Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Andere specificaties

Deelnemingen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Specificatie Deelnemingen

 

Het onderdeel Deelnemingen (onder Specificaties) bevat een kaartenbak waarin u de gegevens van verschillden deelnemingen kunt invullen. Het aantal te verzenden deelnemingen is met ingang van de aangifte 2009 verlaagd van 300 naar 99. Dit n.a.v. technische problemen bij de Belastingdienst om meer dan 99 records te ontvangen. In Nextens kunt u wél meer dan 99 deelnemingen invullen. Wij sorteren de deelnemingen naar grootte en sturen 98 records en in record 99 de overige bedragen (volgens instructie van de Belastingdienst). Het is denkbaar dat de inspecteur u zal vragen om een papieren uitdraai van alle deelnemingen op te sturen. In het afdrukmenu kunt u in het voorkomende geval kiezen welke vorm u wilt afdrukken.

Zie voor meer algemene informatie over deelnemingen de VPB Almanak.
 

De Belastingdienst omschrijft het doel van deze specificatie in hun technische specificaties als volgt:

In de Specificatie Deelnemingen dient een compleet overzicht te worden verstrekt van alle belangen die voldoen aan de fiscale definitie van "deelneming" zoals verwoord in de onder "bron" vermelde wetsbepalingen. Als een belang pas in de loop van het boekjaar een "deelneming" is geworden (bijvoorbeeld door verwerving of ontvoeging uit een fiscale eenheid) of juist in de loop van het boekjaar die kwalificatie heeft verloren (bijvoorbeeld door vervreemding of voeging in een fiscale eenheid) dient óók dit belang te worden vermeld. In de eerste situatie dienen de gegevens ultimo het boekjaar te worden vermeld. In de tweede situatie dienen de gegevens op het tijdstip onmiddellijk vóór de mutatie, die tot beëindiging van de kwalificatie heeft geleid, te worden vermeld.(VPB1969, art 13-2, -3, -4, -5, -14. Wet werken aan winst art VIIId)

 

De eerste rubrieken moet u steeds (voor zover bekend) invullen voor alle deelnemingen.

De ja/nee vragen zijn gekoppeld aan extra invulvelden, zodra u Ja invult.

 

Naam deelneming

De naam van de vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, van het fonds voor gemene rekening, van de coöperatie of de vereniging op coöperatieve grondslag, van de open commanditaire vennootschap, die op enig moment in het boekjaar kwalificeert als deelneming volgens de Wet vennootschapsbelasting 1969.

Als <naam van de deelneming> is ingevuld dan moeten ook worden ingevuld:

---  <fiscaal nummer van de deelneming> of

--- <straat van de deelneming>, <huisnummer van de deelneming>, <vestigingsplaats van de deelneming> en <vestigingsland van de deelneming>)

 

Fiscaal nummer

Het gaat hier om Het Nederlandse fiscaal nummer van de deelneming. Als het fiscaal nummer van de deelneming is vermeld kunnen de rubrieken [vestigingsplaats van de deelneming] en [vestigingsland van de deelneming] leeg gelaten worden. Als u een nummer invult moet dat een correct nummer zijn.

 

Plaats en land

De straat/huisnummer/vestigingsplaats/het land van de deelneming. Deze rubrieken hoeven niet te worden ingevuld als [fiscaal nummer van de deelneming] is ingevuld.

 

Buitenlandse adressen

Als het adres niet in Nederland ligt, moet de landcode worden ingevuld. Vul voor nederland NLD in. Bij een buitenlands adres is het formaat van de postcode niet voorgeschreven en mag een huisnummer langer zijn dan 5 karakters. Vul in dat geval het resterende aantal cijfers of letters in bij toevoeging. In verzending worden deze velden dan samengevoegd.

 

Landcode

In het veld Land kan een drieletterige code worden ingevuld. Als u in dit veld op Ctrl+L drukt, kunt u uit een lijst van landen kiezen.

Nederland staat niet in deze lijst. De landcode hiervan is NLD. Als u deze landcode gebruikt, moet u een geldig fiscaal nummer invullen. XXX is niet meer toegestaan.

 

Controle

U moet óf het fiscaal nummer invullen, óf het land en de plaats. De voorwaarde dat voor een Nederlandse deelneming altijd een fiscaal nummer moet worden ingevuld wordt niet (meer) genoemd. Als u een land invult wordt niet gecontroleerd of er een fiscaal nummer is ingevuld.

 

Percentage belang

Het percentage van het belang in de deelneming.

