Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Aangifte (belastingberekening)

Aangifte: Belangenwijziging, giften en verliezen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

13 Aftrekbare giften

Aftrekbare giften zijn de in het boekjaar gedane en met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan een algemeen nut beogende instelling en/of steunstichting SBBI, verminderd tot de maximaal mogelijke aftrek en eventueel vermeerderd met de maximale verhoging in verband met giften aan een cultuurinstelling.

Voor invoering van deze verhoging is toestemming gevraagd aan de Europese Commissie, omdat mogelijk sprake is van (toegestane) staatssteun. Zolang deze goedkeuring niet is gegeven, wordt de verhoging niet ingevoerd.
Zie voor meer informatie de VPB Almanak.

 

14 Belastbaar bedrag en te verrekenen verliezen

 

Is dit boekjaar (JA) of vorig boekjaar (Vorig) de belangenwijziging van artikel 20a Vpb van toepassing?

Als er in dit boekjaar een belangenwijziging is opgetreden die valt onder artikel 20a Vpb is het nodig de winst te splitsen in een bedrag voor en na de belangenwijziging, zodat op de juiste wijze verliesverrekening kan worden toegepast. Als u V(orig) kiest gaat het om een belangenwijziging die vorig boekjaar is opgetreden.

 

Belastbare winst vóór tijdstip belangenwijziging

Alleen als bovenstaande vraag met ja is beantwoord, rekenen we met de verder ingevulde splitsing van de winst. Uiteraard kan dit ook een negatief bedrag zijn. In dat laatste geval geldt voor dit verlies dat het alleen kan worden verrekend met voorgaande jaren. De verliesverrekening geschiedt bij belangenwijziging via deze vraag en niet via de normale carry back of forward.

 

Belastbare winst na tijdstip belangenwijziging

Het verschil tussen de winst na aftrek van giften en de winst voor belangenwijziging. Als dit bedrag negatief is, is dit het verlies dat kan worden vooruitgewenteld naar volgend jaar, maar niet teruggewenteld naar een vorig jaar.

 

Eliminatie verlies dit boekjaar

Als een van beide afgesplitste bedragen negatief zijn wordt dit bedrag bijgeteld, zodat alleen de positieve component overblijft.

 

Imputatie verlies vorig boekjaar

Dit verld is uitsluitend bedoeld voor het aftrekken van een verlies dat in een vorig boekjaar waarin belangenwijziging optrad is ontstaan.
Van belang is om te weten dat verliezen in jaren van belangenwijziging door de inspecteur worden verrekend met de belastbare winst van een ander jaar (en niet met het belastbare bedrag).

 

Zie voor algemene informatie ook Uitsluiting verliesverrekening bij belangenwijziging.

 

De volgende  informatie is afkomstig van de toelichting bij het aangiftebiljet vpb 2011 van de Buitenlandse belastingplichtige

 

Vanaf 2011 zijn de mogelijkheden tot verliesverrekening binnen het jaar beperkt bij een belangenwijziging gedurende het jaar. In het jaar van de belangenwijziging wordt het resultaat over twee periodes afzonderlijk berekend. Het gaat om de periode tot aan de belangenwijziging en de resterende periode. Als tot aan de belangenwijziging een verlies is geleden, wordt dat aan het voorafgaande jaar toegerekend. Een verlies ná de belangenwijziging wordt toegerekend aan het volgende jaar.

 

Belangenwijziging

Bij een belangenwijziging (wisseling van aandeelhouders) gold in bepaalde situaties al een beperking van de voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening. Vanaf 2011 zijn de mogelijkheden tot verliesverrekening binnen het jaar zelf ook beperkt bij een belangenwijziging gedurende het jaar.

Deze nieuwe bepaling is bijvoorbeeld gericht tegen de situatie dat een winstgevende vennootschap wordt gekocht door een koper die verliesgevende activiteiten inbrengt. De nieuwe aandeelhouder kan de verliezen niet verrekenen met winsten die de vennootschap in hetzelfde boekjaar, maar met de oude aandeelhouder, heeft behaald. In het jaar van de belangenwijziging wordt het resultaat over twee periodes afzonderlijk berekend. Het gaat om de periode tot aan de belangenwijziging en de resterende periode. Als tot aan de belangenwijziging een verlies is geleden, wordt dat aan het voorafgaande jaar toegerekend. Een verlies ná de belangenwijziging wordt toegerekend aan het volgende jaar (imputatie).

