Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Navigatie: Aangifte buitenlander

Buitenlandse situatie

Scroll Vorig Top Volgend Meer

In het scherm Buitenlandse situatie vult u de gegevens in die specifiek van belang zijn voor de buitenlandse belastingplichtige. Zie ook de algemene informatie bij Aangifte buitenlander en Biljetten.

 

Woonland en nationaliteit

Vul de landcodes en de periodes in. Deze zijn verplicht. Gebruik voor de gevraagde landcodes de codes die in de lijst van landen staat die u kunt oproepen met Ctrl+L. XXX is niet meer toegestaan. Tip: Als u als periode het hele jaar moet invullen (0101-3112) kunt u dat in één keer doen met Ctrl+J. Bij een C- of M-biljet is het verplicht om de nationaliteit in te vullen, ook als dat de Nederlandse is (en dan NLD, niet NED).

 

Emigratie of immigratie

Vul bij het M-biljet de migratiedatum in en of het om immigratie of om emigratie gaat. De invulschermen van het onderdeel Aangifte hangen hiermee samen alsmede de berekening van het voordeel van Box 3.

 

M-biljet: Geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Zonder kwalificeren kan voor de Nederlandse periode al partnerschap gelden als voldaan wordt aan de voorwaarden die op het situatiescherm worden behandeld. Vul in gevallen van huwelijk in de loop van het jaar de periode van huwelijk in op het scherm Persoonlijk/Bijzondere partnersituatie. Let op dat duurzaam gescheiden als getrouwd geldt. Bij fiscale partners die beiden niet kwalificeren is het ook van belang of ze op dezelfde dag migreren. In dat geval zijn ze namelijk over de Nederlandse periode fiscaal partner (maar niet over het hele jaar). Dit heeft met name voor box 3 gevolgen. De fiscale deeljaarpartnersituatie ziet u op het scherm Persoonlijk/Bijzondere partnersituatie.

 

M-biljet: Verdelen tijdens Nederlandse periode

Als er partnerschap is tijdens de Nederlandse periode en de migratiedatum van beiden is dezelfde, dan geldt dat de fiscale partners bepaalde inkomsten en aftrekposten tijdens de Nederlandse periode mogen verdelen. We ondersteunen die verdeling niet via een verdeelscherm. U vult de posten in de gewenste verdeling in.

Voor Box 3 geldt een uitzondering, daar tellen we de binnenlandse bezittingen bij partners tijdens de Nederlandse periode wél samen. U kunt het totaalbedrag in dit geval wel verdelen bij Aanslagen/Inkomen verdeling box 3.

 

Inkomsten of bezittingen in Nederland = belastingplichtig in Nederland

 

Aangiftebiljet C: Schema om te bepalen of het ib-deel van het aangiftebiljet moet worden ingevuld.

 

In Nederland belastingplichtig?

Wij stellen op het scherm de vraag In 2018 in Nederland belastingplichtig? Het aangiftebiljet C (en M, en de buitenlandse elektronische aangifteberichten) bevatten deze vraag ook in der vorm Had u in 2018 inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland? Deze vraag bepaalt of u het inkomensdeel van het aangiftebiljet moet/mag invullen. In Nextens hebben we ervoor gekozen deze vraag "achteraf" te controleren op grond van de bij Aangifte ingevulde rubrieken. Dus als u hier kiest voor "In 2018 in Nederland belastingplichtig?"= NEE en vervolgens vult u bij Aangifte in de buitenlandse periode toch looninkomsten of een uitkering in, dan krijgt u de waarschuwing:

Bij inkomen in Nederland geldt "in Nederland belastingplichtig", vul Ja in.

 

Enkele aandachtspunten bij inkomsten of bezittingen in Nederland:

Iemand die in het buitenland woont is alleen belastingplichtig voor een beperkt aantal aan Nederland gerelateerde inkomsten en bezittingen, zoals inkomsten uit (vroegere) dienstbetrekking in Nederland of box 3 inkomsten over onroerende zaken.

