Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Navigatie: Onderdeel Aangifte

Gebruik van het onderdeel Aangifte/lijst van Rubrieken/biljetvragen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Hoe werkt het onderdeel Aangifte?

Specificaties

Invullen voor aangever en partner

Overzicht aangifte (Alt+F1)

Nogmaals noemen van een bedrag

Lijst van gebruikte rubrieken in Aangifte

Hoe werkt het onderdeel Aangifte?

Het onderdeel Aangifte is bedoeld om de meeste financiële gegevens in te vullen. Dit onderdeel bestaat uit circa 170 rubrieken, die elk hun eigen rubriek hebben. In de meeste rubrieken kunt u een groot aantal regels met specificaties invullen. Het onderdeel Aangifte hangt nauw samen met het onderdeel Aanslagen.

De rubriekscodes zijn (in verband met verschillen tussen de aangiftebiljetten) niet gekoppeld aan de vraagnummering van een aangiftebiljet. De volgorde van de rubrieken volgt in grote lijnen die van het aangiftebiljet.

 

Verplichte specificaties en negatieve bedragen

Sommige specificaties zijn bij elektronische aangifte verplicht. Hier moet u dus een tekstuele omschrijving invullen. Dit geldt met name voor enkele posten in de winstaangifte.

Voor een overzicht van de verzonden specificaties bij een aangifte verwijzen we naar de afdruk van Specificaties onder Aangifte in het printmenu.

Bij de meeste rubrieken kunt u zoveel regels invullen als nodig zijn. U mag per rubriek niet meer dan 99 regels invullen. Soms geldt dit maximum van 99 kaarten voor het totaal van meerdere verwante rubrieken.

Voor een aantal rubrieken, zoals de bezittingen in box 3, geldt dat het totaalbedrag niet negatief mag zijn.

Invullen voor aangever en partner

Als de cliënt een partner had, kunt u tegelijk ook voor die partner het biljet invullen. Bij persoonlijke inkomsten en aftrekposten wisselt u tussen aangever en partner door op toets F4 te drukken of door te klikken op de knoppen Aangever en Echt(Huis)genoot.

Invullen voor M-biljetten

Bij het M-biljet verschijnt vaak een extra tab om het inkomen tijdens de Nederlandse periode in te vullen. In het verleden wilde de Belastingdienst specificaties per periode zien. Sinds het mogelijk is om het het M-biljet elektronisch te verzenden is deze wens verlaten en wil men de jaarbedragen per rubriek gesplitst zien per periode. Voor de Winst geldt daarom dat u jaarwinst invult en bij Aangifte/Winst uit onderneming vervolgens splitst over binnen- en buitenlandse periode. Dit geldt ook voor enkele andere posten zoals het deel van de aftrekbare eigenwoningrente in geval van een lening van een andere aanbieder dan een bank of een financiële instelling.

Vooral bij de persoonsgebonden aftrek is gesplitst invullen van belang. Als geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht geldt, zal het bedrag over de buitenlandse periode niet kunnen worden afgetrokken.

Overzicht aangifte (Alt+F1)

U kunt via Alt+F1 een overzicht met enkele hoofdrubrieken en bedragen kiezen. Door te klikken op één van de bedragen kunt u snel een rubriek kiezen.

Nogmaals noemen van een bedrag

Meestal is het voldoende een bedrag slechts één keer in te vullen. Uitzondering is bijvoorbeeld buitenlands inkomen, waarbij eerder genoemd inkomen nogmaals moet worden benoemd voor de beantwoording van de vraag aftrek elders belast.

 

RUBRIEKENLIJST AANGIFTE

0100.00Overzicht inkomen

 

BOX 1: Inkomsten uit arbeid

0105.00Arbeidsinkomen
0110.00Loon en ziektewetuitkeringen
0110.10Fooien, aandelenoptierechten e.d.
0111.00Aow, pensioen, lijfrente of andere uitkering
0111.10Afkoopsommen lijfrente die onder de loonheffing vielen met revisierente
0111.50Vrijgestelde inkomsten uit loondienst bij een internationale organisatie
0111.60Vrijgesteld pensioen van de Europese unie
0115.00Loon en dergelijke uit het buitenland
0116.00Pensioen en uitkeringen uit het buitenland
0200.00Reisaftrek openbaar vervoer
0220.00Reisaftrek
0240.00Ontvangen reiskostenvergoedingen openbaar vervoer
0300.00Overzicht overige persoonlijke inkomsten

 

BOX 1: Werkzaamheden

0310.00Inkomsten uit overig werk (alfahulp, bijverdienste, freelancer)
0311.00Inkomsten uit meewerken in onderneming partner
0320.00Inkomsten uit ter beschikking gesteld vermogen
0330.00Waarde onroerende zaken i.v.m. werkzaamheden
0340.00Waarde overige bezittingen i.v.m. werkzaamheden
0350.00Schulden i.v.m. werkzaamheden

 

