Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Jaarstukken

Jaarstukken: Balans (fiscale vermogensopstelling)

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Fiscale vermogensopstelling

Balanswaarderingen deelnemingen binnenland c.q. buitenland

Vorderingen

Aandelenkapitaal

Herwaarderingsreserve

Voorzieningen

Schulden en overlopende passiva

Toelichting Belastingdienst

 

De kolom vorig jaar wordt alleen  verzonden als u op het scherm Aangifte/1 Fiscale winst de vraag Wijkt beginvermogen af van aangifte van vorig jaar met Ja beantwoordt.

Bij dochters in de fiscale eenheid wordt alleen de kolom commercieel verzonden.

Bij de enkelvoudige aangifte en de geconsolideerde aangifte in de fiscale eenheid wordt alleen de kolom fiscaal verzonden (dus commercieel inclusief op- en afwaarderingen).

Er worden geen tekstuele specificaties verzonden, behoudens degenen die u invoert bij het overzichtscherm van Balans.

 

1-11 Fiscale vermogensopstelling

Dit onderdeel bestaat uit een overzichtscherm en onderliggende invulschermen voor het invullen van de Activa en Passiva voor de fiscale vermogensopstelling (Jaarstuk vragen 1 t/m 11). Het controlescherm (functietoets F4) geeft voortdurend informatie over balansverschillen, afwijkingen tussen fiscale winstberekening (via de winst- en verliesrekening) en de vermogensvergelijking (bij Berekening belastbaar bedrag) en aansluitingen met de Specificaties Deelnemingen en Aandeelhouders. Alt+F7 geeft een totaaloverzicht.

 

Consolidatie bij een Fiscale Eenheid

Zie ook de algemene informatie bij Fiscale eenheid als u de aangifte invult van een fiscale eenheid. Als u de jaarstukken van een fiscale eenheid invult kunt u bladeren tussen de verschillende dochters via het uitklapmenu bovenaan het scherm. Consolidatie in de Fiscale Eenheid gaat automatisch, maar biedt ook veel mogelijkheden tot bijzonderheden. Zie de informatie bij Jaarstuk en Vragen Fiscale Eenheid.

 

3a1, 3a2 Balanswaarderingen deelnemingen binnenland c.q. buitenland

Het controlescherm (functietoets F4) geeft het verschil met de in Specificatie Deelnemingen berekende bedragen. De Belastingdienst vraagt om één post deelnemingen, bij verzending worden deze twee posten samengevoegd.

 

Onze nummering 3a1 en 3a2 geeft aan dat deze twee posten worden samengevoegd bij verzenden.

 

5 Vorderingen

Zie ook het vermelden van de verschuldigde belasting bij Winstreserves en belasting.

 

Let op dat u bij een vordering omzetbelasting per einde van het boekjaar een NADERE specificatie kunt invullen als de vordering betrekking heeft op andere jaren dan het huidige boekjaar. Deze NADERE SPECIFICATIE vindt u in dit aangifteprogramma in het laatste deel van Jaarstuk (dit is dus niet hetzelfde als de tekst die u bij de invoer kunt intikken). De nadere specificatie is niet nodig bij jaarstukken van dochters.

 

8a Aandelenkapitaal

Het bedrag bij Jaarstuk 8a (Gestort en opgevraagd kapitaal - einde van dit boekjaar) is de basis voor de berekening van de percentage verdeling over de aandeelhouders bij de Specificatie Aandeelhouders. Het aansluitingen-controlescherm (functietoets F4) geeft ook het totaalbedrag van Aandeelhouders aan.

Vul hier ook het stichtingskapitaal in van een vereniging.

 

8d Herwaarderingsreserve

Het betreft de commerciële herwaardering die door de onderneming wordt toegepast. Deze reserves worden fiscaal niet geaccepteerd; vandaar dat alleen het commerciële bedrag kan worden ingevuld.

 

8e Wettelijke en statutaire reserve

Het betreft de (afwaardering van) commerciële wettelijke en statutaire reserves die door de onderneming worden toegepast. Deze reserves worden fiscaal niet geaccepteerd; vandaar dat alleen het commerciële bedrag kan worden ingevuld.

 

Zie voor uitgebreide uitleg ook Winstreserves en belasting en Fiscale reserves.

 

9 Voorzieningen

Voor de garantievoorziening en overige voorziening (incl milieu-voorziening) stelt de Belastingdienst de voorwaarde dat hier altijd ten minste één regel tekstuele omschrijving moet worden gegeven als het fiscale bedrag aan het eind van het jaar ongelijk nul is.

Verder wordt steeds gevraagd om de bedragen die in de loop van het jaar gedoteerd en onttrokken zijn elektronisch te verzenden. Nextens berekent de dotaties en onttrekkingen (per regel) door de stand van de garantiereserve of overige reserves aan het einde van het boekjaar te vergelijken met die aan het begin van het boekjaar.

