Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Andere specificaties

Houdster-, licentie- en/of financieringsactiviteiten

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Instructie Belastingdienst

Vennootschappen waarvan de werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het ontvangen

en betalen van rente, royalty's, huur- of leasetermijnen binnen concernverband (zgn.

dienstverleningslichamen), moeten voldoen aan bepaalde vereisten ten aanzien van hun

aanwezigheid in Nederland. In de spec. HLFO-activiteiten zijn daartoe drie nieuwe JaNeevragen

opgenomen.

Let op: als een belastingplichtige niet aan de genoemde vereisten voldoet, moet zij

eigener beweging bepaalde gegevens aan de Belastingdienst toezenden. Dit moet voor

de gebruiker van het aangifteprogramma duidelijk zijn door middel van een melding

waarin de tekst, waaronder het toezendadres, wordt getoond die deze GSP voorschrijft

bij gegevenselement nummer 641886 (vereisten aanwezigheid in Nederland).

 

vereisten aanwezigheid in Nederland [641886]

Antwoord op de vraag:

"Is er gedurende het gehele boekjaar voldaan aan alle in art. 3a,

zevende lid van het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen neergelegde vereisten inzake uw

aanwezigheid in Nederland?"

Let op: als er sprake is van een fiscale eenheid, dan worden deze eisen

per lichaam getoetst.

Toelichting Verstrek per lichaam dat niet aan de vereisten voldeed de volgende

gegevens en inlichtingen:

a. Een verklaring aan welke vereisten van art. 3a, zevende lid als

hiervoor bedoeld u in het boekjaar niet heeft voldaan;

b. De gegevens en inlichtingen, benodigd voor de beoordeling of u in

het boekjaar aan de vereisten van art. 3a, zevende lid als hiervoor

bedoeld heeft voldaan;

c. Een overzicht van de ontvangen rente, royalty's, huur- en

leasetermijnen waarvoor u in het boekjaar een beroep heeft gedaan of

had kĂșnnen doen op de interest en royaltyrichtlijn (2003/49/EG) dan wel

op een nationale bepaling ter uitvoering van die richtlijn als bedoeld in

artikel 3a, vierde lid, onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit

internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen;

d. De naam en adresgegevens van de lichamen waarvan u de rente,

royalty's, huur- en leasetermijnen in het boekjaar heeft ontvangen.

Verstrek deze gegevens en inlichtingen uiterlijk op het moment van

indiening van de aangifte vennootschapsbelasting van dit boekjaar,

doch separaat daarvan, aan:

Belastingdienst kantoor Rotterdam ter attentie van het APA/ATR-team,

Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam.

Voor elektronische verstrekking dient u het e-mailadres

dienstverleningslichamen@belastingdienst.nl te gebruiken.

Haal meer uit de help