 

Voorbeeld 1: Voor en na de belangenwijziging is er winst

In het aangiftejaar vindt er een wisseling van aandeelhouders plaats. De winst

over het deel vóór de belangenwijziging bedraagt € 50.000. De winst

over het deel na de belangenwijziging bedraagt € 40.000. De

belastbare winst over het hele jaar is dan € 90.000. Eerdere verliezen kunnen

worden verrekend met € 50.000 hiervan, terwijl latere verliezen

kunnen worden verrekend met € 40.000 hiervan.

 

Voorbeeld 2: Voor de belangenwijziging is er winst; na de

belangenwijziging is er verlies

In het aangiftejaar vindt er een wisseling van aandeelhouders plaats. De winst

over het deel vóór de belangenwijziging bedraagt € 50.000. Het

verlies over het deel na de belangenwijziging bedraagt € 40.000.

Het verlies van € 40.000 wordt toegerekend aan het volgende jaar en verlaagt de

belastbare winst van dat jaar. De belastbare winst jaar van het aangiftejaar is

€ 50.000. Eerdere verliezen kunnen met deze € 50.000 worden

verrekend.

 

Voorbeeld 3: Voor de belangenwijziging is er verlies; na de

belangenwijziging is er winst

In 2016 vindt er een wisseling van aandeelhouders plaats. Het verlies

over het deel vóór de belangenwijziging bedraagt € 40.000. De winst

over het deel na de belangenwijziging bedraagt € 50.000. Het verlies

van € 40.000 wordt toegerekend aan 2012 en verlaagt de belastbare

winst van dat jaar. De belastbare winst over 2016 is € 50.000. Latere

verliezen kunnen met deze € 50.000 worden verrekend.

 

Voorbeeld 4: Voor en na de belangenwijziging is er verlies

In het aangiftejaar vindt er een wisseling van aandeelhouders plaats. Het verlies

over het deel vóór de belangenwijziging bedraagt € 40.000. Het

verlies over het deel na de belangenwijziging bedraagt € 50.000. Het

verlies van € 40.000 wordt toegerekend aan het vorige jaar en verlaagt de

belastbare winst van dat jaar. Het verlies van € 50.000 wordt

toegerekend aan het volgende jaar. De belastbare winst over het aangiftejaar is '0'.

a

Voorbeeld 5: De vennootschap is in het aangiftejaar opgericht

In het aangiftejaar vindt er een wisseling van aandeelhouders plaats. Het aangiftejaar is het

eerste boekjaar van de vennootschap. Het verlies over het deel vóór

de belangenwijziging bedraagt € 40.000. De winst over het deel na

de belangenwijziging bedraagt € 50.000. Het verlies van € 40.000

wordt niet in aanmerking genomen omdat er geen vorig boekjaar is.

De belastbare winst over het aangiftejaar is € 50.000. Latere verliezen kunnen

met deze € 50.000 worden verrekend.

 

Voorbeeld 6: De vennootschap is in het aangiftejaar gestaakt

In het aangiftejaar vindt er een wisseling van aandeelhouders plaats. Dit jaar is het

laatste boekjaar van de vennootschap. De winst over het deel vóór de

belangenwijziging bedraagt € 50.000. Het verlies over het deel na de

belangenwijziging bedraagt € 40.000. Het verlies van € 40.000 wordt

niet in aanmerking genomen omdat er geen volgend boekjaar is. De

belastbare winst jaar van dit jaar is € 50.000. Eerdere verliezen kunnen

met deze € 50.000 worden verrekend.

Te verrekenen verliezen

Hier wordt gerekend met de bedragen die bij Opgaaf\3 Verliesverrekening zijn ingevuld. In uitzonderingssituaties kunt u daar een afwijkend bedrag gebruiken (bijv. bij vóórfusie verliezen). De specificatie die u daar kunt geven is voor eigen gebruik en wordt niet gevraagd in de aangifte

 

Houdsterverliezen kunnen alleen worden verrekend met belastbare winsten van jaren waarin aan twee voorwaarden is voldaan:

– Verrekening is alleen mogelijk met winsten van jaren waarin ook (vrijwel) alleen houdsteractiviteiten zijn verricht.

– In het jaar waarin het verlies wordt verrekend, mag het saldo van de boekwaarde van gelieerde vorderingen en schulden niet groter zijn dan het saldo aan het einde van het jaar waarin het verlies is ontstaan.

Als u aannemelijk maakt dat het saldo gelieerde vorderingen en schulden niet met het oog op verliesverrekening is gewijzigd, geldt de tweede voorwaarde niet.

 

Haal meer uit de help