Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Navigatie: » Geen topics boven dit niveau «

Aangifte buitenlander

Scroll Vorig Top Volgend Meer

 

De informatie in dit onderdeel is ook als Nextens Help Document Buitenlandse belastingplicht in PDF te bekijken/downloaden.

 

C- of M-biljet

Standaard kunt u de IB-aangifte verzorgen van in het buitenland wonende personen die in Nederland belastingplichtig of premieplichtig zijn. Een buitenlandse belastingplichtige ontvangt een C-biljet of (bij emigratie of immigratie) een M-biljet. Hier behandelen we de geldende regels en leggen we uit hoe wij het invullen van deze biljetten hebben geregeld via een systeem van controles en waarschuwingen.

 

Buitenlandse belastingplichtig

Vanaf 2015 is een buitenlandse belastingplichtige uitsluitend belastingplichtig voor een aantal specifieke inkomsten en bezittingen in Nederland. Zo zijn bijvoorbeeld ontvangen alimentatie in box 1 of de waarde van aandelen in box 3 voor de buitenlandse belastingplichtige niet belast. Maar hij heeft in het algemeen ook geen recht op de aftrekposten van de binnenlander of het IB-deel van heffingskortingen.

 

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige mag aftrekposten aftrekken

Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige mag voor de inkomstenbelasting wel gebruikmaken van aftrekposten en het IB-deel van heffingskortingen. Hij moet dan voldoen aan de volgende criteria:

1.De belastingplichtige woonde in een van de landen waarvoor deze regeling geldt

2.Over minimaal 90% van zijn wereldinkomen betaalde hij belasting in Nederland

3.Hij kan een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van zijn woonland

 

Stappenplan voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Aan het begin van het papieren aangiftebiljet wordt de vraag gesteld of de belastingplichtige kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, en daarna moet u dit bewijzen met een berekening van het wereldinkomen. Maar om te weten of iemand kwalificerend is, moet u eigenlijk eerst (buiten de aangifte om) een berekening maken van het wereldinkomen. Dat is dubbel werk, dus hebben wij voor de volgende oplossing gekozen:

1.Kies het juiste aangiftebiljet (C- of M).

2.Vul het scherm Buitenlandse situatie in. Op dit scherm "claimt" u eventueel de kwalificatie als binnnenlandse belastingplichtige. Het programma controleert hier of u aan de juiste landenvoorwaarden voldoet. Als iemand niet in het juiste land woont is kwalificeren niet mogelijk. De controle of het 90%-criterium wordt gehaald volgt later in het programma.

3.Vul onder de tab Aangifte de voor de inkomstenbelasting belastbare posten in. Dit zijn dus vrijwel uitsluitend de inkomsten in Nederland. Extra aandacht verdient de eigen woning. Let op dat bepaalde Nederlandse inkomsten waarvan de heffing aan het buitenland is toegewezen (zoals een Nederlandse AOW-uitkering van iemand die in Spanje woont) nog steeds moeten worden ingevuld. U trekt deze later bij Buitenlandse specialiteiten weer af.

4.Vul bij fiscale partners Box 2 in per persoon (op juridische grondslag). Bij fiscaal jaarpartnerschap geldt weliswaar samentelling en vrije verdeling volgens artikel 2.17, maar voor de bepaling van het 90%-criterium moet worden uitgegaan van het juridisch eigendom.

5.Vul bij Box 3 alle schermen in, ook van die posten die voor de buitenlandse belastingplichtige niet belast zijn, zoals bankrekeningen en onroerende zaken uit het buitenland. We gebruiken deze gegevens om het wereldinkomen in Box 3 te bepalen (en om de vermogensvergelijking te vullen). Vul bij fiscale partners de gegevens netjes per persoon in. Het 90%-criterium voor Box 3 moet worden bepaald op grond van het juridisch bezit.

6.Bij een M-biljet is het noodzakelijk om alle posten van box 3 in te vullen. De berekening per periode houdt dan automatisch rekening met de verschillen in belastbaarheid.

7.Bij een M-biljet vult u de aftrek elders belast op onroerende zaken per persoon in. Bij fiscaal jaarpartnerschap geldt weliswaar samentelling en evenredige aftrek (over de Nederlandse periode), maar ook hier wordt het 90%-criterium juridische toegepast.

8.Ga naar Aanslagen/Wereldinkomen om de andere buitenlandse onderdelen van het wereldinkomen in te vullen in de kolom Inkomen Rest. Hier ziet of aan het 90%-criterium wordt voldaan. Er zijn ook nog enkele uitzonderingen, zie verder.

9.Vul in de aangifte eventueel de aftrekposten in die voor de buitenlander gelden als hij kwalificerend is, zoals persoonsgebonden aftrek e.d.

10.Vul bij premieplicht de inkomsten die onder een buitenlandse volksverzekering vallen nogmaals in bij Aangifte/4000.00 Premieplicht als verminderings/correctie-inkomen.

 

Alleen premieplichtig

Als iemand alleen premieplichtig is en niet belastingplichtig, dan vult u de onderdelen van het premie-inkomen niet in bij Aangifte, maar in de kolom Inkomen Rest bij Aanslagen/Wereldinkomen.

 

Partners

Bij personen die als Nederlandse belastingplichtigen fiscaal partner zouden zijn geldt dat als één van beiden niet kwalificeert, het toch mogelijk is om beiden te kwalificeren als men gezamenlijk aan het 90%-criterium voldoet. Pas als beiden aan het 90%-criterium voldoen (al dan niet via een gezamenlijke berekening) zijn ze fiscale partners en indien dat fiscale partnerschap het hele jaar duurt mogen ze ook inkomsten en aftrekposten verdelen.

 

Partners met verschillende biljetten

Iemand met een C-biljet met een fiscale jaarpartner in Nederland (dus met een P-of M-biljet) moet het 'gezamenlijke' bezit aangeven, dus ook posten die voor hem zelf niet belast zouden zijn, maar dat voor zijn partner wel zijn, zoals de bankrekening van de partner (of het aandeel van de partner in de gezamenlijke bankrekening).  Het technische model van de Belastingdienst houdt met deze "uitzondering" onvoldoende rekening. Iemand met een C-biljet mág de post bankrekening niet verzenden. Wij stoppen deze bedragen bij verzending dan ook bij Overige bezittingen.

 

Wereldinkomen bron voor heffingskortingen of drempelinkomen

Let op dat vanaf 2015 geldt, dat bij berekeningen van heffingskortingen en aftrek zorgkosten of giften altijd met het wereldinkomen moet worden gerekend (dus ook met posten die niet in het onderdeel Aangifte worden ingevuld maar bij Aanslagen/Wereldinkomen). Een effect hiervan is bijvoorbeeld de afbouw van de algemene heffingskorting bij hoge buitenlandse (ofschoon niet belaste) inkomsten als deze wel worden meeverzonden (bij kwalificeren, non-discriminatieregel en premieplicht). Zie ook heffingskortingen buitenlander.

 

Wereldinkomen ook invullen bij non-discriminatie-regeling

Het wereldinkomen is dus nodig bij kwalificeren (of bij premieplicht over posten die niet bij Aangifte worden vermeld), maar moet ook worden ingevuld bij de zogenaamde non-discriminatieregel (wonen in België met Nederlands inkomen of Suriname en Aruba.

 

 

Lees verder