BOX 1: Periodieke uitkeringen en overige inkomsten

0410.00Ontvangen alimentatie e.d.
0420.00Periodieke overheidsbijdragen voor eigen woning
0430.00Periodieke uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval
0440.00Termijnen lijfrenten, andere periodieke uitkeringen
0500.00Overige inkomsten (o.a. over 2000 en eerder)
0510.00Uitkering uit kapitaalverzekering
0520.00Overige inkomsten

 

0550.00Terugontvangen bedrag onderhoudsverplichtingen P16
0551.00Terugontvangen bedrag kwijtschelding durfkapitaal
0552.00Terugontvangen bedrag uitgaven monumentenpanden
0553.00Terugontvangen bedrag buitengewone uitgaven/zorgkosten
0554.00Terugontvangen bedrag uitgaven studie/scholing
0555.00Terugontvangen bedrag giften

 

BOX 1: Aftrek premies lijfrente e.d. terugontvangen bedragen, afkoop niet onder LH

0600.00Premies voor inkomensvoorzieningen P17
0601.00Ruimte-berekening lijfrenten
0610.20Premies voor lijfrenten bij gebruik van jaar- of reserveringsruimte
0610.40Premies in verband met afneming oudedagsreserve en/of stakingswinst
0611.00Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide (klein)kind
0620.00Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval + Premies vrijwillige bijdragen Algemene nabestaandenwet

 

0640.00Terugontvangen premies lijfrenten, arbeidsongeschiktheid
0642.00Afkoopsommen lijfrenten (niet onder LH), andere neg.uitgaven inkomensvoorzieningen

 

BOX 1: Winst uit onderneming

0800.00Winst uit onderneming - overzicht
0801.00Indien u een expliciete uitspraak van de Belastingdienst verlangt
0805.00Kapitaalsvergelijking
0813.00Toelichting op de fiscale winstberekening
0814.00Overige prive onttrekkingen in contanten
0814.50Andere prive onttrekkingen
0816.00Prive onttrekkingen in natura/goederen (o.a. bij staking)
0816.50Onttrekking door overbrenging grond naar prive (o.a. bij staking)
0817.00Prive stortingen
0818.00Vorming positieve terugkeerreserve (vervallen in 2018)
0819.00Vorming negatieve terugkeerreserve (vervallen in 2018)
0820.00Privé-voordeel auto / bijtelling woning ondernemer
0810.00Bijtelling privé-voordeel auto ondernemer
0820.20Bijzondere situaties privé-voordeel auto onderneming
0820.40Bijtelling wegens wonen in bedrijfspand
0845.00Maximale verliesverrekening medegerechtigde
0850.00Winst uit onderneming als medegerechtigde (comm.vennoot e.d.)
0900.00Correcties op de winst uit onderneming
0920.00Bosbouwvrijstelling/Landbouwvrijstelling
0922.00Kwijtscheldingswinst
0924.00Overige vrijgestelde winstbestanddelen
0930.00Niet-aftrekbare deel van kosten
0931.00Van aftrek uitgesloten boeten
0935.00Niet-aftrekbare arbeidsbeloning voor fiscale partner
0941.00Forfaitaire winstbepaling zeescheepvaart volgens tonnageregeling
0950.00Investeringsregelingen
0960.00Wijzigingen toelaatbare reserves
0965.00Toename oudedagsreserve
0966.00Afnames en stand oudedagsreserve
0970.00Ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling
0972.00Stakingswinst
0973.00Overige stakingwinst
0978.00Bijzonderheden winst (o.a. voor Zvw)
0980.00Te verrekenen voorheffingen op de winst
0992.00Vrijstelling buitenlandse winst
0996.00Buitenlandse winst: verrekeningsmethode (koninkrijk of besluit)

 

BOX 1: Woning

1000.00Gemeenschappelijke posten - overzicht
1100.00Eigen woning - overzicht
1110.00Eigenwoningforfait
1120.00Uitkering kapitaalverzekering eigen woning e.d.
1130.00Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning
1150.00Rente en kosten van eigenwoningschuld
1160.00Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming
1162.00Rente en kosten restschuld van de vroegere eigen woning
1165.00Vooruitbetaalde of nabetaalde rente
1165.00Vooruitbetaalde of nabetaalde rente en personeelskorting
1180.00 Aftrekbare rente eigenwoningschuld bij anderen dan administratieplichtigen

 

Bijleenregeling

1200.00Bijleenregeling, onderhoud en verbouwen
1210.00In 2016-2018 verkochte woning
1220.00In 2018 gekochte woning
1230.00Onderhoud of verbouwing van de eigen woning

 

BOX 1: Persoonsgebonden aftrek

1400.00Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
1410.00Alimentatie e.d. betaald aan vroegere echtgenoot
1410.10Afkoopsom alimentatie
1411.00Overige onderhoudsverplichtingen
1412.00Doorberekende bijstand
1415.00Verrekening pensioenrechten

 

1430.00Specifieke zorgkosten
1430.10Voorgeschreven medicijnen
1430.15Hulpmiddelen
1430.20Afschrijving aanpassingen aan een woning en hulpmiddelen vóór 2014
1430.25Uitgaven voor vervoer van een zieke of invalide
1430.30Dieet op doktersvoorschrift
1430.35Uitgaven voor extra gezinshulp
1430.40Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
1430.50Genees- en heelkundige hulp
1430.55Reiskosten ziekenbezoek

