Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Navigatie: Aangifte buitenlander

Box 1 inkomen buitenlander

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Bepaalde inkomsten zijn voor de buitenlandse belastingplichtige in het geheel niet belast, zoals uitkeringen uit het buitenland en inkomsten uit alimentatie. U vult in het onderdeel Aangifte in de eerste plaats de posten in die belast zijn voor de inkomstenbelasting, zoals loon en uitkeringen in Nederland (ook als de heffing daarvan is toegewezen aan het buitenland; deze posten trekt u weer af bij Aangifte/Buitenlandse specialiteiten).

 

U kunt overigens wel alle posten invullen die alleen aftrekbaar zijn als de buitenlandse belastingplichtige kwalificerend is, zoals premies lijfrenten, betaalde alimentatie, giften enz.. We houden invullen dus niet tegen als iemand niet kwalificerend is. U kunt in dit soort gevallen namelijk wel een vermogensvergelijking maken. Vul het onderdeel Aangifte niet in als iemand niet belastingplichtig is in Nederland, maar uitsluitend Premieplichtig. Vul de premie-inkomsten dan alleen in bij Wereldinkomen/PH.

 

Alleen alls u bij Persoon/Buitenlandse situatie invult dat de belastingplichtige kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, rekenen we met de ingevulde aftrekposten. Maar als iemand niet kwalificerend is omdat hij niet in het juiste land woont of niet aan het 90% criterium voldoet kunt u de aangifte niet verzenden (zo lang u de claim kwalificerende buitenlandse belastingplichtige op ja heeft staan).

 

 

Loon en ziektewetuitkeringen op een M-biljet.

 

Sommige posten komen helemaal niet meer in aanmerking, zoals looninkomsten uit het buitenland in de buitenlandse periode.

 

 

Als er premieplicht geldt, kunnen de totaalbedragen van deze inkomsten worden ingevuld bij Wereldinkomen in de kolom Inkomen Rest.

 

Toegerekend aan buitenland

Inkomsten die zijn toegerekend aan het buitenland vult u wel in. Vervolgens trekt u deze weer af bij Aangifte/Buitenlandse specialiteiten.

 

Premies lijfrenten

Let op dat deze alleen aftrekbaar zijn voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

 

De eigen woning

Bij enkele posten van box 1 hangt de aftrekbaarheid in beginsel af van al dan niet kwalificeren, zoals bij de post eigen woning. Hier kunt u onder het kopje Bij kwalificeren de hypotheekrente van de buitenlandse eigen woning invullen. Het kopje Buitenl.periode is alleen bedoeld voor de eigen woning in Nederland of bij een restschuld. Bij niet kwalificeren maar wel premieplicht kunt u bij Wereldinkomen een correctiepost eigen woning invullen, die dan wordt meegenomen in het premie-inkomen.

 

 

Jurisprudentie

Op 9 februari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de aftrek van hypotheekrente van buitenlandse belastingplichtigen.Het Hof bepaalde in een geval dat Nederland hypotheekrenteaftrek op een buitenlandse woning moest toestaan, hoewel het Nederlandse inkomen minder dan 90% van het wereldinkomen betrof. Het ging er om dat de belastingplichtige in totaal (dus over meerdere landen) wel meer dan 90% van zijn inkomen buiten zijn woonland verwierf, dus zeer geringe inkomsten in zijn woonland had.

De hypotheekrente kan van het Nederlandse inkomen worden afgetrokken, naar rato van het Nederlandse inkomen.

Als u deze uitspraak wilt toepassen (zonder dat het 90%-criterium wordt gehaald), dan moet u de hypotheekrente (naar rato van het inkomen) invullen onder de tab Buitenl.periode.

 

 

Lees verder bij Box 3 buitenlander