Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Andere specificaties

Voorkoming dubbele belasting/aftrek elders belast

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Verzoeken verrekening

Verrekeningsmethode: bronbelasting

Overzicht en overrulen

 

Vanaf de aangifte 2012 is de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting aanzienlijk gewijzigd. De evenredigheidsmethode is vervallen en geldt alleen nog voor onverrekende buitenlandse winsten uit het verleden.
Zie voor meer informatie de VPB Almanak.

 

Verzoek verrekening

In het eerste invulscherm dient te worden aangegeven of de buitenlandse bronbelasting die voor verrekening in aanmerking komt (dat wil zeggen afkomstig uit verdragslanden of uit aangewezen ontwikkelingslanden) verrekend dient te worden of dat voor kostenaftrek wordt geopteerd. Als voor kostenaftrek wordt geopteerd dient de vraag of art. 36 van het Besluit voorkoming dubbele belasting achterwege moet worden gelaten met Ja te worden beantwoord, dat wil zeggen dat u een specificatie invult. Voor de verdragslanden kan voor ieder land apart worden geopteerd (besluit van 18 juli 2008, nr. CPP2007/664M, Stcrt. 2008,151, V-N 2008/39.7, BNB 2008/261). In dat geval moet in een (zelf te maken) toelichting worden aangegeven voor welke land(en) wel en voor welke land(en) niet wordt geopteerd voor kostenaftrek.

 

Er is ook een berekening verplicht. Zie het scherm Overzicht en overrulen waar u kunt kiezen om de door ons gemaakte berekening af te drukken/te verzenden en/of zelf een toelichting te maken.

 

Op het eerste scherm van voorkoming dubbele belasting kunt u ook de vraag beantwoorden: Ziet u af van de gezamenlijke methode voor verrekening van buitenlandse bronbelasting? Zie hierna bij verrekening bronbelasting voor de werking.

 

Evenredigheidsmethode overgangsregeling: buitenlandse winst oude jaren

Vul de gegevens in een kaartenbak van maximaal 99 regels in. Druk op Ctrl+L voor de landencodes.

 

Het programma toont in de kolom Resteert welke bedragen worden doorgeschoven naar volgend jaar. Indien er sprake is van resultaten uit meerdere landen, dient u de wijze van verrekening te controleren en zo nodig te ´overrulen´.

Dit kan met name nodig zijn als:

•        Er een saldo is van buitenlandse verliezen of winsten van vóór 1995 (het programma houdt er geen rekening mee dat deze mogelijk bij voorrang ´gebruikt´ dienen te worden).

•        Er winsten zijn uit verdragslanden én uit landen waarvoor het Besluit geldt, terwijl een gedeelte van de winst wordt doorgeschoven (het programma houdt er geen rekening mee dat mogelijk winsten uit verdragslanden eerst tot voorkoming moeten leiden).

De Belastingdienst dient, tegelijkertijd met het opleggen van de aanslag, per land een beschikking af te geven voor de te stallen winst c.q. het in te halen verlies.

 

Verrekeningsmethode: bronbelasting 2012 en oude jaren

Het volgende scherm geeft toegang tot een kaartenbak van maximaal 99 landen (zowel verdragslanden als besluitlanden) ter invulling van de buitenlandse bronbelasting welke via het creditsysteem mag worden verrekend. Op het eerste scherm van voorkoming dubbele belasting kunt u de vraag beantwoorden: Ziet u af van de gezamenlijke methode voor verrekening van buitenlandse bronbelasting? Wij hebben er voor gekozen altijd de gezamenlijke methode toe te passen bij de berekening voor verdragslanden (daar geldt feitelijk een keuzeoptie). Als u toch de landenmethode wilt toepassen dient u dat zelf in een berekening toe te lichten (op het scherm Toelichting op berekening) en een eventueel afwijkend bedrag aan aftrek te vermelden op het scherm Overzicht en en overrulen. Vanaf 2012 is er geen apart invulscherm meer voor besluitlanden.