 

1433.00Tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder

 

1440.00Studiekosten en overige scholingsuitgaven
1440.30Studiekosten voor studie zonder studiefinanciering
1440.40Prestatiebeurs die definitief niet wordt omgezet in een gift

 

1448.00Overige persoonsgebonden aftrek (overzicht)

 

1450.00Onderhoudskosten rijksmonumentenpand

 

1460.00Kwijtgescholden durfkapitaal

 

1470.00Periodieke Giften aan culturele instellingen
1470.50Overige periodieke giften
1471.00Gewone giften

 

2000.00Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang
2010.00Aandelen aanmerkelijk belang
2020.00Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang
2030.00Vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang
2040.00Verliezen aanmerkelijk belang uit voorgaande jaren

 

3000.00Box 3: Bezittingen en schulden
3010.00Bank- en spaartegoeden, premiedepots in Nederland
3010.10Bank- en spaartegoeden, premiedepots in het buitenland
3022.00Groene beleggingen
3024.00Andere aandelen, obligaties e.d.
3030.00Contant geld
3031.00Vorderingen
3040.00Onroerende zaken in Nederland
3050.00Onroerende zaken in het buitenland
3050.10Berekening waarde verhuurde woningen met huurbescherming
3060.00Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen
3060.50Vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen e.d.
3070.00Rechten op periodieke uitkeringen
3080.00Overige bezittingen
3080.50Winstrechten (buitenlandse belastingplichtige)
3090.00Belaste waarde netto lijfrente
3110.00Schulden in verband met onroerende zaken in Nederland
3120.00Schulden in verband met onroerende zaken in het buitenland
3130.00Schulden in verband met overige bezittingen
3140.00Andere schulden
3150.00Schulden in verband met winstrechten (buitenlandse belastingplichtige)

 

(zie voor verdeling grondslag e.d. Aanslagen/Inkomen/vrijstellingen box 3)

 

3800.00Bijzondere situaties / APV/ partiële buitenlandse belastingplicht/ buitenlandse bronrente / Restant PGA
3805.00Afgezonderd particulier vermogen
3810.00Toelichting afgezonderd particulier vermogen
3815.00Transacties afgezonderd particulier vermogen
3850.00In box 1 te verrekenen verliezen
3860.00Revisierente

 

4000.00Premieplicht
4020.00Toelichting vrijstelling/vermindering premies volksverzekering

 

4100.00Aftrek elders belast
4110.00Box 1 elders belast looninkomen en pensioen (evenredigheidsmethode)
4110.05Box 1 elders belast looninkomen en pensioen (verrekening bronbelasting)
4110.10Box 1 elders belaste inkomsten als artiest of beroepssporter en bijzondere situaties
4110.20Box 1 elders belaste (ondernemings)inkomsten uit dividend/rente/royalties
4110.30Box 1 elders belaste overige inkomsten (vrijstellingsmethode)
4120.00Box 2 elders belast
4130.00Box 3 elders belast inkomen uit aandelen of spaartegoeden e.d.
4131.00Box 3 elders belast onroerende zaken
4140.00Gestald inkomen voorgaand jaar
4150.00Gestalde belasting voorgaand jaar
4170.00Compensatieregeling België
4180.00Verdrag Duitsland en compensatieregeling
4200.00Te conserveren inkomen

 

4500.00Buitenlandse specialiteiten C-biljet/M-biljet
4560.00Vrijgesteld inkomen box 1
4570.00Vrijgesteld inkomen box 2
4580.00Te conserveren inkomen box 1 bij M-biljet
4590.00Te conserveren inkomen box 2 bij M-biljet

 

5000.00Overzicht voorlopige aanslagen
5000.10Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2018
5001.00Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2018
5020.00Aanslagen Zvw en voorlopige aanslagen zorgverzekering
5025.00Ontvangen voorschot inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2018

 

8000.00Vermogensvergelijking - overzicht ingevoerde gegevens
8001.00Niet in aangifte opgenomen inkomen en vermogen
8001.50Onbelaste kapitaalverzekeringen e.d.
8003.00Waarde van de eigen woning
8010.00Niet in aangifte opgenomen kosten en schulden
8012.00Aan- en verkopen van effecten
8014.00Aan- en verkopen eigen woningen
8016.00Aan- en verkopen overige onroerende zaken
8018.00Aan- en verkopen overige bezittingen
8020.00Aan- en verkopen kapitaalverzekeringen
8023.00Benoemde vermogensmutaties
8026.00Op aanslag betaalde belastingen
8027.00Privé-uitgaven
8028.00Privé-ontvangsten

 

Dividendbelasting We laten de dividendbelasting intikken bij de verschillende bijbehorende inkomstenbronnen van Box 2, Box 3 - aandelen - en Box 1.

 

Elders in te vullen:

 

Aanslagen/Heffingskortingen

Levensloopverlofkorting

Alleenstaande ouderenkorting en

Jonggehandicaptenkorting

 

Aanslagen/Aanslagen

Uitbetaling heffingskorting bij voorlopige aanslag

 

Haal meer uit de help