Afhankelijk van de rechtsvorm van de deelneming dient te worden vermeld het percentage van het nominale gestorte kapitaal waarvoor de belastingplichtige aandeelhouder is (vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal), het percentage bezit van het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid (fonds voor gemene rekening), het percentage van het winstaandeel (open commanditaire vennootschap) of het percentage van de stemrechten (EU deelneming die valt onder art. 13, derde lid).

 

Nominale waarde

De nominale waarde van het aandelenbezit in de deelneming.

Als een nominale waarde ontbreekt (bijvoorbeeld als de deelneming niet is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal) kan deze rubriek leeg gelaten worden

 

Opgeofferd bedrag

Het voor de deelneming opgeofferde bedrag.

 

Balanswaardering

Het bedrag waarvoor de deelneming op de fiscale (eind)balans is geactiveerd.

 

Netto voordeel

Het netto voordeel, inclusief de kosten ter zake van verwerving of vervreemding van de deelneming. Het is niet van belang of het netto voordeel vrijgesteld is. Zowel de (laag)belaste als de vrijgestelde voordelen dienen vermeld te worden. De berekening van de deelnemingsvrijstelling gebeurt verderop in het programma (bij Aangifte/12 Deelnemingsvrijstelling) vanuit het totaalbedrag.

 

 

Berekening deelnemingsvrijstelling:

De deelnemingsvrijstelling wordt automatisch berekend op het scherm Aangifte/12 Deelnemingsvrijstelling. De bedragen die u aldaar niet kunt invullen komen (voorgeschreven) rechtstreeks uit de bij de specificatie Deelnemingen ingevulde bedragen, zoals de (totale) voordelen uit deelnemingen, voordeel uit niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen (als bij de deelneming de betreffende vraag met ja is beantwoord kunnen de benodigde bedragen worden ingevuld), etc.

Enkele andere bedragen kunnen bij Aangifte zelf worden geëlimineerd.

 

Schuld

De nominale waarde van de schuld die de belastingplichtige heeft aan de deelneming, Wet VPB 1969, art 13.

Vordering

Het bedrag van de vordering op de deelneming. De nominale waarde van de vordering die de belastingplichtige heeft op de deelneming. Wet VPB 1969, art 13.

 

Gebeurtenissen in het boekjaar

Geef aan of de deelneming is gevoegd/ontvoegd, verworven, vervreemd enz. En vul daarna telkens de gevraagde gegevens in.

 

Verworven/uitgebreid en/of Vervreemd/verkleind

Vanaf 2018 worden als extra informatie gevraagd de Kosten van de Verwerving of Vervreemding en de Bruto voordelen. De Bruto voordelen worden berekend door de Netto voordelen van de deelneming op te tellen bij Kosten van verwerving of vervreemding.

 

Voorbeeld

Een deelneming is verworven.

De bruto voordelen waren 200

De kosten van verwerving waren 20

Vul in bij Netto voordelen 180

Vul in bij Kosten verwerving uitbreiding 20

Het programma berekent automatisch het bruto bedrag (200)

 

Als een deelneming verworven én vervreemd is wordt het bruto bedrag (bij beiden) berekend vanuit het netto bedrag + kosten van verwerving + kosten van vervreemding. Dit is een instructie van de Belastingdienst. Uiteraard is het enige bedrag dat fiscaal telt het bedrag van de Netto voordelen.

 

Het waarderingsvoorschrift van art. 13a is van toepassing op belangen van, al dan niet tezamen met verbonden lichamen, 25% of meer in lichamen waarvan de bezittingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, onmiddellijk of middellijk, bestaan uit vrije beleggingen, welke lichamen bovendien niet zijn onderworpen aan een belasting naar de winst die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven, en welke lichamen niet zijn te kwalificeren als vastgoeddeelneming. Wet VPB 1969, art. 13a.

 

Bij liquidatie geldt dat een liquidatieverlies niet eerder in aanmerking wordt genomen dan op het tijdstip dat de vereffening is voltooid.

 

Kwalificerende beleggingsdeelneming

Van een kwalificerende beleggingsdeelneming is sprake als:

– de deelneming onderworpen is aan een winstbelasting die resulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing (onderworpenheidstoets), of

– de bezittingen van de deelneming doorgaans (on)middellijk voor minder dan de helft bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen (bezittingentoets)

 

Voldoet de deelneming aan de onderworpenheidstoets of de bezittingentoets? Dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, ongeacht het oogmerk waarmee u de deelneming houdt.

 

Onderworpenheidstoets

Bij de onderworpenheidstoets wordt de buitenlandse belastingheffing over de winst van de deelneming vergeleken met de heffing naar Nederlandse maatstaven. Een tarief van 10% geldt normaal gesproken als reële heffing. Daarbij wordt er voor de grondslag (het bedrag waarover wordt geheven) een vergelijking gemaakt met de Nederlandse jaarwinstbepaling.