 

10 en 11 Schulden

Zie ook het vermelden van de verschuldigde belasting bij Winstreserves en belasting.

 

Let op dat u bij verschuldigde omzetbelasting per einde van het boekjaar een NADERE specificatie kunt invullen als de schuld betrekking heeft op andere jaren dan het huidige boekjaar. Deze NADERE SPECIFICATIE vindt u in Nextens in het laatste deel van Jaarstuk (dit is dus niet hetzelfde als de tekst die u bij de invoer kunt intikken). De nadere specificatie is niet nodig bij jaarstukken van dochters.

 

De technische specificaties van de Belastingdienst bevatten o.a. de volgende tekst:

 

Goodwill

De totale boekwaarde van de geactiveerde goodwill op de fiscale balans per einde resp. begin van het boekjaar. De meerwaarde van een gekochte deelneming wordt niet op deze rubriek geboekt, maar dient in de balanspost Deelnemingen opgenomen te zijn.

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Activa die worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of voor

bestuurlijke doeleinden en waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (gedurende meer dan één periode) dienen.

 

De restwaarde is het geschatte bedrag dat aan het einde van de gebruiksduur in de onderneming bij verkoop van het bedrijfsmiddel verkregen kan worden

 

Groepsmaatschappijen

Groepsbegrip, Burgerlijk wetboek (toelichting Belastingdienst)

In de vpb-aangifte is het groepsbegrip van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, art. 24b geintroduceerd in de balans en resultatenrekening. Dit is in overeenstemming met de modellen van het Besluit modellen jaarrekening.

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

Elke in Boek 2 genoemde rechtspersoon heeft te gelden als groepsmaatschappij, indien en voorzover deze organisatorisch is verbonden in een economische eenheid met een of meer andere van dergelijke juridische entiteiten. Een groepsmaatschappij kan ook een rechtsvorm naar buitenlands recht hebben.

De wettelijke omschrijving bevat twee criteria waaraan voldaan moet zijn wil er sprake zijn van een groep: economische eenheid en organisatorische verbondenheid. Uit de wetgeschiedenis valt af te leiden dat ook het element van centrale leiding essentieel is. Tussen deze drie criteria bestaat verband. Een economische eenheid veronderstelt immers een organisatorische verbondenheid en/of een centrale leiding. Kenmerkend voor een groep is dus dat sprake is van een samenstel van rechtspersonen en vennootschappen die onder centrale leiding staan, zodanig dat zij een economische eenheid vormen.

Er is sprake van een groepsrelatie als een bepaalde maatschappij in wezen een andere maatschappij beheerst, anders gezegd: feitelijk beleidsbepalend is in die andere (beleidsafhankelijke) maatschappij. Een dergelijke invloed kan blijken uit de mogelijkheid een meerderheid van de stemmen te kunnen uitbrengen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Gelieerde lichamen die niet tot de bovenbedoelde groep behoren, zijn te benoemen als participanten of maatschappijen waarin wordt deelgenomen.

Aandeelhouders-natuurlijke personen behoren nimmer tot de bovenbedoelde groep; zij zijn te benoemen als participanten.

Voor een goed begrip:

- in de specificatie “Deelnemingen” wordt opgave verlangd van alle deelnemingen volgens de fiscale definitie (art. 13 Wet Vpb)

- in de specificatie “Aandeelhouders” wordt opgave verlangd van alle aandeelhouders of, als de belastingplichtige geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, participanten.

 

De waardering van onderhanden werk wordt gesteld op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor het aangenomen werk dat is toe te rekenenaan dat onderhanden werk.

 

Omzetbelasting

In de situatie dat sprake is van een gebroken boekjaar dat niet eindigt aan het eind van een kwartaal, in combinatie met een kwartaalaangifte omzetbelasting, kan een verschil ontstaan tussen de verschuldigde omzetbelasting per balansdatum en de laatste kwartaalaangifte omzetbelasting. Het is niet toegestaan de aangegeven omzetbelasting aan te passen naar de balansdatum. De specificatie die gevuld moet worden, wordt niet aangemerkt als een vrijwillige verbetering van de ingediende aangiften omzetbelasting (zogenoemde suppletieaangifte).

 

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap op de fiscale balans per einde resp. begin van het boekjaar, voorzover door de aandeelhouders aan hun stortingsverplichting is voldaan.

 

Agio

Het bedrag dat bij plaatsing van de aandelen boven de nominale waarde is gestort per einde van het boekjaar. Hierbij is het meerdere,  het verschil tussen het bedrag dat bij plaatsing van de aandelen is gestort en de nominale waarde van de aandelen, het agio.

 

Haal meer uit de help