Als de Nederlandse inkomsten aan het buitenland zijn toegewezen (zoals bij bepaalde uitkeringen) geldt toch Belastingplicht in Nederland. U vult hier dus JA in, vervolgens vult u het inkomen of de uitkering in het onderdeel Aangifte in en trekt die weer af via 4560.00 Vrijgesteld inkomen box 1 buitenlandse belastingplichtige.

Als er geen belastingplicht is maar wel premieplicht, dan vult u de premieinkomsten niet in het het onderdeel Aangifte, maar alleen bij Aanslagen/Wereldinkomen PH. Dit is een keuze van de Belastingdienst.

Als u opteert voor de zogenaamde non-discriminatie regel (wonen in België met Nederlands inkomen of wonen in Suriname of op Aruba) is het ook nodig dat u in Nederlands belastingplichtig.

Een bezondere situatie geldt voor de "partner" van iemand die in Nederland belastingplichtig is. Die ander is dan kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (pas dan geldt de partnerregeling). De Belastingdienst wil dan dat in het aangiftebericht van deze partner bij deze vraag JA wordt geantwoord. Dit doet Nextens automatisch. U kunt de vraag dus naar waarheid beantwoorden, de verzending wordt door het programma geregeld.

Heeft degene aan wie een C-biljet is uitgereikt helemaal geen inkomsten/bezittingen in Nederland en is hij ook niet premieplichtig, dan wil de Belastingdienst dat u het papieren biljet instuurt en niet de elektronische aangifte. Als u toch instuurt is het gevolg waarschijnlijk dat volgend jaar toch weer een biljet wordt uitgereikt. Wij zijn van mening dat het mogelijk zou moeten zijn om het biljet toch in te sturen.

 

Geen IB-deel heffingskorting zonder belastingplicht

Alleen als er in het geheel geen belastingplicht geldt (als deze vraag dus met nee wordt beantwoord), worden bij iemand die het hele jaar in het buitenland woont (C-biljet) geen heffingskortingen voor de IB berekend, ook niet als er in beginsel recht op zou bestaan wegens het wonen in een van de landen waarvoor bijzondere regels bestaan (zie hierna). Dit is met uitzondering van de arbeidskorting, waarvoor andere regels gelden.

Als iemand kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, dan moet de vraag over belastingplicht in Nederland volgens de biljetinstructies ook met Ja worden beantwoord. Dat doen we automatisch voor u. Dit is met name van belang voor partners zonder inkomen in Nederland die samen met hun partner kwalificeren.

Als er een IB-deel heffingskortingen wordt berekend, geldt het wereldinkomen (zie Aanslag/Wereldinkomen). Dit is met name van belang bij afbouw van de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting.

 

Hefingskorting IB en M-biljet

Iemand die een M-biljet heeft woont een gedeelte van het jaar in Nederland. Hij krijgt dan altijd een IB-deel van de heffingskortingen (tot 2015  het gehele bedrag, vanaf 2016 vaak een tijdsevenredig bedrag, zie ook hierna). Het premiedeel van de heffingskortingen is al enkele jaren afhankelijk van de periode premieplicht. Zie ook heffingskortingen buitenlander.

 

In Nederland al dan niet premieplichtig

Let op dat u zelf de premieplicht eventueel afzet (bij Aangifte/4000.00 Premieplicht). De standaardinstelling bij een nieuwe aangifte is volledige premieplicht. Als u onverwacht hoge bedragen ziet bij heffingskortingen, komt dit meestal omdat de premieplicht nog aan staat.

Bij premieplicht wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen steeds rekening gehouden met heffingskortingen. Het maakt daarbij niet uit of de belastingplichtige kwalificerende buitenlandse belastingplichtige was. Voor de berekening van de premies volksverzekeringen wordt uitgegaan van het wereldinkomen. Bij niet kwalificeren bieden de schermen bij Aanslagen/Wereldinkomen invulmogelijkheden voor aftrekposten voor de premieplicht.

