Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Jaarstukken

Jaarstukken/Aangifte: Fiscale reserves

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Het gaat bij hier over FISCALE reserves. Verwar deze niet met de (commerciële) Winstreserves van 8f.

 

Jaarstuk 8 Fiscale reserves / Aangifte 7

De reserves van Jaarstukken 8g t/m 8n kunt u zowel in dit onderdeel als bij de berekening van het belastbare bedrag (Aangifte 7) invullen. Klik op de knoppen of verplaats met de pijltjestoetsen de cursor naar de knoppen en druk op Enter. Onderstaande uitleg is bedoeld om u meer inzicht in de wijze van verwerking te geven.

 

Wijzigingen in toelaatbare reserves

De toelaatbare reserves zijn:

1Opwaarderingsreserve
2.Kostenegalisatiereserve (bijv. groot onderhoud gebouwen)
3.Herinvesteringsreserve (bijv. boekwinst gebouwen)
4.Bestedingsreserve (artikel 15ba Wet Vpb)
5.Herbeleggingsreserve (voor beleggingsinstellingen)
6.Afrondingsreserve (voor beleggingsinstellingen)
7.Overige reserves
8.Belaste compartimenteringsreserve.

 

Overige reserves gelden alleen voor bepaalde categorieën belastingplichtigen (fiscale beleggingsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen). Deze zullen verder niet worden besproken. Invulling van de door de Belastingdienst gevraagde gegevens kan geschieden bij vraag 7 van Aangifte of vraag 8 van Jaarstukken.

 

ad. 1 Opwaarderingsreserve

Onder Toevoeging vermeldt u het bedrag van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve.

 

Onder Onttrekking vermeldt u de in dat jaar ten laste van de reserve komende uitgaven. Bij conversie worden de beginstanden overgenomen van vorig jaar. Het programma berekent zelf de eindstand. In de fiscale winstberekening dienen onder bedrijfskosten de in het boekjaar gedane uitgaven te zijn begrepen.

 
ad. 2 Kostenegalisatiereserve

Onder Toevoeging vermeldt u het bedrag van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve. Onder Onttrekking vermeldt u de in dat jaar ten laste van de reserve komende uitgaven. Bij conversie worden de beginstanden overgenomen van vorig jaar. Het programma berekent zelf de eindstand. In de fiscale winstberekening dienen onder bedrijfskosten de in het boekjaar gedane uitgaven te zijn begrepen.
 

ad. 3 Herinvesteringsreserve (vervangingsreserve)

Indien boekwinst ontstaat als gevolg van vervreemding van bedrijfsmiddelen kan, indien en zolang een voornemen tot herinvestering van het vervreemde bedrijfsmiddel bestaat, deze boekwinst buiten de fiscale winst worden gehouden.

Vermeld de winst bij Winst- en verliesrekening\21 Buitengewone resultaten\Boekwinst op activa

én als toevoeging bij Jaarstukken\Balans\8 Fiscaal ondernemingsvermogen\Herinvesteringsreserve.

Specificeer ook de bedragen bij Jaarstukken\Spec. Herinvesteringsreserve.

Als een herinvesteringsreserve aanwezig is of in het jaar is ontstaan, kan bij herinvestering in een vervangend bedrijfsmiddel afboeking van de reserve plaatsvinden, waarbij het volgende onderscheid gemaakt dient te worden.

Ingeval het bedrijfsmiddel waarop de herinvesteringsreserve wordt aangewend een afschrijvingstermijn kent van tien jaar of korter zal de herinvesteringsreserve vrij kunnen worden aangewend. Indien het een bedrijfsmiddel betreft waarop niet pleegt te worden afgeschreven of waarop in meer dan tien jaar wordt afgeschreven mag slechts worden afgeboekt van een herinvesteringsreserve welke is gevormd ter zake van de vervreemding van bedrijfsmiddelen met dezelfde economische functie. Deze laatste herinves¬teringsreserve kan eveneens worden aangewend voor bedrijfsmiddelen met een kortere afschrijvingstermijn, maar dit hoeft niet en is dus een keuzemogelijkheid.

