Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Fiscale eenheid

Fiscale eenheid (historie)

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Uit de technische specificaties van de Belastingdienst bij de aangifte 2012

De aparte kolom commerciële gegevens zijn in de aangifte 2010 vervallen, waardoor de jaarstukken van de moeder- en dochtermaatschappij(en) niet meer in commerciële waardering in de aangifte opgenomen kunnen worden. Indien er sprake is van een fiscale eenheid dienen de jaarstukken voor de moedermaatschappij en dochtermaatschappij(en) gevuld te worden. De moedermaatschappij en de dochtermaatschappijen moeten hun vennootschappelijke jaarstukken in principe toch op commerciële basis aanleveren tenzij de moedermaatschappij of dochtermaatschappij hun gegevens op fiscale grondslagen mogen aanleveren. Dan mogen de vennootschappelijke gegevens op fiscale grondslag worden aangeleverd.
 

Bij een aangifte waarin veel gevoegde dochtermaatschappijen zijn opgenomen, kan het bewerkelijk zijn om bij elke dochtermaatschappij de opmerking in de tekst op te nemen dat de toegepaste waardering commercieel of fiscaal is. In de aangifte is het tevens mogelijk om een toelichting op de fiscale winstberekening te geven. In verband met invoering van de mogelijkheid de jaarrekening van kleine rechtspersonen op te stellen volgens fiscale grondslagen.

Deze mogelijkheid kan dan ook gebruikt worden om de onderhavige problematiek te beschrijven. In die op te nemen tekst wordt dan opgenomen dat er sprake is van hantering van een bepaalde waarderingssystematiek bij die gevoegde maatschappijen en eventuele afwijkingen zijn dan ook aan gegeven. In deze jaarrekeningopstelling hoeven voor de dochtermaatschappij(en) niet de specificerende elementen van de betreffende post op de balanspost en/of winst en verliesrekening opgenomen te worden. Deze specificerende elementen zijn bijvoorbeeld:

- specificatie gebouwen en terreinen, inclusief de afschrijvingen

- specificatie herinvesteringsreserve

- specificatie voorzieningen

- specificatie schuld/vordering omzetbelasting

- kosten voortbrenging e.a. in de balans

- specificatie willekeurige afschrijving.

 

Bedoeld wordt dat er vanaf de aangifte 2010 maar één kolom (de fiscale) kan worden verzonden - de kolommen commercieel en fiscale op- en afwaarderingen zijn in verband met lastenverlichting (!) vervallen.

Maar blijkbaar voldeed deze vereenvoudiging niet en wordt sinds 2011 bij de dochters in de fiscale eenheid gevraagd om de vennootschappelijke gegevens (waarvoor technisch de kolom fiscaal moet worden gebruikt). Een excel-presentatie maakt een en ander iets duidelijker. Zie Jaarstukkenrepresentatie.

 

De opmerking  ‘’Bij een aangifte waarin veel gevoegde dochtermaatschappijen zijn opgenomen, kan het bewerkelijk zijn om bij elke dochtermaatschappij de opmerking in de tekst op te nemen dat de toegepaste waardering commercieel of fiscaal is’’ geeft aan dat het blijkbaar de bedoeling is dat het gebruik van fiscale cijfers tekstueel moet worden toegelicht (gebruik de toelichting bij de Balans op het niveau van de fiscale eenheid).

In dit aangifteprogramma zou u onder commercieel de fiscale cijfers mogen invullen. Als in de fiscale eenheid dan toch fiscale op- en afwaarderingen moeten worden vermeld, kan het nodig zijn om de geconsolideerde aangifte niet vanuit de dochters te laten berekenen. De berekening vanuit de dochters kan op het scherm Fiscale Eenheid worden afgezet.