 

Gebruik landencheck

In het invulscherm voor bronbelasting kunt u een controle laten uitvoeren op de verrekenbaarheid van de bronbelasting volgens de verschillende verdragen. Let op dat er ook varianten in de aftrekbaarheid kunnen bestaan.

 

Verrekeningsmethode: onverrekende belasting oude jaren

De kolom Resteert is voor intern gebruik en toont de naar volgende jaren voort te wentelen buitenlandse bronbelasting. In geval niet alle buitenlandse bronbelasting kan worden verrekend omdat de te betalen vennootschapsbelasting vóór voorkoming te laag is, moet u zelf controleren of de bedragen welke worden voortgewenteld juist verdeeld zijn.

De fiscus dient voor de voort te wentelen buitenlandse bronbelasting tegelijkertijd met het opleggen van de aanslag een beschikking af te geven.

 

Verrekeningsmethode: bronbelasting

In één kaartenbak (vanaf 2011 zijn verdrags- en besluitlanden samengevoegd) kunt u de te verrekenen bronbelasting aangeven.

 

Op het eerste scherm van voorkoming dubbele belasting kunt u verder de vraag beantwoorden: Ziet u af van de gezamenlijke methode voor verrekening van buitenlandse bronbelasting? Wij hebben er vanaf 2011 voor gekozen altijd de gezamenlijke methode toe te passen (bij de berekening voor verdragslanden geldt feitelijk een keuzeoptie). Als u toch de landenmethode wilt toepassen dient u dat zelf in een berekening toe te lichten (op het scherm Toelichting op berekening) en een eventueel afwijkend bedrag aan aftrek te vermelden op het scherm Overzicht en overrulen.

 

Voorheen werd de vraag gesteld of u wilde opteren voor de gezamenlijke methode. De bronbelasting voor verdragslanden wordt in beginsel via de afzonderlijke methode verrekend en van de besluitlanden via de gezamenlijke methode. Op basis van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 20 juli 2000, nr. IFZ 2000-766M, V-N 2000/36.4, BNB 2000/308, kan onder bepaalde voorwaarden de gezamenlijke methode tevens worden gebruikt voor verdragslanden. Dit is klaarblijkelijk nu de standaardmethode.

Bij samenloop van 'vaste-inrichtingswinst die moet worden verrekend volgens het besluit' en 'bronbelasting die moet worden verrekend volgens het verdrag' is de stelling te verdedigen dat (in afwijking van de verrekening van Nextens) eerst bronbelasting op basis van het verdrag en daarna de buitenlandse winst op basis van het besluit moet worden verrekend.

 

 

Gebruik landencheck

In het invulscherm voor bronbelasting kunt u een controle laten uitvoeren op de verrekenbaarheid van de bronbelasting volgens de verschillende verdragen. U kunt ook kiezen voor maximering van de bronbelasting beperkt tot 15% van de dividendinkomsten, dit geldt bij andere Mogendheden. Als u de landencheckcontrole aanzet of voor 15% kiest wordt het gemaxmieerde bedrag verzonden. Als bronbelasting niet kan worden verrekend op grond van deze maximering kan het onverrekenbare bedrag vaak nog wel worden teruggevraagd in het heffingsland. Wij gaan hier in dit programma verder niet op in. U kunt uiteraard ook zelf het maximaal verrekenbare bedrag invullen en niet kiezen voor de landencheck. Deze landencheck is niet hetzelfde als de maximering op grond van de evenredigheidsmethode.

 

Buitenlandse.bel

Wij laten iets meer invoeren dan de belastingdienst vraagt, zodat er meer controles kunnen worden uitgevoerd. De belastingdienst vraagt bijvoorbeeld slechts het totaal van de te verrekenen bronbelasting (en niet apart voor dividend, rente enz.). De splitsing wordt niet verzonden en evenmin afgedrukt.

 

Voorgaande jaren
Een gestald bedrag van een vorig jaar. Let op dat u hiervoor een beschikking dient te hebben.

 

Te verrekenen totaal

Per land wordt de ingevulde bronbelasting  achter Te Verrekenen dit jaar verzonden (dit bedrag is het ingevulde totaal van de kolom Buitenl.bel, tenzij voor landencheck is gekozen, waarbij het totaal van de kolom Verrekenbaar bij landencheck wordt verzonden) en Voorgaande jaren.

