Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Navigatie: Aangifte buitenlander

Veelgestelde vragen buitenlandse situaties en stand van zaken

Scroll Vorig Top Volgend Meer

 

VEELGESTELDE VRAGEN

 

In het verleden kon ik ziektekosten aftrekken voor iemand die in Turkije woont en een groot deel van zijn inkomen in Nederland verdient. Kan dat niet meer?

Nee. Voorheen kon een buitenlandse belastingplichtige kiezen voor binnenlandse belastingplicht en dan kwamen aftrekposten en heffingskortingen IB aan de order. Vanaf 2015 moet iemand kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn en dat kan alleen bij een beperkter aantal landen dan voorheen. Turkije hoort daar niet bij.

 

Hoe zorg ik ervoor dat iemand die in België woont met uitsluitend winst uit onderneming in Nederland (die dit jaar nul is) toch voldoet aan het 90%-criterium en zodoende kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is?

De specificaties van de Belastingdienst (én het C-biljet) schrijven voor dat iemand zonder inkomen in Nederland of een negatief inkomen in Nederland niet aan het 90%-criterium voldoet. Wij houden zo’n aangifte dan ook tegen in verzending, hij zou bij de Belastingdienst tot uitval leiden. De Belastingdienst meldt ons dat in dit geval een praktische oplossing moet worden gekozen door ergens € 1 Nederlands inkomen in te vullen (bijvoorbeeld bij Overig inkomen).

 

Waarom zie ik bij een C-biljet de aandelen of bankrekening niet terug in de berekening van box 3?

Vanaf 2015 geldt voor de buitenlandse belastingplichtige dat hij of zij  alleen maar belast is voor bepaalde posten, zoals de vakantiewoning of andere onroerende zaken in Nederland. Dit geldt zowel bij kwalificeren als bij niet kwalificeren. Bankrekeningen en aandelen ontbreken dan ook op het C-biljet. In 2014 en eerder gold dat bij keuze voor binnenlandse belastingplicht alle posten van box 3 belast waren (en een aantal via Buitenlandse specialiteiten weer aftrekbaar). Wij laten nog wel alle bezittingen intikken zodat een compleet rapport en een vermogensvergelijking kan worden gemaakt. Bovendien zijn de wereldbezittingen nodig voor de berekening van het 90%-criterium van iemand die kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Zie de uitgebreide bespreking bij Box 3 buitenlander

 

Ik heb in een C-biljet Overige bezittingen ingetikt, maar deze worden bij Aanslagen/Box 3 niet vermeld. Wat doe ik fout?

U doet niets fout, maar voor buitenlandse belastingplichtigen zijn de meeste posten van Aanslagen/Box 3 niet belast. Overige bezittingen is daar één van. Belast zijn Onroerende zaken in Nederland, Winstrechten (een post die vrijwel nooit voorkomt). Aftrekbaar zijn de bij deze posten horende schulden (en dus ook niet schulden op overige bezittingen en Andere schulden). Zie de uitgebreide bespreking bij Box 3 buitenlander.

 

Waar vul ik bij een C- of M-biljet de buitenlandse posten in die ik moet meetellen voor de premieheffing?

Voor het invullen van posten in de buitenlandse periode die in Nederland niet belast maar waarover wel premies verschuldigd zijn, dienen de correctievelden op de schermen onder Aanslagen/Wereldinkomen. Deze schermen gebruiken we ook om het 90%-criterium te testen. Tot en met 2014 hadden we hiervoor een extra tab in het onderdeel Aangifte.

 

Hoe vul ik de eigen woning in bij migratie of wonen in het buitenland?

De eigen woning is speciaal. Alleen als iemand kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is mag hij de inkomsten en aftrek van de eigen woning in het buitenland opgeven. Voor deze woning hebben we in het onderdeel Aangifte de extra Tab “Bij kwalificeren” De daar ingevulde woning telt alleen mee bij kwalificeren. De Tab “Buitenlandse periode” is allen voor die posten die altijd belast/aftrekbaar zijn voor de buitenlandse belastingplichtige. Bij de woning is dit de eigen woning in Nederland of bij een restschuld. Zie echter ook jurisprudentie.

 

Waarom is er geen aftrek lijfrentepremies bij een C-biljet?

