Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Box 3 voor de buitenlander beperkt belast

Vanaf 2015 zijn nog slechts enkele posten belast voor de buitenlander, ook als hij kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Hij kan niet meer kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige met opgave van alle bezittingen, in Nederland en daarbuiten. Het gaat nu om enkele in Nederland liggende onroerende zaken en de daarbij betrokken schulden.

Maar als er sprake is van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is het noodzakelijk om alle bezittingen in te vullen (en bij fiscale partners ook netjes bij elk volgens het juridisch eigendom). Het wereldinkomen uit box 3 wordt daaruit berekend en het 90%-criterium gecontroleerd..

 

Groene beleggingen

Als er ook sprake is van premieplicht, vergeet dan niet de waarde van groene beleggingen in te vullen, die leveren in dat geval een heffingskorting op (afhankelijk van de vrijstelling op het nominale bedrag en niet op het van de aandelen aftrekbare bedrag).

 

In het onderdeel Aangifte zijn alle bezittingen ingevuld en worden daar getoond, ook als ze niet belast zijn. De daadwerkelijke belastbaarheid ziet u in het onderdeel Aanslagen. De bankrekeningen, aandelen en kapitaalverzekeringen zijn niet belast, evenals het buitenlandse pand.

 

Bij Aanslagen/Wereld PH 3 kunt u zien hoe de berekening verloopt. Bij Aangifte (hierboven) tonen we bij de specificaties zoals die zijn ingevuld.

 

Al dan niet kwalificeren en box 3

Als de buitenlandse belastingplichtige kwalificerende buitenlandse belastige is, dan geldt voor hem de schuldendrempel.

 

Partner in Nederland

Lastige situaties ontstaan als de aangever een C-biljet heeft en zijn fiscale jaarpartner in Nederland woont of een M-biljet heeft. Het is van belang om de bezittingen van de partner apart in te vullen. Die is immers belast voor het eigen deel van bankrekeningen, aandelen (in een M-biljet voor een aantal maanden). Bij fiscaal jaarpartnerschap moet het gehele bezit worden samengeteld en mag na aftrek van de heffingsvrije vermogens worden verdeeld.

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen moeten aantonen dat 90% van hun inkomen belast is in Nederland. Dit is op juridische basis. Door bezittingen van partners per persoon in te vullen kan Nextens deze berekening automatisch maken.

Technisch is het echter niet mogelijk om bij een C-biljet een totaalbedrag of specificatie van de bankrekening van de Nederlandse partner te verzenden. We lossen dit op door de niet verzendbare posten van de partner mee te sturen als overig inkomen. Het is duidelijk dat het ontwerp van de Belastingdienst hier ten onrechte geen rekening met deze situaties heeft gehouden.

 

Woning van Box 3 niet meer naar Box 1

Als in de loop van het jaar een Nederlandse tweede woning door immigratie hoofdverblijf wordt, geldt nog steeds dat de woning op 1 januari meetelt in box 3, zowel voor de buitenlandses als de Nederlandse periode. Ook voor een Nederlandse belastingplichtige geldt immers dat de tweede woning op 1/1 volledig moet worden meegeteld voor Box 3, ook als de woning daarna een andere bestemming krijgt of wordt verkocht. Alleen voor buitenlandse belastingplichtigen geldt over de buitenlandse periode wel een vermindering bij niet meer belast zijn (door verkoop).

 

Steeds wijzigende methodes

Deze wijze van berekenen is een gevolg van de vanaf 2011 geldende regel dat er één peildatum is. Vóór 2011 werden bij een M-biljet vier peildata toegepast, namelijk aan het begin en eind van elke per periode. Iemand die naar Nederland kwam en zijn tweede woning zelf ging bewonen had in de buitenlandse periode een onroerende zaak voor box 3 maar in de Nederlandse periode viel de woning in box 1 en niet meer in box 3. Vanaf 2011 is er één peildatum waarop de waarde voor box 3 wordt vastgesteld. Voor een M-biljet geldt dan alleen nog een tijdsevenredige vermindering van het voordeel (tot 2017 paste de Belastingdienst daarvoor een wat bizarre methode toe waarbij bezittingen, schulden, schuldendrempels én heffingsvrije vermogens naar rato werden verminderd en niet het voordeel, maar materieel maakte dat niet uit vanwege het lineaire tarief; nu er een progressief tarief geldt is die opzet niet meer mogelijk en heeft de Belastingdienst velden toegevoegd die de wettelijke doorrekening van het voordeel mogelijk maken). Zie ook het plaatje hierna.

 

M-biljet

Bij het M-biljet kunnen twee periode's separaat worden verzonden. De Belastingdienst zal bij de voorlopige aanslagen echter nog niet klaar zijn met het aanpassen van hun aanslagberekening en een schatting doen.

 

Enkele voorbeelden van box 3 bij buitenlandse belastingplichtigen bij Aanslag/Inkomen verdeling box 3

 

Twee fiscale jaarpartners met beiden een M-biljet. Er kan per periode worden samengeteld.

 

 

Zowel de binnenlandse als de buitenlandse periode kan worden verdeeld (ondanks dat de periode's niet gelijk zijn omdat de partners niet op dezelfde dag zijn gemigreerd). Dit is een merkwaardig gevolg van de wet, waarin in Artikel 5.2 lid 2 de verdeling van de grondslag bij fiscale jaarpartners wordt geregeld en daarna in Artikel 5.2 lid 3 het tijdsgelang herleiden van het voordeel bij M-biljetten. De Belastingdienst heeft ons laten weten dat dit momenteel wordt erkend en dat hier op nieuw beleid zou moeten worden ontwikkeld.

 

Bij combinatiebiljetten (P en M) zonder kwalificatie wordt het bezit per persoon in de berekeningen betrokken.

 

Situatie Aangever P-biljet, partner M-biljet.

Als de partner kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, komt de verdeling van de grondslag weer in beeld, althans voor de periode die ze beiden hebben.

 

Berekening voordeel box 3 M-biljet

Vanaf 2017 kan box 3 bij het M biljet per periode worden verzonden. De grondslag van box 3 en het voordeel worden in beginsel per jaar berekend; voor de Nederlandse periode over heel box 3, voor de buitenlandse periode alleen voor de posten die gelden voor de Buitenlandse belastingplichtige (dus met name onroerende zaken in Nederland). Vervolgens wordt het hieruit berekende voordeel  naar rato van het aantal maanden verminderd over de verschillende periodes van belastingplicht. Omdat de migratiemaand daarbij wordt genegeerd, zal het totaal aantal maanden 11 zijn.

 

Periode is -1 maanden

Als het aantal maanden niet wordt berekend of op -1 komt te staan, heeft u de migratiedatum nog niet ingevuld. Let op dat een partner met keuze geen biljet, automatisch het biljet van de aangever  krijgt om in te vullen of mee te rekenen, dus bijvoorbeeld een M-biljet. Als de partner niet is gemigreerd, kies in dat geval dan een bijpassend biljet (P of C). Kies bij verzenden (na het afsluiten van de aangifte) dan desgewenst voor het niet verzenden van de aangifte van de partner.

 

 

Lees verder bij Buitenlandse specialiteiten