 

De bedragen in afdruk/verzending

Het aangiftebericht van de Belastingdienst heeft ruimte voor alle hierboven staande bedragen. Niet verrekend = gestald uit een voorgaand jaar.

 

Berekeningen van dit aangifteprogramma

In de berekeningen die hierna in Nextens volgen, wordt eerst achtereenvolgens de totaal te verrekenen bronbelasting automatisch gemaximeerd op

1. 25% van het totale inkomen minus de kosten

2. De belasting die nog verschuldigd is na verrekening van de aftrek elders belast wegens vrijstelling buitenlandse winst.

 

Dit kan bijvoorbeeld tot de volgende situatie leiden op het scherm Overzicht en overrulen, waarbij duidelijk niet alle bronbelasting dit jaar al kan worden verrekend:

 

Het bedrag 2.995 wordt overgenomen (en verzonden) in het onderdeel Aangifte 16. Elders belast, tenzij u een afwijkend bedrag invult.

 

Vervolg van de berekening

Nextens gaat in het bovenstaande geval (dit jaar onverrekenbare bronbelasting i.v.m. te weinig belasting of niet voldoen aan de evenredigheidstest) verder met een berekening die desgewenst tekstueel kan worden meegestuurd met de aangifte. De berekening kan dan wel door de inspecteur worden gelezen, maar er is geen koppeling met de interne systemen van de Belastingdienst. Het betreft hier het verdelen van niet verrekebare bronbelasting over de verschillende landen i.v.m. stalling naar en verrekening in een volgend jaar. De Belastingdienst zal als het goed is een beschikking afgeven waarop de preciese bedragen staan vermeld.

Als u de Nextens-berekening afdrukt (bij niet afzien van de gezamenlijke methode), kunt u zien welke bedragen per land niet verrekenbaar zijn wegens een of beide maximeringen.

 

 

Er zijn regels voor het  verdelen van de niet verrekenbare bronbelasting. Als u een afwijkende berekening wilt meesturen (bijvoorbeeld bij toepassing van de landenmethode) kunt u op het scherm Toelichting op berekening buitenlandse winst/verlies kiezen voor een afwijkende berekening.

 

Let op dat deze berekeningen bij het gebruik van functionele valuta in die valuta moeten worden gedaan (terwijl natuurlijk de belasting in Euro's is).

 

Bronbelasting: Royalty’s in de innovatiebox

Vul het brutobedrag aan royalty's in, waarop artikel 12b van de Wet Vpb van toepassing is, dat begrepen is in het belastbaar bedrag huidige boekjaar, en waarop ter voorkoming van dubbele belastingheffing, een Verdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk of het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 van toepassing is. Vul ook het bedrag aan verrekenbare belasting op buitenlandse winstbestanddelen van dit boekjaar welke belasting betrekking heeft op bruto royalty's, waarop artikel 12b Wet Vpb van toepassing is en waarop, ter voorkoming van dubbele belastingheffing, een Verdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk of het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 van toepassing is.

Vul ook het bedrag van de voortwenteling in, van in voorafgaande ja(a)r(en) niet verrekende buitenlandse belasting bij toepassing van een bilateraal Verdrag of de Belastingregeling voor het Koninkrijk of het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001of voor zover dit betrekking heeft op royalty's waarop artikel 12b van de Wet Vpb van toepassing is.

Het bedrag van de voortwenteling dient door de inspecteur te worden vastgesteld middels een Beschikking voortwenteling niet verrekende buitenlandse belasting op dividend, interest en royalty’s.

Zie ook artikel 36a Besluit voorkoming dubbele belasting.

 

Verrekening en stalling en de problemen daarbij

Indien de belastingplichtige vergoedingen (dividenden, interest, royalty's) uit het buitenland ontvangt, welke vergoedingen zijn onderworpen aan buitenlandse (bron)belasting, kan onder voorwaarden voorkoming van dubbele belasting worden verkregen door middel van verrekening met de verschuldigde Nederlandse vennootschapsbelasting. De belangrijkste voorwaarde is dat de inkomensbestanddelen dienen te zijn begrepen in de grondslag voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Buitenlandse belastingen over dividenden waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is of over vergoedingen waarop artikel 8c Wet Vpb van toepassing is, komen aldus niet voor verrekening in aanmerking.

