Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

In de praktijk levert de verwerking van mutaties in de herinvesteringsreserve wel eens problemen op. Hieronder een uitwerking van deze kwestie.

 

Herinvesteringsreserve

Indien boekwinst ontstaat als gevolg van vervreemding van bedrijfsmiddelen kan, indien en zolang een voornemen tot herinvestering van het vervreemde bedrijfsmiddel bestaat, deze boekwinst buiten de fiscale winst worden gehouden.

Vermeld de winst bij Winst- en verliesrekening\Buitengewone resultaten\Boekwinst op activa én als toevoeging bij Jaarstukken\Balans\8 Fiscaal ondernemingsvermogen\Herinvesteringsreserve. Specificeer ook de bedragen bij Jaarstukken\Spec. Herinvesteringsreserve.

 

Afboeking

Als een herinvesteringsreserve aanwezig is of in het jaar is ontstaan, kan bij herinvestering in een vervangend bedrijfsmiddel afboeking van de reserve plaatsvinden, waarbij het volgende onderscheid gemaakt dient te worden.

Ingeval het bedrijfsmiddel waarop de herinvesteringsreserve wordt aangewend een afschrijvingstermijn kent van tien jaar of korter zal de herinvesteringsreserve vrij kunnen worden aangewend. Indien het een bedrijfsmiddel betreft waarop niet pleegt te worden afgeschreven of waarop in meer dan tien jaar wordt afgeschreven mag slechts worden afgeboekt van een herinvesteringsreserve welke is gevormd ter zake van de vervreemding van bedrijfsmiddelen met dezelfde economische functie. Deze laatste herinvesteringsreserve kan eveneens worden aangewend voor bedrijfsmiddelen met een kortere afschrijvingstermijn, maar dit hoeft niet en is dus een keuzemogelijkheid.

Bij de afboeking dient er op gelet te worden dat de boekwaarde, na toepassing van de herinvesteringsreserve, van het nieuw aangekochte vervangende bedrijfsmiddel niet lager komt te liggen dan de boekwaarde van het vervangen (oude) bedrijfsmiddel onmiddellijk voor de vervreemding.

Uiterlijk in het derde boekjaar volgend op het boekjaar waarin de boekwinst is ontstaan, dient de reserve aan de fiscale winst te worden toegevoegd.

 

Afname Herinvesteringsreserve

Bij een onbelaste afname moet het volgende schema worden gebruikt.

Verminder het bedrag van de aangekochte activa met de afname van de herinvesterings-reserve (via fiscale correctie). Deze fiscale correctie wordt automatisch doorgerekend in het (afnemende) fiscaal eindvermogen.

Vul de afname van de herinvesteringsreserve in bij Jaarstukken/Herinvesteringsreserve (hiermee neemt alleen de reserve af).

Vul de afname van de herinvesteringsreserve ook in bij Jaarstukken/Buitengewone lasten/Afboeking herinvesteringsreserve. Dit levert weer een lagere winst op zodat de kapitaalsvergelijking bij Aangifte blijft sluiten.

Werk de specificatie bij Jaarstukken/Herinvesteringsreserve bij om de juiste huidige stand weer te geven. Deze specificatie hoeft niet bij dochters waarvan alleen de commerciële cijfers worden verzonden.

Bij Aangifte\7 Wijzigingen in toelaatbare reserves wordt nu automatisch de onttrekking van de herinvesteringsreserve weer bijgeteld. Per saldo dus een onbelaste vermindering van de reserve.

 

Voorbeeld 1 Herinvesteringsreserve

Verkoop gebouw in dit jaar waarop boekwinst van € 100.000 is behaald. De (fiscale) boekwaarde van het gebouw was € 600.000.

Bij vraag 13e van Jaarstukken\Winst- en verliesrekening\13 Opbrengsten vult u de boekwinst ad € 100.000 in. Bij vraag 7g van Aangifte\7 Wijzigingen in toelaatbare reserves of vraag 9m van Jaarstukken\Balans\9 Fiscaal ondernemingsvermogen vult u bij de toevoeging een bedrag van € 100.000 in.

 

Voorbeeld 2 Herinvesteringsreserve

Er is een herinvesteringsreserve groot € 10.000 aanwezig betreffende verkoop van een installatie van enkele jaren geleden. De boekwaarde onmiddellijk voor de verkoop bedroeg € 50.000. Er wordt een nieuwe installatie aangeschaft, met afschrijvingstermijn van 12 jaar, voor € 58.000. De herinvesteringsreserve uit het eerdere jaar kan alleen worden aangewend indien het bedrijfsmiddel dezelfde economische functie had als het nieuwe bedrijfsmiddel (in casu het geval). De maximale afboeking bedraagt € 8.000, zijnde het verschil tussen de aankoopprijs en de boekwaarde onmiddellijk voor vervreemding. Dit bedrag vermeldt u bij Buitengewone resultaten van Jaarstukken\Winst- en verliesrekening. Bij vraag 7g van Aangifte\7 Wijzigingen in toelaatbare reserves vult u onttrekking € 10.000 in. Zijnde € 8.000 afschrijving plus € 2.000 vrijval. Waardeer de activa met € 8.000 fiscaal lager.