Als iemand alleen premieplichtig is en niet belastingplichtig (dat wil zeggen dat hij geen inkomen uit of bezittingen in Nederland heeft), vul dan de onderdelen van Aangifte niet in, maar vul de premieinkomsten uitsluitend in bij Aanslagen/Wereldinkomen onder de kolom Rest.

 

Geen premieplicht én geen belastingplicht?

Als iemand ten onrechte een C-biljet heeft uitgereikt gekregen, is de officiële instructie op het papieren biljet:

u hoeft deze aangifte niet verder in te vullen. Vul de gegevens in op het voorblad, onderteken de aangifte en  Stuur deze samen met het aangifteblad 1 naar ons terug. Stuur dit niet naar het voorgedrukte postbusnummer, maar naar Postbus 2590, 6401 DB Heerlen Nederland

Het elektronisch insturen van het aangiftebiljet was mogelijk, maar omdat de Belastingdienst dan handmatig de belastingplicht weer op ja zou zetten (met als gevolg dat er volgend jaar weer een biljet werd uitgereikt). We houden dergelijke situaties nu tegen in verzending.

 

Wonen in België, Suriname of Aruba (non-discriminatieregeling)

Deze vraag beantwoordt de betreffende vraag op het biljet. Bovendien worden enkele van toepassing zijnde aftrekposten aangezet. Als iemand kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, is deze vraag niet meer relevant (met uitzondering van enkele partnersituaties).

In deze situatie kunnen bepaalde posten tussen fiscale partners ook worden verdeeld, zonder te kwalificeren. Wij bieden geen verdeelmogelijkheden (behalve bij box 3). U moet bij het invullend dus meestal zelf de juiste verdeling toepassen. Bovendien controleren we niet of aan alle voorwaarden van fiscaal partnerschap wordt voldaan.

 

Vanaf 2016 is het verdrag met Curaçao gewijzigde en geldt voor dit land geen speciale regeling meer. Vanaf 2017 is ook Sint-Maarten geen non-discriminatieland meer.

 

Prorata-regeling voor inwoners van België

Vanaf 2003 geldt voor inwoners van België die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn dat een aantal posten (o.a. van de persoonsgebonden aftrek) slechts naar rato van Nederlands inkomen ten opzichte van totaalinkomen mag worden verrekend. Het gaat om de aftrekposten weekenduitgaven gehandicapte kinderen en betaalde alimentatie.

Op deze posten wordt een verhoudingsbreuk toegepast die gelijk is aan het aandeel van het inkomen in Nederland in het totale inkomen. Bij de aanwezigheid van deze aftrekposten is het dus nodig dat ook alle wereld-inkomsten worden ingevuld, ook als er geen sprake is van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Zie Aanslagen/Wereld en PH. Nextens stelt het verhoudingspercentage automatisch vast.

 

Voor een effect in de prorata-berekening is het nodig dat

- de vraag over wonen in België, Suriname of Aruba (enz.) met Ja wordt beantwoord

- als woonland moet België zijn ingevuld.

- er moet een verschil zijn in het wereldinkomen en het belastbaar inkomen; zie Aanslag/Wereldinkomen.

- kwalificerende buitenlandse belastingplichtige moet niet aangevinkt zijn.

Zie de afdruk van het Rapport voor een geprinte berekening.

 

Let op!

Als er loon of een uitkering in Nederland wordt ingevuld die aan België is toegewezen en volgens instructie van de Belastingdienst wel moet worden ingevuld, maar vervolgens wordt afgetrokken via Vrijgesteld inkomen, dan wordt dit inkomen ook betrokken in de pro rata berekening (als niet in Nederland belast inkomen).

 

Verdrag met Duitsland

Vanaf 2016 geldt een nieuw belastingverdrag met Duitsland, met o.a. een compensatieregeling.

 

Al dan niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Voldoen aan de regels voor een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kan alleen als de belastingplichtige in een EU-land woonde of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Bovendien moet voldaan worden aan het 90% inkomenscriterium (zie Wereldinkomen) en de belastingplichtige moet een inkomensverklaring van de belastingdienst van het woonland kunnen overleggen. Is dat het geval, dan kunt u gebruikmaken van dezelfde mogelijkheden als een belastingplichtige die in Nederland woont.