Limieten

De verrekening wordt beperkt door de volgende limieten:

1       het bedrag van de (fictieve) buitenlandse bronbelasting (eerste limiet);

2       (25%) Nederlandse vennootschapsbelasting over de netto broninkomsten (tweede limiet).

 

Indien er een verdrag van toepassing is tussen het land van herkomst van de betalingen en Nederland, kan niet meer bronbelasting verrekend worden dan het percentage dat onder het verdrag is toegestaan. Bij verrekening van dividendbelasting onder het Bvdb 2001 geldt een maximum van 15%.

 

Gezamenlijke of afzonderlijke methode

Bij de verrekening wordt uitgegaan van de gezamenlijke methode voor toepassing van de tweede limiet en voortwenteling (zie hierna). De gezamenlijke buitenlandse belasting wordt dan vergeleken met de aan de totale (netto) broninkomsten toerekenbare Nederlandse vennootschapsbelasting. Voor verdragslanden kan (per boekjaar) worden geopteerd voor de afzonderlijke methode. Deze keuze kan alleen voor alle verdragslanden tezamen worden gemaakt en niet voor bijvoorbeeld slechts één verdragsland.

 

Voortwenteling

Indien toepassing van de tweede limiet leidt tot een beperking van de verrekening, kan de hierdoor niet-verrekende buitenlandse belasting worden voortgewenteld naar het volgende boekjaar. Deze niet-verrekende bronbelasting dient dan wel bij beschikking te zijn vastgesteld. De grondslag van deze buitenlandse belasting wordt overigens niet voortgewenteld. Dit laatste leidt ertoe dat de mogelijkheden voor verrekening van voortgewentelde belasting beperkt zijn. De voortwenteling is niet beperkt in de tijd.

 

Kostenaftrek

De belastingplichtige kan, in het boekjaar waarin de buitenlandse belasting is betaald, kiezen voor kostenaftrek van de buitenlandse belasting in plaats van verrekening. Dit kan met name voordelig zijn als de tweede limiet leidt tot niet-volledige verrekening. Voor verdragslanden kan deze keuze per land worden gemaakt, tenzij de gezamenlijke methode voor toepassing van de tweede limiet wordt toegepast. De keuze wordt gemaakt voor alle bronsoorten (dividenden, royalty's en rente) gezamenlijk.

 

Verrekening wegens buitenlandse winst laagbelaste beleggingsonderneming

Op het overrulescherm staat het verzoek verrekening daadwerkelijk geheven belasting. De indicatie of de belastingplichtige, indien hij in het boekjaar buitenlandse winsten geniet uit een laagbelaste beleggingsonderneming, ervoor kiest om de daadwerkelijk vanwege andere Mogendheden geheven buitenlandse belasting te verrekenen in de plaats van 5%.

De invulvelden betreffen:

•        Winst uit een buitenlandse laagbelaste beleggingsonderneming waar op de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten geen toepassing vindt. Als het totaal van de winst negatief is wordt dit bedrag gebruikt om in Aangifte het bedrag Verliesbrutering laagbelaste belleggingsonderneming te vullen. Ingeval in een jaar het gezamenlijke bedrag aan winst uit buitenlandse onderneming waarop ingevolge artikel 15e, zevende lid, de objectvrijstelling voor buitenlandse-ondernemingswinsten geen toepassing vindt, negatief is, wordt de winst van dat jaar verminderd met een bedrag ter grootte van 5/H deel van dat bedrag. Daarbij staat H voor het percentage van het hoogste tarief, bedoeld in artikel 22, geldend aan het einde van het jaar.