Bij de afboeking dient er op gelet te worden dat de boekwaarde, na toepassing van de herinvesteringsreserve, van het nieuw aangekochte vervangende bedrijfsmiddel niet lager komt te liggen dan de boekwaarde van het vervangen (oude) bedrijfsmiddel onmiddellijk voor de vervreemding.

Uiterlijk in het derde boekjaar volgend op het boekjaar waarin de boekwinst is ontstaan, dient de reserve aan de fiscale winst te worden toegevoegd.

 

Let op!

Vanaf 1 januari 2013 wordt de boekwaarde van een bedrijfsmiddel verhoogd ter waarde van de herinvesteringsreserve die in mindering is gebracht. Als een bedrijfsmiddel dat verworven is binnen 6 maanden voorafgaand aan een belangenwijziging, in de belastingplichtige waar het bedrijfsmiddel verband mee heeft. Behoudens tegenbewijs.
 

Afname Herinvesteringsreserve

Bij een onbelaste afname moet het volgende schema worden gebruikt.

1.Verminder het bedrag van de aangekochte activa met de afname van de herinvesterings¬reserve (via fiscale correctie).

2.Deze fiscale correctie wordt automatisch doorgerekend in het fiscaal eindvermogen. Dit betekent een lagere kapitaalsprong dus minder winst (en even een niet sluitende kapitaalsvergelijking).

3.Vul de afname van de herinvesteringsreserve in bij Jaarstukken/Herinvesteringsreserve (hiermee neemt alleen de reserve af, het ondernemingsvermogen en de kapitaalsprong blijft gelijk).

4.Vul de afname van de herinvesteringsreserve ook in bij Jaarstukken/Buitengwone lasten/Afboeking herinves¬teringsreserve. Dit levert weer een lagere winst op volgens winst- en verliesrekening zodat de kapitaalsvergelijking bij Aangifte nu weer sluit.

5.Werk de specificatie bij Jaarstukken/Herinvesteringsreserve bij om de juiste huidige stand weer te geven. Deze specificatie hoeft niet bij dochters in de fiscale eenheid, hij wordt alleen verzonden op het niveau van de geconsolideerde aangifte.

6.Bij Aangifte\7 Wijzigingen in toelaatbare reserves wordt nu automatisch de onttrekking van de herinvesteringsreserve weer bijgeteld. De lagere kapitaalsprong levert samen met de onttrekking per saldo dus een onbelaste afname van de reserve op.

7.

Zie ook de uitleg bij de nadere toelichting Herinvesteringsreserve.

 

 

ad 8. Belaste compartimenteringsreserve

Als nieuwe fiscale reserve is op de fiscale balans de rubriek

“belaste compartimenteringsreserve” toegevoegd, evenals de dotaties aan en onttrekkingen uit

deze nieuwe fiscale reserve zijn toegevoegd in het onderdeel Winstberekening Vpb.

Achtergrond is de Wet compartimenteringsreserve.

Als een in de belaste sfeer gehouden belang door wijziging in feiten of wetgeving

overgaat naar de vrijgestelde deelnemingssfeer, is de houder van het belang verplicht

om het belang op de fiscale balans te herwaarderen naar de waarde in het economische

verkeer. Het resultaat van deze herwaardering dient gedoteerd te worden aan de belaste

compartimenteringsreserve. In het jaar van realisatie van (een deel van) deze

herwaardering door dividenduitkering of vervreemding wordt deze belast aan de

compartimenteringsreserve onttrokken.

Voor sfeerovergangen in 2013 (op of na de voorgestelde ingangsdatum van het

wetsvoorstel 14 juni 2013) geldt dezelfde werkwijze zij het dat het resultaat van de

herwaardering als overige fiscale reserve in de aangifte 2013 vermeld moet worden.

De sfeerovergang van de vrijgestelde naar de belaste sfeer dwingt tot eenzelfde

herwaardering. Omdat het resultaat van deze herwaardering onder de

deelnemingsvrijstelling valt, is in de aangifte VPB geen onbelaste

compartimenteringsreserve opgenomen.

 

 

Voor alle reserves geldt dat het eindsaldo niet negatief kan zijn.

 

Haal meer uit de help