In plaats van het 90%-criterium is kwalificeren ook mogelijk als de belastingplichtige een pensioen/lijfrente ontving en door de geringe hoogte ervan is er in het woonland geen belasting verschuldigd.

Inkomensverklaring woonland

Nextens stelt in het scherm Buitenlandse situatie vast of het woonland  correct is voor kwalificeren. Verder hebben we een extra controlevraag opgenomen zodat u de aangifte niet per ongeluk verzendt als er nog geen inkomensverklaring van het woonland is ontvangen en verzonden (op papier).  Stuur de inkomensverklaring van het woonland (zie belastingdienst.nl) bij voorkeur op tegelijk met de aangifte.

In een Memo van 1 maart 2016 heeft de Belastingdienst aangegeven dat dit uitgangspunt achterhaald is (d.w.z. u mag de aangifte eerder insturen). Een ander moment mag ook,  hoewel de gevolgen van het uiteindelijk niet ontvangen van een inkomensverklaring dezelfde zijn.

 

Periode kwalificerend, non-discriminatie

Vanaf 2016 geldt dat de ook heffingskorting IB tijdsafhankelijk kan zijn. Iemand woont bijvoorbeeld een deel van het jaar in België, voldoet aan een van de regelingen (bijvoorbeeld kwalificerende buitenlandse belastingplichtige) en een deel van het jaar in een ander land waarvoor de regeling niet geldt. In dat geval kan nog wel de claim worden verzonden dat de belastingplichtige aan de regeling voldoet.

 

Periode kwalificerend e.d. bij een M-biljet

Bij een M-biljet geldt een vereenvoudigde regeling. Bij kwalificeren (e.d.) in de buitenlandse periode mag voor de IB-heffingskortingen gerekend worden met het hele jaar, anders alleen met de Nederlandse periode. De verzendinstructie is dat in beide gevallen de Nederlandse periode moet worden verzonden. Het programma doet dit automatisch (met gebruikmaking van de migratiedatum).

 

Als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige geldt:

U heeft recht op de persoonsgebonden aftrek.

Ook hypotheekrente van een buitenlandse woning kunt aftrekken.

U heeft recht op het belastingdeel van de voor u geldende heffingskortingen. Bij een M-biljet heeft u altijd recht op een IB-deel van de heffingskortingen, namelijk over de Nederlandse periode, bij kwalificeren over het hele jaar.

Als u gehuwd bent of samenwoont samen met uw echtgenoot of huisgenoot kunt u worden beschouwd als elkaars fiscale partner. U kunt dan bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Ook kan de partner met geen of een laag inkomen in aanmerking komen voor de uitbetaling van de heffingskorting.

U heeft recht op aftrek van premies voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen.

 

Als u geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige bent

En woonde u niet in België, Suriname of Aruba, dan geldt:

• Uw echtgenoot of huisgenoot kan niet als uw fiscale partner worden beschouwd.

• U heeft voor de berekening van uw inkomstenbelasting geen recht op de persoongebonden aftrek. Voor de berekening van de premie volksverzekeringen mag u wel de hele persoonsgebonden aftrek toepassen. We vragen dit dan uit bij Aanslagen/Wereldinkomen.

• U heeft geen recht op het belastingdeel in uw heffingskortingen (zie echter hierna).

• U heeft geen recht op aftrek van premies voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen.

 

Doorrekenen aan de hand van keuze

Als u in dit scherm kwalificeren op JA zet, wordt de hele aangifte met deze keuze doorgerekend, ook als het woonland niet voldoet of in het onderdeel Aanslagen/Wereldinkomen wordt vastgesteld dat het 90%-criterium niet wordt gehaald. In deze gevallen kunt u het rekenwerk bekijken, de aangifte en de berekeningen afdrukken maar niet verzenden.

 

Zie ook het Stappenplan voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

 

 

Lees verder bij Box 1 inkomen buitenlander