Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Aangifte (belastingberekening)

Aangifte: Berekening belasting

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Berekening belasting

In twee invulschermen kunt u nog enkele gegevens ten behoeve van de berekening van de vennootschapsbelasting invullen.  Het belastbaar bedrag wordt automatisch verminderd met het bedrag dat u invult bij Belasting naar een afwijkend tarief. Deze vraag ziet op onbelaste beleggingsinstellingen.

 

Als u gebruikmaakt van de regeling voor functionele valuta wordt het belastbaar bedrag eerst automatisch teruggerekend naar euro's. Zie Vaste gegevens\Functionele valuta voor het aangeven van functionele valuta.

 

15 Berekening belasting in euro’s

Het belastbaar bedrag wordt afgekapt op € 5.

 

Tarief

Het tarief over 2018 bedraagt over de eerste € 200.000 20,0%, daarboven 25%.
Zie voor meer informatie over de berekening van belasting de VPB Almanak.

 

Gebroken boekjaar

De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat aanvangt voor 1 januari 2018 en op of na die datum eindigt, wordt berekend volgens de formule:

belasting = (X/B x To) + (Y/B x Tn), waarin:

- X voorstelt: het aantal voor 1 januari 2018 vallende dagen van het boekjaar

- Y voorstelt: het aantal na 31 december 2018 vallende dagen van het boekjaar

- B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar

- To voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt op 31 december 2018

- Tn voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt met ingang van 1 januari 2019.

 
Zie voor meer informatie de VPB Almanak.

 

Sanctiebepalingen

Specificeer desgewenst de sanctiebepaling voor afkoop en dergelijke van pensioen- en/of VUT-verplichtingen. De sanctiebepaling vindt u in artikel 23a Vpb. De sanctie is 52% van de waarde van de aanspraak in het economische verkeer.

 

Brede Herwaardering

Sinds de inwerkingtreding van de Brede Herwaardering is het niet langer mogelijk om een bedongen stamrecht belastingvrij te laten afnemen. Artikel 23a (oud) Vpb is daarom met ingang van 1 januari 1992 vervallen. De sanctie van artikel 23a (oud) Vpb zal echter van kracht blijven voor stamrechten die onder het oude regime zijn

gevormd. Dit is geregeld in artikel 33a Vpb. In de volgende drie gevallen is een heffing van 50% van de waarde van het stamrecht in het economische verkeer verschuldigd:

– bij wijziging van de voorwaarden van het stamrecht, zodat dit stamrecht niet meer voldoet aan de vereisten die zijn gesteld in het vervallen artikel 19 IB 1964 of het vervallen artikel 44j IB 1964

– bij afkoop, belening, verpanding of vervreemding van het stamrecht, behalve als de gerechtigde tot het stamrecht als binnenlands belastingplichtige is onderworpen aan de inkomstenbelasting – als het uitkeringsplichtige lichaam de stamrechtverplichting niet langer tot zijn binnenlandse ondernemingsvermogen rekent

16 Belastingverminderingen: Elders belast en deelnemingsverrekening

De bedragen bij elders belast worden automatisch berekend, met gebruikmaking van de gegevens die u invult bij Andere specificaties\Voorkoming dubbele belasting. Indien sprake is van pré-1996 winsten en/of verliezen dient u bij Andere specificaties\Voorkoming dubbele belasting aan te geven hoe deze verrekend dienen te worden. Zie voor een uitgebreide toelichting de beschrijving bij Andere specificaties\Voorkoming dubbele belasting.

 

Als u een afwijkende berekening wilt maken kunt u een bedrag invullen (en toelichten bij de Andere specificaties\Voorkoming dubbele belasting\Overzicht en overrulen In dat geval wordt niet gerekend met de bedragen uit Andere specificaties\Voorkoming dubbele belasting. Als u de berekening elders belast wilt afzetten kunt u een negatief bedrag invullen (bijv. -1).

Indien deze gegevens afwijken is het mogelijk dat de aangifte door de Belastingdienst extra wordt gecontroleerd.

 

16 Deelnemingsverrekening

De deelnemingsverrekening is een (forfaitaire) verrekening van winstbelasting die van een beleggingsdochter is geheven. Het te verrekenen bedrag is het laagste van de volgende berekeningen:

– 5% van het gebruteerde voordeel uit beleggingsdeelnemingen

– het bedrag aan over het jaar verschuldigde vennootschapsbelasting dat aan het gebruteerde voordeel uit beleggingsdeelnemingen kan worden toegerekend

In de berekening moet u het gebruteerde deelnemingsvoordeel verminderen met de kosten die daarmee verband houden, zoals beheers- en financieringskosten. De verrekening kan niet hoger zijn dan de in het jaar verschuldigde vennootschapsbelasting.

Verminderingen ter voorkoming van dubbele belasting gaan vóór de deelnemingsverrekening. Als u de winstbelasting van een beleggingsdeelneming niet geheel kunt verrekenen omdat er te weinig vennootschapsbelasting is verschuldigd, wordt het niet-verrekende bedrag voortgewenteld naar het volgende jaar.

Wij (Belastingdienst) stellen het definitieve voort te wentelen bedrag vast met een beschikking.

Als een voordeel bestaat uit een winstuitkering waarop de EG-moeder/dochterrichtlijn van toepassing is, kunt u verzoeken de werkelijk betaalde belasting te verrekenen. Dit komt dan voor die deelneming in de plaats van het forfaitaire verrekeningsbedrag van 5%. Bij de brutering van het voordeel uit de beleggingsdeelneming moet u dan ook uitgaan van de werkelijk betaalde belasting. U moet het bedrag van de werkelijk betaalde belasting kunnen aantonen.

Als een winstuitkering uit een EU-lichaam al in een vorig jaar bij u is belast, kunt u verzoeken het forfaitaire verrekeningsbedrag van 5% te verhogen. De verhoging bedraagt 75/100 deel van de werkelijk betaalde winstbelasting over het eerder belaste voordeel, voor zover dat resultaat uitkomt boven het forfaitaire verrekeningsbedrag van 5%.

Saldo vennootschapsbelasting

Zie Het vermelden van de verschuldigde belasting.

 

17 Verrekening voorheffingen

Vergeet niet om eventuele ingehouden dividendbelasting te vermelden.

Het gaat om:

- Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op door u ontvangen dividenden die behoren tot de belastbare winst.

- Nederlandse kansspelbelasting die is ingehouden op door u gewonnen prijzen die behoren tot de belastbare winst.

De voorheffingen kunnen worden verrekend met de aanslag vennootschapsbelasting, of worden teruggegeven bij afzonderlijke beschikking. Als u de voorheffingen al hebt terugontvangen via een afzonderlijke beschikking, mag u dit bedrag niet nogmaals aftrekken.

Als het Besluit beleggingsinstellingen op u van toepassing is kunt u de ingehouden dividendbelasting niet als voorheffing aftrekken.

De dividendbelasting die is ingehouden, vindt u meestal op de dividendnota’s.

 

Haal meer uit de help