Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Fiscale eenheid

Aangifte Vpb bij BV´s die deelnemen in een samenwerkingsverband

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Volgens het gegevensmodel van de elektronische aangifte Vpb kunnen naast het jaarstuk van de BV alleen extra jaarstukken worden opgenomen van de onderdelen van een fiscale eenheid. Dit betekent dat geen jaarstukken kunnen worden opgenomen van een samenwerkingsverband waarin de BV deelneemt.

 

Tijdens een Beconoverleg is de vraag gesteld hoe de gegevens van het samenwerkingsverband in de elektronische aangifte moeten worden verwerkt. Hier heeft de Belastingdienst het volgende antwoord op gegeven:

“Het komt voor dat een BV een belang heeft in een transparant samenwerkingsverband (bijv. een VOF). In de oprichtingsakte van dat verband is aangegeven hoe de inbreng en winstverdeling is geregeld. Het winstaandeel van de BV in zo’n samenwerkingsverband wordt op grond van artikel 2 lid 5 Vpb belast met vennootschapsbelasting. Uit artikel 2 lid 5 Vpb blijkt dat alle ondernemingsactiviteiten die door een BV worden verricht tezamen één onderneming vormen. Concreet betekent dit dat het aandeel van de BV per post op de balans en resultatenrekening wordt opgenomen. Het is dus niet juist om de balans en winst- en verliesrekening van het samenwerkingsverband apart, dus naast de balans van de BV, in te vullen. In het papieren tijdperk gebeurde dat wel door het resultaat bijvoorbeeld op te nemen onder de rubriek ´resultaat overige financiële vaste activa´ en vervolgens de balans en winst-en-verliesrekening van het samenwerkingsverband als bijlage bij te voegen. Deze werkwijze werd geaccepteerd. Met de invoering van de elektronische aangifte is het meesturen van bijlagen niet meer mogelijk. De cijfers van de participatie maken onderdeel uit van de onderneming van de BV en dienen als zodanig in de jaarstukken van de BV terug te komen. Er is geen mogelijkheid ingebouwd in de aangifte om een balans en winst-en-verliesrekening van een samenwerkingsverband als bijlage elektronisch mee te sturen. Wanneer de kapitalen van de participerende BV´s afwijken door opnamen en stortingen in het samenwerkingsverband, dan neemt de BV onder de activa en passiva de bedragen op waartoe hij gerechtigd is."

 

De instructie luidt inmiddels:

 

Als een besloten vennootschap firmant is in een samenwerkingsverband, die geen rechtspersoon is, bijvoorbeeld een VOF of een OVR (openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid), dient het aandeel (in dat samenwerkingsverband) van de besloten vennootschap op basis van partiële consolidatie in de balans en de V&W te worden opgenomen. Dit houdt in dat het aandeel (in het samenwerkingsverband) van de besloten vennootschap per rubriek dient te worden opgenomen. Het is niet toegestaan om te volstaan met één rubriek op zowel de balans als de V&W waarin het betreffende aandeel gesaldeerd wordt verwerkt.

Zie het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 2005, nr. DGB2005-05647.

 

Haal meer uit de help