Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Andere specificaties

Aandeelhouders

Scroll Vorig Top Volgend Meer

De kaartenbak (maximaal 99 aandeelhouders, dit is een technische beperking van het verzendbericht) gebruikt het programma het bij Jaarstukken 8a ingevulde aandelenkapitaal voor de berekening van percentages aandelenbezit. Zie het Aansluitingenscherm (onder Extra, functietoets F4) voor verschillen met  bedragen in de jaarstukken Jaarstukken. Aandeelhouders bij wie naam of nominale waarde is ingevuld doen mee in de verzending. Als een record niet goed is ingevuld toont het overzichtscherm een ? bij de naam (bijv. bij een foutief sofinummer van een directeur grootaandeelhouder).

 

Wanneer invullen?

U vult de specificatie in als het gaat om:

- een besloten vennootschap

- een naamloze vennootschap waarvan de aandelen niet op de Beurs zijn genoteerd;

- een naamloze vennootschap waarvan aandeelhouders met aandelenpakketten groter dan 5% bekend zijn.

De opgave is (in beginsel) naar de toestand per einde boekjaar.

 

Voor wie en hoe invullen?

Alleen als de aandeelhouder een natuurlijk persoon is met een aanmerkelijk belang (digra), hoeft u het BSN van die persoon in te vullen. Het programma controleert of dit een legaal BSN van een particulier is. De adresgegevens mogen worden ingevuld, maar ze mogen in dit geval niet worden verzonden en maken dan ook een deel uit van het XBRL-bericht! (vanaf 2010).

Als de aandeelhouder een persoon is maar geen directeurgrootaandeelhouder, of als het nummer niet bekend is dan vult u het BSN/sofinummer niet in, maar wél de complete adresgegevens (adres, woonplaats én land).  Vanaf 2011 is de lengte van het woonplaatsveld maximaal 24 karakters.

Als de aandeelhouder geen persoon , maar een bedrijf is, moet juist géén finummer worden ingevuld, maar is het compleet invullen van de adresgegevens verplicht (adres, woonplaats én land!). Een overigens correct nummer van een bedrijf mag dus nooit worden ingevuld. Dit geeft een foutmelding op het overzichtscherm.

Als het adres niet in Nederland ligt, moet de landcode worden ingevuld. Vul voor nederland NLD in.
 

Buitenlandse adressen

Als het adres niet in Nederland ligt, moet de landcode worden ingevuld. Vul voor nederland NLD in. Bij een buitenlands adres is het formaat van de postcode niet voorgeschreven en mag een huisnummer langer zijn dan 5 karakters. Vul in dat geval het resterende aantal cijfers of letters in bij toevoeging. In verzending worden deze velden dan samengevoegd.

 

Percentage geplaatst kapitaal wordt berekend

Het percentage nominaal geplaatst kapitaal dat op de printout/in de verzending verschijnt wordt door het programma automatisch berekend op grond van het totaal ingevulde bedrag van het nominaal geplaatste aandelenkapitaal in het jaarstuk. Bij een coöperatie (die u met Ja markeert) wordt  als percentage 0% verzonden, dit op basis van de technische specificaties van de Belastingdienst. De markering

 
Informele kapitaalstorting

Vraag: Is er sprake van een informele kapitaalstorting.

Van een informele kapitaalstorting is sprake als een moedermaatschappij op grond van haar kwaliteit als aandeel-houder bewust een voordeel doet toekomen aan haar dochtermaatschappij welk voordeel zij niet onder gelijke omstandigheden aan een onafhankelijke derde zou hebben doen toekomen. Het is een onzakelijke bevoordeling. Van een informele kapitaalinbreng is sprake indien een moedermaatschappij als houdster van de aandelen van een dochteronderneming enkel op grond van de voor haar in die hoedanigheid tot de dochteronderneming bestaande verhouding aan deze een voordeel in geld of goederen doet toekomen dat zij onder gelijke omstandigheden aan een van haar onafhankelijke onderneming niet zou hebben verschaft. Omdat de oorzaak van de bevoordeling uitsluitend in de interne verhouding tussen moeder- en dochtermaatschappij ligt, is in fiscaalrechtelijke zin sprake van inbreng van kapitaal.

 
Vraag: Is uiteindelijke bevoordeling afkomstig van de directe aandeelhouder? Als deze vraag met Nee wordt inge-vuld, dan dient er extra informatie verstrekt te worden.

Hieronder wordt verstaan de vennootschap die op onzakelijke gronden en op grond van de aandeelhouders rela-tie, een voordeel laat ontgaan of een voordeel doet toekomen. Dit hoeft niet altijd de directe aandeelhouder te zijn maar kan ook een andere vennootschap in de rechte lijn of bijvoorbeeld een zustermaatschappij zijn.

 

Als de aandeelhouder geen natuurlijke persoon is, moet de naam (en het adres) van de uiteindelijke moedermaatschappij worden ingevuld.

 

Engelse vertaling

Van de toelichting bij de aandeelhouders kunt u bij ´Toelichtingen in Engels´ een Engelse vertaling invullen voor Engelstalige afdruk.

De bij de aandeelhouders zelf  ingevulde toelichtingen worden niet verzonden. Als u een nadere toelichting wilt geven kunt u bijvoorbeeld de specificatieknop gebruiken bij de Balans/Passiva.

 

Verwijderen

Voormalige aandeelhouders kunt u verwijderen in het overzichtscherm Aandeelhouders (markeer de te verwijderen regel en klik op verwijderen)., Dit kan ook binnen de specificatie van de aandeelhouder (knop Verwijderen).

 

Haal meer uit de help