Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Investeringen

Investeringen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Specificatie Investeringsregeling

In een aantal kaartenbakken kunt u een specificatie van de investeringen en desinvesteringen geven die bij de winstberekening in aanmerking moeten worden genomen. Dit zijn in de eerste plaats die investeringen waarvoor in dit boekjaar verplichtingen zijn aangegaan en/of voortbrengingskosten zijn gemaakt.

 

Alleen milieu- en energie-investeringsaftrek als specificatie in verzending

De verzonden bijlage investeringsaftrek bevat alleen nog een gedetailleerde uitsplitsing van de milieu- en energie-investeringsaftrek. Bij de overige posten (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, investeringen vorig jaar enz.) kunt u volstaan met een totaalbedrag. Maar u kunt ook kiezen voor het gebruik van de bijlage om de bedragen te berekenen. Bij de investeringen is een extra vraag opgenomen of u de totaalbedragen van de door u ingevulde specificaties kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en desinvesteringsbijtelling wilt overnemen.

 

Neemt u voor de berekening van de investeringsaftrek als grondslag de kostprijs van een bedrijfsmiddel waarin wordt geherinvesteerd, zonder dat deze is verminderd met de gevormde herinvesteringsreserve ter zake van het afgestane bedrijfsmiddel?

Let op: als u deze vraag met Ja beantwoordt, verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden uit onderdeel 4.2 van het Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M.

 

Werking van de specificaties

Vul bij investeringen dit jaar alleen die investeringen in waarvoor in het boekjaar verplichtingen zijn aangegaan..

Kies de investeringsaftrekvorm(en). Klik op een van de categorieën als het een milieu-investering betreft of op Energie als het uitsluitend een energie-investering betreft. In deze gevallen is het meldingsnummer verplicht. Het formaat is een E of M gevolgd door 9 cijfers.

Als een investering in het boekjaar nog niet in gebruik is genomen vult u de datum van ingebruikname niet in (ook niet als hij in een volgend boekjaar reeds bekend is). De investeringsaftrek voor een bedrijfsmiddel dat niet in gebruik is genomen (en geen datum ingebruikname heeft) maximeren we op het bedrag dat in het boekjaar voor de investering is betaald (en dus niet op een percentage van dit bedrag, zie het voorbeeld hierna).

Van de teksten in de Specificatie Investeringen kunt u geen Engelse vertaling geven.

 

Voorbeeld bij niet ingebruikname in jaar van investeren

Investering 20.000, Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28% = 5.600, betaald € 5.000 Aftrek € 5.000! (en niet 28% van €  5.000).

 

Stalling van niet in gebruik genomen investeringen

Voor investeringen die in vorige boekjaren niet in gebruik zijn genomen en waarop nog aftrek kan worden geclaimd is een apart invulscherm:

Investeringen uit voorgaande jaren). Vul deze dus niet bij de investeringen van dit jaar in.

 

Fiscaliteiten: Gebroken boekjaren geen gevolg bij Vpb

Bij een gebroken boekjaar Vpb geldt de regelgeving (percentages, grenzen e.d.) van het aanvangsjaar. Dit wijkt af van de regels voor IB waar bij een gebroken boekjaar het percentage e.d. afhangt van het moment van investeren.

 

Fiscaliteiten: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Om voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking te komen moet minimaal € 2.300 zijn geïnvesteerd. Het minimum per investering is  € 450.

 

Fiscaliteiten: Energie-investeringsaftrek

u heeft dit boekjaar voor meer dan € 2.500 geïnvesteerd in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen waarvoor u beschikt over een verklaring van de Minister van Economische Zaken, en u wilt gebruikmaken van de energieinvesteringsaftrek. Er zijn maximumbedragen die als investering in aanmerking kunnen worden genomen. Wij controleren hier niet op. Het minimum per investering is € 2.500.

 

Fiscaliteiten: Milieu-investeringsaftrek

u heeft dit boekjaar voor meer dan € 2.500 geïnvesteerd in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen en u wilt gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek. Afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel valt, is de milieu-investeringsaftrek het genoemde percentage. Het minimum per investering is  € 2.500.

U kunt voor een bedrijfsmiddel niet tegelijk gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek.
 

Samenwerkingsverbanden

Bij samenwerkingsverbanden gelden bijzondere regels voor de berekening van de investeringaftrek. Het percentage van aftrek wordt berekend uit het gezamenlijke investeringsbedrag van het samenwerkingsverband. Dit percentage moet dan per onderneming worden toegepast op het investeringsbedrag van de ondernemingen.

 

Om te vermijden dat u bij elke investering het percentage moet invullen hebben wij gekozen voor een apart scherm Ondernemingen waar u de namen van de samenwerkingsverbanden in kunt tikken én het aandeel van de onderneming (bijv. 25%). Bij de verschillende investeringen kunt u dan volstaan met het intikken van het nummer van het samenwerkingsverband.  Nextenstoont vervolgens de naam van het ondernemingsverband en doet de afhankelijke berekeningen.

 

Bij een aangifte in functionele valuta vult u dit onderdeel ook in functionele valuta in.

 

Veelgestelde vragen investeringsaftrek

Bij een niet in gebruikgenomen investering past het programma het aftrekpercentage niet toe op het betaalde bedrag.

Dat klopt ook. Bij niet ingebruik nemen moet de aftrek worden gemaximeerd op het betaalde bedrag, niet de grondslag van de aftrek.

 

Er wordt geen investeringsaftrek berekend, wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

U haalt niet het minimum aan totaal investeringen.

Per investering heeft u een te laag bedrag.

U hebt de investeringen niet gemarkeerd.

De investeringen zijn niet in gebruik genomen en er is ook niet op betaald, het bedrag wordt gestald.

Een niet erg voor de hand liggende oorzaak zou de volgende kunnen zijn. Bij de investeringen vult u een nummer in bij Nummer onderneming, bijvoorbeeld 1. Maar dit nummer verwijst naar een onderneming waarin wordt deelgenomen in de vorm van een samenwerkingsverband voor een bepaald percentage. De onderneming(en) waar u in deelneemt benoemt u zelf op het scherm Investeringen/Onderneming investeringen. Als daar niets is ingevuld wordt er met 0% gerekend! Zie de uitleg hierboven bij samenwerkingsverbanden. Als er geen sprake is van een samenwerkingsverband vult u bij de investering geen nummer onderneming in.

 

Als ik meerdere investeringen invul wijkt het totaalbedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek af van toepassing van de tabel op het totaalbedrag, hoe kan dat?

1.We berekenen vanuit het totaalbedrag aan investeringen een percentage dat we vervolgens op elk bedrijfsmiddel toepassen.

2.Dit levert per investering dan een afgerond bedrag op, dat we kunnen gebruiken als een investering nog niet in gebruik is genomen. Dan maximeren we de aftrek op het betaalde bedrag.

3.Bij optelling van al deze bedragen kan een afwijking optreden van het bij 1 berekende bedrag.

Als u dit een bezwaar vindt, kunt u ervoor kiezen om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet automatisch door te rekenen in de aangifte, maar gebruik te maken van de overrule optie op het scherm Aangifte/Investeringsaftrek. Ook zou u in de bijlage één investering kunnen intikken met een totaalbedrag. Dan treedt er geen afrondingsverschil op. De bijlage kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt niet verzonden.

 

Haal meer uit de help