Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Navigatie: Onderdeel Persoon

Persoonlijke gegevens aangever

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Invullen persoonlijke gegevens

Datum overlijden aangevever

Aangiftebiljet

Partiële buitenlandse belastingplicht

Partners tegelijk invullen voor twee aangiften

Rekeningnummer voor teruggaaf

 

Invullen persoonlijke gegevens

Vul in de klantkaart de persoonlijke gegevens in. Als de voorgedrukte gegevens op het biljet niet (meer) juist zijn, moet uw cliënt dat doorgeven aan de gemeente. Het adres hoeft niet te worden ingevuld. Het kan vanaf de aangifte 2010 ook niet meer worden verzonden. De achternaam is verplicht.

N.B. Een wijziging van adres wordt door de Belastingdienst uit de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) overgenomen. Dit geldt voor de inkomstenbelasting en ook voor toeslagen.

 

Burgerservicenummer/BSN

Nodig om een aangifte te kunnen verzenden.

 

Geboortedatum

De geboortedatum is verplicht. Geboortedatum en BSN gebruikt de Belastingdienst als controle bij acceptatie. Als u hier een fout in maakt krijgt u van Digipoort hiervan een melding.

 

Onbekende geboortedatum

Een onbekende geboortedatum (veelal bij immigratie uit een land waar deze niet is vastgelegd) vereist extra aandacht. Zo'n datum wordt in de BRP/Basisregistratie Personen  met 0000YYYY vastgelegd (dus met 00-00 als dag en maand). Dit moeten wij dan ook zo verzenden, anders wordt de aangifte wegens mismatch geweigerd. Het is in ons programma echter niet mogelijk om een dergelijke datum te kiezen, dus is hier een omweg nodig:

1.Kies in het klantscherm als geboortedatum 0101YYYY (dus bijvoorbeeld 01-01-1966 voor iemand die in 1966 is geboren en een onbekende

2.Beantwoord de vraag Geboortedatum onbekend met JA (in het voorbeeld versturen we nu 00-00-1966).

Als iemand echt op 1 januari jarig is beantwoordt u de vraag uiteraard met nee.

 

Aangever of partner

Bij (mogelijke fiscale) partners kunt u zelf bepalen wie u als aangever of partner kiest. Omdat we de inkomsten en aftrek van box 1 bij fiscale jaarpartners in eerste instantie automatisch aan de aangever toerekenen is het meestal verstandig om de meestverdiener als aangever te kiezen.

 

Datum overlijden aangever

Ook voor iemand die in het aangiftejaar is overleden kunt u een aangifte verzenden. De datum van overlijden wordt niet meeverzonden, die is bekend bij de Belastingdienst.

Voor een Nederlandse belastingplichtige kunt u desgewenst een F-biljet kiezen. Dit biljet komt grotendeels overeen met de gewone aangiftebiljetten P en W (voor ondernemers).

Voor een buitenlandse belastingplichtige die is overleden kiest u het benodigde buitenlandse biljet (C of M). Doordat de overlijdensdatum bij de Belastingdienst bekend is, worden eventueel benodigde berekeningen automatisch toegepast.

Gegevens van het scherm Vertegenwoordiger worden meeverzonden als een overlijdensdatum is ingevuld.

 

Partners en overlijden

Als een van beide partners is overleden geldt niet dat men het hele jaar getrouwd was! Let hier op bij het kiezen van de situatie. In beginsel gaat het dan om deeljaarpartners. De nabestaande (huwelijks)partner kan wel (samen met de erfgenamen) kiezen voor fiscaal jaarpartnerschap waardoor verdeling van gezamenlijke inkomsten dan weer mogelijk is.

 

Overlijden in 2019

Het maken van een F-biljet 2019 ondersteunen we pas met het aangifteprogramma 2019 (dus per januari 2020).
Wilt u toch in 2019 al een IB aangifte van een overledene indienen? Vul dan een VA in voor de juiste berekeningen. Formeel is het niet de bedoeling om deze te gebruiken als definitieve aangifte, maar als VA kan natuurlijk wel. De formele manier is de cijfers handmatig over te schrijven op het uitgereikte papieren biljet.

 

Aangiftebiljet

Nextens is geschikt voor Particuliere en W-biljetten en ook voor C- en M-biljetten (voor in het buitenland wonende belastingplichtigen). Het gekozen biljet bepaalt in het algemeen hoe wordt afgedrukt. Als het gekozen biljet te beperkt is voor de ingevulde (of toegerekende!) gegevens printen en verzenden wij een uitgebreider biljet. Alle biljetten (ook C- en M-biljetten) kunnen elektronisch worden ingezonden. Nextens kiest vervolgens automatisch het juiste biljet. Elektronisch is er geen verschil tussen de biljetten.

 

Geen biljet

Als u geen biljet kiest en er is sprake van een partner, dan nemen we de keuze van de partner over. Dit is met name voor buitenlandse belastingplichtigen van belang. Zie de informatie over buitenlandse partners.

 

Partiële buitenlandse belastingplicht

Als uw klant als buitenlandse deskundige in Nederland werkte en in 2018 een beschikking partiële buitenlandse belastingplicht heeft ontvangen, dan hoeft u bij de vraag op uw aangifte over bezittingen alleen rekening te houden met (rechten op) onroerende zaken in Nederland, en rechten op een aandeel in de winst van een Nederlandse onderneming. Bij de vraag over schulden moet u alleen rekening houden met de schulden die verband houden met deze bezittingen. Zie code 3800.00 (Bijzondere situaties) voor het aanzetten van deze berekening en de Help bij dat scherm.

 

Partners tegelijk invullen voor twee aangiften

Als u het hele aangiftejaar of een deel ervan gehuwd was, kunt u tegelijk voor uw echtgenoot een aangiftebiljet invullen. De gegevens worden bij elkaar in één dossier opgeslagen.

Als u als samenwoners voldoet aan de partnervoorwaaarden kan dat ook. Vul steeds van beiden alle gegevens in. Het is handiger om voor de aangever de meestverdiener te kiezen (maar noodzakelijk is dat niet). Bij huwelijkse situatie geldt een periode waarin u duurzaam gescheiden leefde, maar nog wel getrouwd was, als gehuwd, tenzij de partner in het buitenland woonde en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is.

Als partners uit elkaar gaan kunt u de (uit vorig jaar geconverteerde) aangiften in het klantdossier afsplitsen.

 

 

Rekeningnummer voor teruggaaf

Als uw klant geld terugkrijgt, maakt de Belastingdienst dit over op het rekeningnummer dat op het voorblad van de aangifte staat. Als het rekeningnummer onjuist is of niet staat vermeld, zorg er dan voor dat het nummer wordt gewijzigd. Om fraude te voorkomen heeft de Belastingdienst besloten om in de aangifte niet meer de mogelijkheid te geven om een gewijzigd rekeningnummer op te nemen. Dit kan alleen nog digitaal via belastingdienst.nl en zoek onder Rekeningnummer.
Voor ondernemers is het formulier CA41 (wijziging bankrekeningnummer voor ondernemers) per 1 mei 2016 verdwenen. Ondernemers kunnen per die datum alleen via hun persoonlijk domein hun bankrekeningnummer wijzigen.

 

Haal meer uit de help