Aftrek van premies lijfrente geldt bij een C-biljet alleen voor iemand die kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. In Nextens moet u daarvoor in het scherm Persoon/Buitenlandse periode de vraag Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige? met JA beantwoorden. Uiteraard dient dan ook een inkomensverklaring te worden ingezonden en moet er aan het 90%-criterium worden voldaan. In het onderdeel Aangifte laten we u altijd alle inkomsten en uitgaven intikken. In het onderdeel Aanslagen ziet u of deze posten fiscaal meetellen. In dit geval hangt het dus af van de kwalificatie als binnenlandse belastingplichtige.

Verplaatsen van woning naar box 1 door immigratie toch voordeel box 3 in Nederlandse periode?

Ja. Voor de berekening voor box 3 van een onroerende zaak in Nederland geldt (net als bij iemand die in Nederland woont) 1 januari als peildatum. In het M-biljet dient het voordeel daarna over de verschillende periodes te worden berekend, waarbij de migratiemaand niet meetelt (artikel 5.2 lid 3). In totaal geldt het voordeel bij een M-biljet dus over 11 maanden. Vanaf het moment dat men zelf in de woning gaat wonen valt deze inderdaad in box 1, maar dat doet niets af aan de waardering op 1 januari.

Een speciaal geval ontstaat als een onroerende zaak in de buitenlandse periode wordt verkocht.

 

Moet een M- of C-biljet niet op papier?

De helpdesk van de Belastingdienst wil dit nog wel eens melden, maar dat is niet het geval. Deze biljetten mogen elektronisch worden ingezonden.

 

Waarom wordt de arbeidskorting IB voor de M-biljetter niet tijdsevenredig berekend?

Voor arbeidsdgerelateerde heffingskortingen geldt geen tijdsevenredigheid. Zie Heffingskortingen buitenlander.

Zie voor een gedetailleerde berekening steeds het afdrukonderdeel Printonderdelen voor eigen dossier en dan Aandachtspunten.

 

Foutmelding: Niet meer verzenden omdat ik niet heb gekozen voor Belastingplicht in Nederland?

Vanaf de zomer van 2018 controleren we strenger op het juist invullen van de aangifte. Daabij gelden de volgende regels:

Als iemand inkomsten of bezittingen in Nederland heeft (en hij het onderdeel Aangifte heeft ingevuld), dan is hij belastingplichtig in Nederland. De vraag Belastingplicht in Nederland moet dan op ja staan.

Als iemand uitsluitend premieplichtig is, is het dan ook niet de bedoeling dat de inkomsten onder de tab Aangifte worden ingevuld (dat zijn immers inkomsten voor een belastingplichtige), Vul aanvulldende premieinkomsten in onder Aanslagen/Wereldinkomen in. Een en ander is het gevolg van de uitvraag van de Belastingdienst.

Als iemand niet premieplichtig én niet belastingplichtig is, dan moet het aangiftebiljet op papier worden teruggezonden en is het niet de bedoeling om het uitgereikte biljet nog te verzenden. Dit houden we nu ook tegen.

 

Is there information in English about this subject?

The Tax Authorities give a rather extensive explanation about taxation of people who live outside the Netherlands with income from property in the Netherlands on their site.

 

Special care requires the situation that you qualify as a non-resident taxpayer. Do not only fill in the Tax form (Persoon and Aangifte) but also state the foreign income on Aanslagen/Wereld/PH (4 screens) under Inkomen rest. The program then will calculate the portion of income in The Netherlands and check the claim of qualification on the screen Persoon/Buitenlandse situatie.

A qualifying non-resident taxpayer is entitled to deductions, tax credits and tax-free allowances. He or she must, however, comply with the following conditions: He or she must live in an EU country, Liechtenstein, Norway, Iceland, Switzerland, on Bonaire, Sint Eustatius or Saba. In the Netherlands, he or she pay taxes on at least 90% of his or her total worldwide income. He or she has a personal income statement from the Tax and Customs Administration in his or her country of residence (forms available at belastingdienst.nl).

 

Social security

All this only applies to Income tax (IB). Your obligation to also pay social security premiums (PH) depends on your insurance situation. If so, you fill in the period of insurance on the screen Aangifte/4000.00 Premieplicht and deduct income there that is insured abroad (Correctie/Vermindering). If you are insured for social securities any non dutch income should be stated at Aanslagen/Wereld/P under the Inkomen rest  column.

 

So our Aanslagen/Wereld/PH form is used for several reasons, where the Tax Office has different questions on its form for these items.