid alleen het commerciële totaalbedrag.

 

Specificeren of niet

Als u in het jaarstuk specificatietekst invult wordt deze niet meer verzonden in de elektronische aangifte, de toelichtingen zijn dus voor eigen gebruik. U kunt meerdere tekstregels met bedragen invullen, als het scherm 'vol' is verschijnt een scrollbar.

 

Let op!

Als u de gegevens van een fiscale eenheid invult bevat het invulscherm op het niveau van de moeder- en dochtermaatschappijen nog een extra kolom (Excl.) waarmee u kunt bepalen of de ingevulde regel bij de consolidatie moet worden overgeslagen. Dit is één van de drie manieren van consolideren. Zie Consolidatie.

 

Verschil in saldo Fiscale eenheid!

Als u via exclusie bepaalde regels niet mee laat tellen voor de fiscale eenheid moet dat precies gebeuren. Als aan de passiefzijde bij de moeder niet dezelfde totaalbedragen vervallen als aan de actiefzijde van de dochters, ontstaat er in de geconsolideerde aangifte een verschil (vaak van maar één euro, i.v.m. afrondingsverschillen.

Bij een grote Fiscale eenheid is het soms lastig te achterhalen waar de invulfout zit. Het afdrukmenu Printonderdelen voor eigen gebruik bevat een aparte printout van deze Exclusielijst.

 

Winstreserves en fiscale reserves

In verband met de mogelijkheid om fiscale op- en afwaarderingen te benoemen is het handig om te werken vanuit de commerciële cijfers. De winstreserve moet in dit programma altijd commercieel (dus inclusief de fiscale reserves en na aftrek van de reeds betaalde vennootschapsbelasting) via een eigen invulscherm worden ingevuld.

 

 

Het invulscherm van de commerciële winstreserves, inclusief fiscale reserves. De kolom fiscale op- en afwaarderingen (+/- fisc) kan niet worden ingevuld, die wordt automatisch berekend, zie hierna.

 

Vervolgens vult u in de invulschermen van de fiscale reserves de standen en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in. Het totaal van dit bedrag wordt zowel aan het begin van het jaar als aan het eind van het jaar automatisch fiscaal als correctie afgetrokken van de commerciële winstreserves.

 

 

 

 

 

Klik in 8 Fiscaal ondernemingsvermogen op de knop Winstreserves berekend. In dit scherm (zie de volgende afbeelding) ziet u hoe de reserves worden gecorrigeerd.

 

Of:

 

Voorbeeld Fiscaal ondernemingsvermogen (in afdruk Jaarstukken)

                                         Eind jaar   Begin jaar

               Commercieel         +/-     Fiscaal      Fiscaal

Winstreserves       120.000      -4.350     115.650       96.000

Egalisatiereserve                 4.350       4.350        4.000

                ----------  ----------  ----------    ---------

Totaal              120.000           0     120.000      100.000

 

In het voorbeeld zijn de winstreserves 120.000 (commercieel, dit is dus inclusief de fiscale reserves) en is de egalisatiereserve aan het einde van het jaar 4.350. Ditzelfde bedrag wordt door Nextens automatisch als fiscale afwaardering in mindering gebracht op de winstreserves. Het totale fiscale ondernemingsvermogen is uiteraard weer de som van winstreserve en egalisatiereserve. Het voorbeeld geeft de getallen weer die opgenomen worden in de elektronische aangifte.

 

Fiscale op- en afwaarderingen

Fiscale op- en afwaarderingen vult u steeds in bij de rubrieken van Balans en Winst- en verliesrekening. De op- en afwaarderingen in de balans worden automatisch teruggeboekt in het ondernemingsvermogen, zie het plaatje hierboven. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.