•        Over te brengen bedrag aan negatieve buitenlandse winst op basis van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting uit jaren voor 1 januari 2012. Het nog over te brengen bedrag aan negatieve buitenlandse winst uit de jaren voor 1 januari 2012 wordt in mindering gebracht op het gezamelijke bedrag aan winst uit buitenlandse laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming, doch niet verder dan nihil.

•        Bedrag van de daadwerkelijk geheven buitenlandse belasting waarvoor vermindering wegens de verrekening van buitenlandse ondernemingswinsten is verzocht. Het verzoek staat op het scherm Overrule.

•        Bedrag van de voortwenteling van in voorafgaande ja(a)r(en) niet verrekende buitenlandse belasting met betrekking tot een laagbelaste beleggingsonderneming. Het bedrag van de voortwenteling dient door de inspecteur te worden vastgesteld middels een beschikking als bedoeld in artikel 23d, lid 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

 

Objectvrijstelling

Bij de belastingplichtige met winst uit een andere staat wordt de winst verminderd met de positieve en de negatieve bedragen van de winst uit die staat (objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten).

 

De berekende objectvrijstelling wordt door Nextens automatisch opgenomen in het onderdeel Aangifte.

 

 

 

Objectvrijstelling

De vermindering wegens de verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten is het laagste van de volgende bedragen:a. 5% van het gezamenlijke bedrag aan winst uit buitenlandse onderneming waarop de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten geen toepassing vindt, bedoeld in artikel 15h, eerste lid;b. het bedrag dat tot de volgens hoofdstuk V berekende belasting in dezelfde verhouding staat als het in onderdeel a bedoelde gezamenlijke bedrag aan winst uit buitenlandse onderneming, staat tot het belastbare bedrag. Op verzoek van de belastingplichtige wordt bij de berekening geen 5% van het bedrag aan winst uit buitenlandse onderneming in aanmerking genomen, maar het door de belastingplichtige aan te tonen werkelijke bedrag aan buitenlandse winstbelasting dat ter zake van die winst is betaald.

 

Over te brengen verrekening buitenlandse ondernemingswinst

Voor zover de berekende verrekening niet leidt tot een vermindering van de volgens hoofdstuk V over dat jaar berekende belasting, wordt het overgebracht naar het volgende jaar en in dat jaar bij de berekening van de verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten in aanmerking genomen. Deze overbrenging vindt alleen plaats indien het naar het volgende jaar over te brengen bedrag door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 

Functionele valuta

Vult u de aangifte in functionele valuta in, dan vult u de omrekenkoers in de specificatie 'Vrijstelling wegens buitenlandse valuta' in die valuta in. Zodoende wordt de berekende winst (omrekenkoers x winst in landsvaluta ) vermeld in die functionele valuta. De doorgeschoven winst / in te halen verlies vult u dan eveneens in  functionele valuta in.

 

Overzicht en overrulen en verzending

In het laatste (overzicht)scherm wordt de berekening van de voorkoming gegeven. Indien gewenst, kunt u in dit scherm de berekening van het programma ´overrulen´ door een afwijkend bedrag in te vullen. U kunt de berekening helemaal afzetten door een negatief bedrag (bijv. -1) in te vullen. Als u berekeningen laat ‘overrulen’ is het mogelijk dat de Belastingdienst extra aandacht aan de aangifte schenkt.

 

U kunt hier ook aangeven of de berekening die Nextens maakt (zie de afdruk) moet worden afgedrukt en eventueel verzonden.

Het meeverzenden van  een berekening is verplicht. Een door u zelf ingetikte tekstuele toelichting wordt altijd (mee)verzonden.

 

Nog niet verrekende (bron)belasting van vorige boekjaren

Als de tweede limiet tot gevolg heeft dat de buitenlandse belasting op dividenden, interest of royalty’s niet geheel kan worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting, kunt u het niet-verrekende deel van die buitenlandse belasting voortwentelen naar het volgende boekjaar. Als de tweede limiet in dat volgende boekjaar daarvoor voldoende ruimte laat, kunt u dit deel in dat boekjaar alsnog verrekenen. De Belastingdienst stelt het bedrag dat u naar het volgende boekjaar over kunt brengen vast met een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

 

Haal meer uit de help