Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Controles/aansluitingen

Het menu vaste gegevens bevat een serie controleschermen met aansluitingen en vergelijkingen tussen gegevens uit de Aangifte, de Jaarstukken en de Specificaties die niet automatisch worden doorgerekend. Hier kunnen dus verschillen ontstaan. Soms zijn deze verschillen verklaarbaar omdat niet alle gegevens door de Belastingdienst worden uitgevraagd. De aansluitschermen bevatten dan correctievelden.

 

Vorderingen en schulden

Op het tweede tabblad volgt een speciaal aansluitingenscherm voor vorderingen en schulden m.b.t. aandeelhouders en deelnemingen. De invulvelden onder Correctie zijn bedoeld om gegevens in te vullen over deelnemingen die niet in specificatie Deelnemingen/Aandeelhouders worden gevraagd, maar wel in de Jaarstukken of Aangifte moeten zijn verwerkt.

 

Commercieel

Het derde aansluitscherm laat het commercieel vermogen zien zoals dat (per saldo) is ingevuld. Vóór het berekend vermogen kunt u het vermogen volgens de extern opgemaakte commerciële balans onder Externe balans invullen. Een eventuele afwijking hiervan vindt u onder Verschil.

Eenzelfde soort procedure kan worden gevolgd voor het commerciële resultaat. Hier treffen we de kolommen Externe W&V, Externe Vpb, Berekend resultaat en Verschil aan.

Bij Externe W&V vult u het commerciële resultaat volgens de extern opgemaakte winst – en verliesrekening in. Bij Externe Vpb vult u in de vennootschapsbelasting zoals die in de extern opgemaakte winst- en verliesrekening staat vermeld. Het commerciële resultaat minus de Vpb dient dan gelijk te zijn aan het berekend resultaat. Een eventuele afwijking vindt u onder verschil.

 

Afdrukken controlegegevens

De controlegegevens kunnen worden afgedrukt door in het afdrukscherm Printonderdelen voor eigen dossier te kiezen voor Aansluitingen.