 

Bezittingentoets

Voor de bezittingentoets worden laagbelaste vrije beleggingen niet meegeteld als zij toebehoren aan een lichaam waarvan de bezittingenin het algemeen ten minste hoofdzakelijk bestaan uit andere bezittingen dan laagbelaste vrije beleggingen. De deelnemingen die dat lichaam houdt worden daarbij geacht geen bezittingen te zijn.

Ook worden bezittingen niet in aanmerking genomen die grotendeels worden gebruikt voor financiering van groepsvorderingen en die voldoen aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden: - De bezittingen zijn historisch bezien voor ten minste 90% gefinancierd met geldleningen van buiten de groep.

- De bezittingen zijn niet aan een winstbelasting onderworpen die resulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing.
Zie voor meer informatie de VPB Almanak.

 

Niet-kwalificerende beleggingsdeelneming

Voldoet de deelneming niet aan de onderworpenheidstoets en ook niet aan de bezittingentoets? Dan is het een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming.

Laagbelaste vrije beleggingen Als vrije beleggingen worden aangemerkt:

– beleggingen die redelijkerwijs niet noodzakelijk zijn voor het drijven van de onderneming

Dit zijn bijvoorbeeld overtollige liquiditeiten waarvoor geen bestemming is. Beleggingen bestaande uit onroerende zaken zijn geen vrije beleggingen, tenzij ze behoren tot een (vrijgestelde) beleggingsinstelling.

– bezittingen die verband houden met passieve groepsfinancieringswerkzaamheden

Een uitzondering geldt voor bezittingen die historisch bezien voor ten minste 90% zijn gefinancierd met geldleningen die van buiten de groep (verbonden lichamen) komen.

– bedrijfsmiddelen die grotendeels ter beschikking worden gesteld aan u of aan met u verbonden lichamen

De bedrijfsmiddelen worden echter niet als vrije beleggingen

aangemerkt als ze verband houden met actieve terbeschikkingsstellingswerkzaamheden of als ze voor ten minste voor 90% zijn gefinancierd met geldleningen die historisch bezien van buiten de groep komen.

 

Vrije beleggingen zijn laagbelast als ze niet zijn onderworpen aan een winstbelasting die resulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing.

 

Waarderingsvoorschrift voor niet-kwalificerende beleggingsdeelnemingen

Als u, alleen of samen met een verbonden lichaam, een belang hebt van 25% of meer in bepaalde beleggingsdeelnemingen, dan moet u het belang in de deelneming waarderen op de waarde in het economische verkeer. Het herwaarderingsvoorschrift geldt voor deelnemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

– De bezittingen van de deelneming bestaan voor ten minste 90% middellijk of onmiddellijk uit laagbelaste vrije beleggingen.

– De deelneming is niet onderworpen aan een winstbelasting die resulteert in een naar Nederlandse begrippen reële heffing.

 

Verzoekt u om verrekening van het werkelijke bedrag van de op de winstuitkering drukkende winstbelasting?

Deze vraag dient alleen te worden beantwoord in de situatie dat de laagbelaste beleggingsdeelneming gevestigd is in een EU-lidstaat en het voordeel uit de laagbelaste beleggingsdeelneming geheel of gedeeltelijk bestaat uit een winstuitkering volgens de voorwaarden van art. 23c-3 en -4 VPB 1969

 

Afwijkende verrekening bij reeds belaste winstuitkering

Verwervingen

Het antwoord op de vraag: Is het belang in de deelneming in dit boekjaar verworven van een met de belastingplichtige verbonden lichaam en/of van een met de belastingplichtige verbonden natuurlijk persoon? Definiëring van verbondenheid volgens de criteria van VPB 1969, art 10a.

 

Beleggingsinstellingen

Belang in beleggingsinstellingen van 25% of meer

Mutaties waardoor het belang onder 25% daalt

 

Aansluitingen

Het controlescherm (functietoets F4 en ga naar de tweede tab, bijv. met PgDn) geeft de verschillen van de hier berekende totalen en de bedragen die zijn ingevuld in de Jaarstukken en de Aangifte.

 

Verzending

In het overzichtscherm wordt met een ? aangegeven als een post niet juist is ingevuld, bijvoorbeeld met een onbestaanbaar fiscaal nummer, of een ontbrekend fiscaal nummer terwijl niet is aangegeven dat het om een deelneming in het buitenland gaat o.i.d.

 

Haal meer uit de help